2016 yil

«Сирдаре-вино» акциядорлик  жамияти  ички  аудит хизмати  аудиторининг 2016  йил 1- чорак  хужалик                              фаолияти юзасидан

                                 ХИСОБОТИ 

Сирдаре  ш.                                        1  июн    2016 йил.

Бизлар-ким,  Бозоров  Хомит  Кузиевич  ва  Салимов Файзулла Хайруллаевичлар   «Узвиносаноат- холдинг»  холдинг  компаниясига  карашли  «Сирдаре  вино»    акциядорлик  жамияти   ички  аудит   хизмати  аудиторлари,  ички  аудит хизмати  иш  режасига  асосан, «Сирдаре  вино»  акциядорлик  жамиятининг  2016 йил 1-чорак   давомида    олиб  борилган   молия-хужалик  фаолияти  юзасидан ички   аудит  текшируви  утказдик.

Текширув  давомида  хужалик  фаолиятига  доир  барча  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди.

«Сирдаре  вино»  ОАЖида  барча   банк  ва молия  хужалик  хужжатларига  биринчи  имзо  куйиш  хукуки  бошкарув  раиси вазифасини вактинча   бажарувчи          Т. Джуманов, иккинчи  имзо  куйиш  хукуки  бош хисобчи    Б. Хамидов   зиммасига  юклатилган.

    Бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши

   Жамиятнинг  2016  йилга  тегишли  бизнес-режаси    акциядорларнинг   умумий  йигилиш  карори  билан  хали  тасдикланган булмаса-да жорий  йил  давомида  350 минг дал  арок  махсулоти  жумладан  1-чоракда  80 минг дал  махсулот  куйиш  белгиланган.

Хакикатда,  хисобот  берилаетган  1-чорак  давомида  70,9 минг дал  арок  махсулоти  куйилиб,  бизнес-режа  курсаткичи  88,6 %га  бажарилган.

Кабул  килинган  бизнес-режа  курсаткичларида  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,81 сумлик  харажат(таннарх)лар  сарф  этилиши  белгиланган,  хакикатда  хисобот   берилаетган   даврда   бир   сумлик   махсулот   ишлаб  чикариш  учун  0,81  сум

(2805413/3469377)  харажат  килинган. Бизнес-режа  курсаткичи  буйича  махсулот  таннархи  кимматлашган  булмаса-да,  утган  йилнинг  шу  даврига  нисбатан  солиштирилганда  бир  сумлик  махсулот  таннархи  0,08 сумга  кимматлашган.    Ушбу  холатдан  шундай  хулоса  килиш  мумкин-ки,  жорий  йил  учун  тузилган  бизнес-режа  курсаткичлари  учун  утган  йилда  эришилган  курсаткичлар  асос  килиб  олинмаган, натижада  бир  сумлик  махсулот  таннархи жумладан  барча  махсулот  таннархи  атайин  киммат  режалаштирилган.

2016  йилнинг  1-чоагида  жамият  алкогол  махсулотлари  сотишдан  фойдалилик (рентабеллик) даражасини  23,0%  этиб  белгилаган  булса-да,  хакикатда  фойдалилик  (рентабеллик)  даражаси  23,7%ни  ташкил  этган.  Ушбу  курсаткич  утган  йилнинг  шу  даврига  нисбатан  солиштирилганда  12,5%га(23,7-36,2) камайган.

2016 йилнинг  1-чораги  давомида  молия-хужалик  фаолиятидан  126 млн. 112 минг сумлик    соф фойда  олиниши  белгиланган, хакикатда  130 млн. 063 минг сумлик  соф  фойда  олинган. Бизнес-режа  курсаткичи  103,1%га  бажарилган.

Корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши

2016 йилнинг  1-чораги  давомида  бошкарув  кенгашининг  6  марта  йигилиши  утказилган  булиб, асосан ижро  интизоми,  кунлик  борилган  топширикларнинг  бажарилиши, хомийлик  ердами  курсатиш, жамият  ходимларига  намунавий  уй-жойларни  сотиб  олиш учун  бошлангич  бадални  тулаш, ишлаб  чикаришни  кенгайтириш  максадида  банкдан   кредит  олиш, чорак  якунлари  буйича  масалалар хамда   Холдинг  компанияси  томонидан  утказилган  йигилиш  материаллари урганилиб, маълумот  ва  ижро  учун  кабул килинган.    Бошкарув  кенгашини  хар  хафтада  утказиш  ва  унинг  йигилишларида жамият  бошкаруви  компитенциясига  кирувчи  барча  масалалар, жумладан   ишлаб  чикариш  масалалари, бошкарув  масалалари, товар-моддий  бойликларни  сакланиши, кирими, чикими,  дебиторлик  ва  кредиторлик  карзларни  хисобдан  чикариш  ва  бошка  масалалар  колегиал  равишда  тахлил  этилиб, бошкарув  кенгаши  карори  чикарилиши  максадга  мувофикдир

Жамият  кузатув  кенгашининг  2016 йил 1-чораги    давомида 4 марта  йигилиши  утказилиб, Уз.Рес. Президентининг  2015  йил  21 декабрдаги  «Акциядорлик  жамиятларига  хорижий  инвесторларни  жалб  килиш  борасида  кушимча  чора-тадбирлар  тугрисида»ги  ПК-2454-сонли  карори  ижросининг  бажарилиши, Холдинг  компаниясидан  1,0 млрд. сумлик  молиявий карз олиш  учун  жамиятнинг  мол-мулкини  гаровга  куйиш, ижроя  иргани  рахбарини  танлаш  юзасидан  танлов  утказиш, бош  директор  лавозимига  танлов  натижаларига  кура  рахбар  тайинлаш, акциядорларнинг  навбатдаги  умумий  йигилишини  утказиш, шунингдек   бошка  масалалар  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

Жамиятда  мавжуд  ички  низомлар, жумладан    хисоб  сиесати,  ички  мехнат  тартиби  коидалари  тугрисидаги  низом, жамоа  шартномаси, мехнатга  хак  тулаш  тугрисидаги  нозомлар  урганиб  чикилганда,  мазкур  низомлар  бугунги  давр  талабига  жавоб  бера  олмаслиги  аникланди.    Жамият  мутахасисларига  юкорида  курсатиб  утилган  низомларни  кайта  урганиб,  жамият  фаолиятига  тегишли  барча  масалаларни  камраб  олувчи  коидаларга  аниклик  киритиш, кушимчалар  киритиш  тавсия  этилди.         

  Бухгалтерия  хисоби  ва  молиявий  хисобот

Асосий  воситалар

1 январ  2016  йил  холатида  асосий  воситаларнинг  баланс  киймати   2 млрд. 845 млн. 160,8  минг  cум,  эскириши  эса  1 млрд. 695  млн. 790,7  минг  cум  булиб,  белгиланган  коэффицентлар  асосида  1  январ  2016  йил  холатида   асосий  воситаларнинг баланс  киймат  124 млн. 338,7 минг сумга,   эскириши эса   74 млн. 978,5  минг сумга    кайта  бахоланган.

2016 йилнинг  1-чораги   давомида 34,0 млн  сумлик  асосий  восита  кирим  килинган.

Шу  давр  мобайнида  асосий  воситалар  чиким  килинмаган.

Ўзбекистон Республикаси   Адлия вазирлигида  2004 йилнинг 20 январида 1299-сон  билан рўйхатга олинган  Ўзбекистон Республикаси  Молия Вазирининг  2003 йил 9 октябрдаги  114-сон буйруғи билан  тасдикланган  №5-сонли  БХМС га  киритилган  узгаришларга  асосан, «Асосий  воситалар  таркибига  «бир  вактнинг  узида» 2 та  критерияга  яъни  хизмат  килиш  муддати  1 йилдан  ортик,  киймати  50 минимал  иш  хакидан  ошадиган  активлар» киритилиши  белгиланганлигини  инобатга  олганда  жамият    мутахасислари  томонидан  асосий  воситаларга  кабул  килинган  активларни  кайта  куриб  чикиш  максадга  мувофикдир. Чунки, асосий воситага кабул  килинадиган  барча  харажатлар  бухгалтерия  хисобининг  08.10 «капитал  куйилмалар»  хисобварагида  тупланиб,  ишга  туширилганидан  сунг,  «топшириш-кабул  килиш»  далолатномаларига  асосан  асосий  восита  таркибига  кабул  килиш  максадга  мувофикдир.  Юкорида  айтиб  утилган  фикрлардан  келиб  чиккан  холда  хулоса килинадиган  булса,  жамият  балансига  хар  бирининг  киймати  17,0 млн сумлик  иккита  шиша-идиш  тайерлаш  «формакомплект»ни  асосий  восита  туркумига  киритиш  мумкин  эмас. Чунки  мазкур  жихоз  шиша-идиш  тайерлаш  учун  керакли  буюм  булиб,  унинг  киймати  мутаносиб  равишда  таерланган  шиша  идишлар  кийматига  кушиш  оркали  хисобдан  чикарилиши  тугрисида  жамият  мутахасисларига ички  аудит  тавсиялари  берилди.

       Асосий  воситаларга  тугри  чизикли   усулда   хар  ойда  эскириш  хисобланиб, бухгалтерия  утказмаси  бериб  борилган, хисобот  йили   давомида    жами  44 млн. 818,5  минг  сум  эскириш  хисобланилган.  Ушбу  эскиришларнинг  35 млн. 523  минг суми   махсулот  таннархига, 324,7 минг суми  сотиш  харажатларига,  8010,3  минг суми  маъмурий  харажатларга  олиб  борилган.  Кишлок  хужалигига  тегишли  асосий  воситалар учун  хисобланилган  эскириш  суммалари  асосий фаолиятга  эмас, балки    кишлок  хужалиги  харажатларига  олиб  борилиши  тугрисида  тушунтиришлар  берилди.                                                   

Номоддий  активлар

        Бухгалтерия  хисобида  номоддий  активлар  хисоби  04.00 хисобваракда  юритилган   йил бошида  баланс  киймати  134 млн  636 минг  сумлик,  эскириши 33 млн. 416  минг сумлик  номоддий  активлар  мавжуд  булиб,  хисобот  даври  давомида  номоддий активлар  кабул  килинмаган.       2016 йилнинг  1- чораги   давомида   мавжуд  номоддий  активларга  белгиланган  меъерлар  асосида  жами  6  млн. 731 минг сумлик  эскириш  хисобланилган.

01.04.2016 йил  холатида  номоддий  активларнинг  баланс  киймати  134 млн. 635,6  минг сумни,  эскириши  40 млн. 147 минг  сумни, колдик  киймати  эса  94 млн. 489 минг сумни   ташкил  этган.

 

Узок муддатли  инвестиция(актив)лар  ва  узок  муддатли  дебиторлар

 

Акциядорлик  жамияти  бухгалтерия  хисобининг  06.00  хисобварагида 01.01.2016  йил холатида  2 млн 2 минг  сумлик (Пахтабанкнинг  1001,8 минг сумлик, “Узкишлок-хужмашлизинг”  АЖининг  1,0млн сумлик кимматли  когози) узок  муддатли  молиявий  куйилмалари мавжуд.  Утган  хисобот йилида  хизмат  курсатувчи  “Узсаноаткурилишбанк”нинг  19 млн. 999,2 минг сумлик  акциялари  сотиб  олинган.  “Узкишлокхужмашлизинг” ОАЖи  акциялари  учун  хар  йили  диведент  олиб  келинаетган  булса-да,  “Пахтабанк”нинг  мавжуд  акциялари  учун  диведент  олинмаган. Тегишли  равишда  мурожат  этиб,  диведент  берилмаетганлигининг  сабабини  урганиш  таклиф  этилди.  

       Кайта  бахолашни  инобатга  олган  холда,  10 млн. 738,0 минг сумлик “Урнатиладиган  асбоб-ускуна”  булиб, ушбу  ускуналарни  урнатиш  еки  ишлаб  чикариш  жараени  учун  кераксиз  булса, мустакил  бахоловчилар  оркали  бахолаб, сотиш  чоралари  курилиши  максадга  мувофикдир.

Такдим  этилган йиллик молиявий  хисобот  буйича  капитал  куйилмаларнинг 01.04.2016  йил  холатидаги  колдиги  21 млн. 400 минг сумни  ташкил  этган.  Мазкур  хисобваракда  сотиб  олинган  кучат  нихолларининг  нархи  курсатилган, холос. Кишлок  хужалигига  сарф  этилаетган  харажатлар  хисобини  юритиш  учун  алохида  08.50 – “Кишлок хужалик  ерларини  узлаштириш” хисобварагини  очиш  ва  ушбу  хисобваракда  кишлок  хужаликга  тегишли  барча  харажатларни(ишчилар  иш  хаки  , курсатилган  транспорт  харажати, к/х тегишли  асосий  воситалар  эскириши  ва хоказо.)   жамгариб   бориш  тавсия  этилади.  

01.04.2016 йил  холатида  жамиятнинг  узок  муддатли  дебиторлик  карздорликлари  1 млрд. 182 млн. 480 минг сумни  ташкил этган. Жумладан, фермер  хужаликларига  сотиб  олиб  берилган  узум кучатлари  суммаси- 94 млн. 800 минг сум,   18 нафар  жамият  ходимига  намунавий  уй-жой сотиб  олиш  учун корхона  хисобидан  иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  туланилган  биринчи  бадал  туловлар колдиги  утган  йилларда  утказиб  берилган  937 млн. 680,4 минг сумлик, хисобот  йилида  утказиб  берилган  150 млн. сумлик  карздорликлар  акс  эттирилган.     Хисобот  берилаетган  давр  давомида  жамиятнинг  3  ходими  учун  уй-жой  сотиб  олиш  максадида  дастлабки  тулов  (хар  бири  учун  50 млн. сум)  150 млн. сум  утказиб  берилган.

 

 Материаллар  хисоби

     01.04.2016 йил  холатида  жамиятнинг  10  нафар  моддий  жавобгар  шахси  хисобида  жами  1 млрд. 523 млн.  568,2 минг сумлик    ишлаб  чикариш  захиралари, ердамчи  материаллар хамда  хужалик  инвентарлари (шу жумладан  192 млн. 769,7 минг сумлик хужалик  жихозлари (арзон  ва  тез  эскирувчи буюмлар))  мавжуд.     Моддий  жавобгар шахслар  томонидан  хисобхона(бухгалтерия)га  топширилган ойлик  хисоботлар  топширилган йиллик  хисобот  маълумотлари билан   таккосланиб  курилганда  товар  моддий  захиралар  колдиги  топширилган  хисоботлар  орасида  тафовут  мавжуд  эмас.

Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  бухгалтерия  хисобининг  4-сонли  миллий  стандарти  65 -банди  коидалари  асосида,  яъни арзон бахоли  ва тез  эскирувчи  буюмлар  фойдаланишга   берилганда, ушбу  хужалик  инвентарларининг  ишлаб  чикариш  жараенига  еки  давр  харажатлари  хисобига  хисобдан  чикариб, бутлигини, яъни  сакланишини  таъминлаш  максадида  балансдан  ташкари  014 хисобваракда    хисобини  юритиш    курсатиб  утилди.  

    Шунингдек  купаж  цехи  бошлиги  хисоботида  76320 минг сумлик  активлаштирилган  кумир,  2000литр катионит (махсус  кум) материали 32,0 млн. сумлик,  жами  108,0 млн сумлик  харажатлар  филтр  учун  ишлатилганлигини  инобатга  олган  холда, ушбу  харажатларни  бухгалтерия  хисобининг  “Кечиктирилган  харажатлар”  ни  хисобга  олувчи  32.90 хисобваракда  акс  эттириб,  мутахасислар  томонидан такдим  этилган,  мазкур  филтрларни хизмат  килиш  муддати  давомида  ишлаб  чикариш  хисобига  хисобдан  чикариб  бориш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди.

       

Бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  барча  товар-моддий  бойликлар  конунчилик  асосида  расмийлаштирилиб,  кирим  ордерлари  оркали  материаллар  омборга  кирим  килинган.

Чиким  хужжатлари  хам  белгиланган  конунчилик  асосида  олиб  борилган. Жамиятда  активларнинг сакланиши ва  бутлигини таъминлаш  хамда  хар  ойда  ишлаб  чикаришда  сарфланилган  хом-аше, ердамчи  материаллардаги  табиий  йуколишларни  аниклаш  максадида  инвентаризация (санок)  утказиб  келинган, санок  натижалари  конунчиликда  белгиланган  тартибда  расмийлаштирилган.

   Жамиятда материаллар  хисобини  Узбекистон  Республикаси Бухгалтерия  хисобининг  №4-сонли  миллий  стандарти  талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади.

Акциз  марка  харакати

Хисобот  йили  бошида  жамият  хисобидаги  мавжуд  акциз  маркалар  микдори  993 696 дона булиб,  чорак давомида  жамият  хазинасига  1 350  минг дона  акциз  маркалари  кабул  килинган.   Хисобот  чораги   давомида  куйиш  цехига  жами  1 334 717 дона  арок хамда  настойка  акциз  маркалари  берилиб, махсулотга  1 334717 донаси  епиштирилган,

Бирламчи  хужжатлар  тахлил  этилганда  аникланишича,  жамиятда  акциз  маркалар  хисоби  ишлаб  чикариш  жараени  билан  тугаган, яъни  ишлаб  чикаришга  сарф  этилган  акциз  маркалар  киймати  махсулот  таннархига  олиб  борилган,  тайер махсулотлар  омборидаги   махсулотларга  епиштирилган   акциз  марка  хисоби  юритилмаган.   Шунингдек,  акциз  маркаларнинг   25 439 минг сумлик  колдиги  йил  якуни  буйича  тузилган  баланс (Форма  №1)да  товар  моддий  захираларда  эмас,  балки  360 сатрда  «бошка  пул  маблаглари»да  нотугри  курсатилган. Хисобдан  чикаришда  харажатларни  94.10 хисобварак  «Сотиш  харажатлари»га  олиб  бориш  урнига,  94.30 хисобварак «Бошка  операцион  харажатлар»га  хисобдан  чикарилган.      Ички  аудит  хизмати  томонидан куйидаги  тавсиялар  берилди:

   -хар  бир  булинмада  акциз  маркалар  харакатини  акс  эттирувчи  хисоботларни  ташкил  этиш, (яъни  хазинадан  ташкари  куйиш  цехида, тайер  махсулотлар  омборида) моддий  жавобгар  шахслар  томонидан  уз  вактида  бухгалтерияга  топширилишини  назорат  этиш;

   -тайер  махсулотлар  омбори  буйича  акциз  маркалар  харакатини  акс  эттирувчи  хисоботни (28.11 хисобварак)  ташкил  этиш, моддий  жавобгар  шахс  томонидан  уз  вактида  бухгалтерияга  топширилишини  назорат  этиш;

Шиша-идиш (тара)  хисоби.

1.01.2016  йил  холатида  867 564  дона  518 163,1 минг сумлик  шиша-идишлар  мавжуд  булиб, мол етказиб  берувчилардан  жами  1 671 528  дона  725 611,0 минг сумлик  шиша-идишлар  сотиб  олинган. Шунингдек  ижара  шартномасига  асосан  24525 дона  6 540 минг сумлик  шиша-идиш  ижарага  олинган.

Чорак давомида  куйув  цехида  жами  1 334 717 дона  шиша-идишга  махсулот  куйилган.  Белгиланган  меъерлар  доирасида  табиий  камайиш  хисобланилган. 01.04.2016  йил  холатида  шиша-идиш  цехида  1207 870 дона  579 037,9 минг сумлик  шиша-идишлар  мавжуд  булиб, утказилган  санок  натижалари  маълумотлари билан  солиштирилганда    тафовут    мавжуд  эмаслиги  аникланди.

Ички  аудитор  тавсияси:     Шиша–идиш(тара)лар  хисобини  шиша-идиш  цехидан  ташкари  куйиш  цехида, тайер  махсулотлар  омборида хам  олиб  бориш  зарурлиги  курсатиб  утилди. 

 

Мехнатга хак тулаш фонди

      1 январ  2016  йил  холатида  жамиятнинг  ишчи-ходимлардан  иш  хаки  буйича  карздорлиги    39  млн. 427,6  минг  сум булиб,  хисобот даври    давомида  белгиланган   тариф ва  окладлар (вактбай  асосда) асосида  хисобланилган  иш хаки  ва  унга  тенглаштирилган  туловлар 375 млн. 306,8  минг сум, тегишли  равишда  даромад  солиги  -38 млн. 054,4 минг сум, пенсия  жамгармасига  7,5%ли  ажратма  27 млн. 475,2 минг  сум, уй-жой  курилиши  учун  жамият хисобидан  кучирилган  бирламчи  бадални  сундиришга    12 020,6 минг сум, уй-жой  учун  банкдан  олинган  кредитларни  сундириш  учун  16 640 минг сумлик    ушланмалар тегишлича  ушлаб  колинган. Пластик  карточкага 144 млн. 952,9  минг сум кучирилган.

      01.04.2016  йил  холатида  жамиятнинг  иш  хакидан  карздорлиги 152 млн. 164,1  минг сумни  ташкил  этган  булиб, шундан  72907,2 минг суми  тулов  муддати  утган  карздорлик  хисобланади.

Жамиятда  молиявий  ахволни  яхшилаш учун  ишлаб  чикариш булим ва  цехларидаги  иш  жойларини  аттестациядан  утказиш,  бажарилаетган  иш  хажмига  мутаносиб  равишда  иш жойларини ва  ишловчилар  сонини  макбуллаштириш(танлаш) олдинги  ички  аудит  хисоботларида  курсатиб  утилган эди

Жамиятда  ижтимоий  сугурталаш  масалаларини  куриб  чикувчи  ишчи  гурухи  мавжуд, хисобот  йилида  ушбу  гурухнинг  йигилишлари  хар  ойда  утказилган  булиб, ушбу  йигилишларда  топширилган  вактинчалик  ишга  лаекатсизлик  касаллик  варакаларига  туловлар  тулаш  масалалари  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

Чорак  давомида    жамият  маъмурияти томонидан  12 млн. 273,8 минг сумлик  озик-овкат махсулотларидан  иссик овкат  тайерланиб,  ишчи-ходимларга  бепул(текинга) таркатилган.

  Узбекистон  Республикаси  Давлат  Солик  кумитасининг  эксперт  коммисияси  томонидан  2014 йилнинг  10 июнида  утказилган  29-сонли  йигилиш  баени  карорига  асосан Солик  кодексининг  174 модда, 13 бандига асосан  жамият  томонидан   озик-овкат  еки  овкатланиш  учун сарф  этилган   компенцация харажатлари   жисмоний  шахснинг  мехнатга  хак  тулаш  даромади  хисобланиб, даромад  солиги, ягона  ижтимоий ва  сурурта  туловларининг  хисоблаш  базасига  киритилиши  курсатилган.  Ушбу  харажатлар  Солик  кодексининг  141 ва 143  моддаларига  асосан  жисмоний  шахснинг  мехнатга  хак  тулаш  фонди  хисобланиб,  фойда  солиги  хисоблашда  кайта  кушиладиган  харажат таркибига  киритилмайди, шунингдек ушбу  сарф-харажатлар   кушилган  киймат  солиги хисоблашда  реализация   айланмаси  хисобланмайди.      

 

Дебитор ва кредиторлар

        01.04.2016  йил  холатида  жамиятнинг  дебиторлик  карзлари  3 млрд. 279 млн. 033 минг сум булиб, йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан  307 млн. 587 минг  сумга  камайган.       Жамиятда  махсулотларнинг  туловсиз  чикариб  юборилишига  йул  куймаслик  максадида  тайинланган  Молия  Вазирлигининг   молия  инспектори  мавжуд  булса-да, жунатилаетган  махсулотлар  счет-фактураларида  молия  инспекторининг  рухсат берувчи  белгиси, штампи  мавжуд  эмас.

2014 йилдан  буен олинган  махсулот  учун  туловни  амалга  оширмаетган, тулов   муддати  утган  дебиторлик  карздорликларга  куйидаги  шаробсавдо  корхоналарини  курсатиш  мумкин:  “Наманган шаробсавдо”  133068,0 минг сум, “Андижон  туман шаробсавдо”  12066 минг сум, “Шахристон шаробсавдо”  15153 минг сум.  Шунингдек,  2014  йил мавсумида  узум  хосили  учун  берилган  бунак(аванс) лар  32 млн. 901 минг сум бугунги  кунгача  жамият  хисоб  ракамига  ундириб  олинмаган, мажбурий (хужалик  судлари оркали) ундириш  чоралари  курилмаган.  

    “Кварц”  акциядорлик  жамиятига  индивидуал шиша-идишлар  колипи  учун  кучириб  берилган  22,7 млн сум  мавжуд-ки,  ушбу  дебиторлик  карздорлик  “Бухгалтерия  хисобининг  №4-сонли  миллий стандарт”и   60 – бандида  курсатилганидек,  бухгалтерия  хисобининг 32.90 – “Кечиктирилган  харажатлар” хисобварагида  акс  эттириб,  ишлаб  чикарилган  шиша-идиш  микдорига  мутаносиб  равишда  еки  тенг  маромли  усулда  харажтлар  счетига  сундириб  бориш  тавсия  этилади.   

 

      01.04.2016 йил  холатида  жамиятнинг  кредиторлик  карзлари  3 млрд. 485 млн. 519 минг сум  булиб,  йил  бошидаги  колдикка  нисбатан  536  млн. 963  минг сумга  купайган.   Кредиторлик  карздорликлар  асосан ”Мол етказиб  берувчилар  ва пудратчиларга  карздорлик   хисобига ошганлиги  билан  изохланади.

 

Жамиятнинг  собик  ходимлари  томонидан  содир  этилган,  бир-неча  йиллардан  буен  ундирилиши  даргумон  булиб  келаетган  мавхум  дебиторлик (96 млн. 822 минг сум) карздорликларни  имконияти  борича  умумий  йигилиш  мухокамасига  олиб  чикиш  оркали  хисобдан  чикариш  чораларини  куриш  тавсия  этилади. 

      Хисобдан  чикариш  учун асос  ВМнинг  1999йил 5 февралдаги  54 сонли  карори билан  тасдикланган “Махсулот (ишлар,хизматлар)ни ишлаб  чикариш  ва  сотиш  харажатларининг таркиби хамда молиявий  натижаларни  шакллантириш тартиби  тугрисидаги  низом”нинг2.3.15.7.банди, Фукаролик  кодексининг  150 моддаси, БХМСнинг -21- сони 6- булим, 7 банди.

            Соликлар   хисобланиши  ва   туланиши

   1 январ  2015  йил   холатида  жамиятнинг  соликлардан  921 млн. 800 минг  сумлик,  максадли  жамгармалардан  145 млн. 712 минг сум  бокимонда  карздорлиги булиб,

2016  йилнинг  1-чораги     давомида :

-Фойда  солиги               -9  млн.  484  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги

-34  млн.  969  минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           -11 млн.   310  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги -839 млн.  116  минг сум,

-Акциз  солиги  -2 млрд. 844 млн  503 минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик учун  солик

–   813  минг сум,

-Мол-мулк  солиги             – 13  млн. 134 минг сум,

-Ер  солиги                         –  3  млн. 470 минг сум

– бошка  соликлар  (молиявий  жарималар)                         19 млн.  315 минг сум

хисобланиб, хисоботлар  давлат  солик  инспекциясига  уз  муддатларида  топширилган.  Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                             -48 млн. 571 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига      – 55  млн. 510 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                           – 17 млн.  347 минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов ва ажратма (25%+7,0%)- 119 млн. 059 минг сум

ажратмалар  хисобланиб,  хисоботларда    акс эттирилган.

01.04.2016  йил  холатида  жамиятнинг  бюджет  олдидаги  карздорлиги  763 млн.049  минг сум  булиб,   йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан 158 млн 751 минг сумга  купайган.   Максадли  давлат  жамгармаларига  туловлар  буйича  карздорлик хисобот  даври  охирида 95 млн. 336 минг сум  булиб  йил  бошидаги карздорликка  нисбатан  50 млн. 376  минг сумга  камайган.

Ходимларнинг  иш  хакидан  ушлаб  колинган   даромад  солиги  танланма  асосда текширилганда,  мазкур    соликлар  тугри  ушлаб, уз  вактида  бюджетга  кучириб  берилаетганлиги  аникланди.

Узбекистон  Республикаси“Бухгалтерия  хисоби тугрисида”ги  конуннинг 4-моддасида:

      “Асосий ва жорий активлар, мажбуриятлар, хусусий капитал, захиралар, даромадлар ва харажатлар, фойда, зарарлар ҳамда уларнинг ҳаракати билан боғлиқ хўжалик операциялари бухгалтерия ҳисобининг объектларидир. Бухгалтерия ҳисобининг объектлари жамлама ҳисобварақларда акс эттирилади. Аналитик ҳисобни юритиш тартиби бухгалтерия ҳисоби субъекти томонидан мустақил равишда белгиланади”дейилган.

 

  Ички  аудит   хисоботи  тузиш  жараенида,  жамиятда  бухгалтерия  хисобини  юритишда  аналитик  хисоб  буйича  олиб  борилган  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди, бухгалтерия  хисобини  юритишнинг  асоси  хисобланилган  синтетик  хисоб  хужжатлари  (айланма  баланс,  бош  китоб)  юритиш  мажбурийлиги  тугрисида  тушунтириш  берилди.  Шунингдек,  бухгалтерия  утказмалари  бериб  боришнинг намуналари  тушунтирилиб,  Республикада  амалда  булган № 21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий  стандарти  асосида  счетлар  режаси  ишлаб  чикишда  амалий  ердам  курсатилди.   

Ички  аудит   хизмати  низомига  кура, жамият  маъмурияти  томонидан  такдим  этилмаган  хужжатлар  асосида  келиб  чикиши  мумкин  булган барча салбий  окибатлар  учун  корхона  маъмурияти  жавобгардир.

 

Хужалик  фаолиятни  юритишда  конунчиликка  риоя  килиниши

УзРес.си Вазирлар  Махкамасининг  2014 йил  2 июлдаги  176-сонли «Акциядорлик  жамиятларида  корпоратив   бошкарув  тизимини  янада  такомиллаштириш чора-тадбирлари  тугрисида»  карори  талабларини  бажариш  максадида жамиятнинг  корпоратив  веб-сайти  очиш  ишлари  олиб  борилмокда.    Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборот  ишончли  булиши  ва  жамият  фаолиятини  холисона  еритиши  керак. Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  давлат  сирига  ва  хизматда  фойдаланиш  учун  тегишли  булган  ахборот, шунингдек  Узбекистон  Республикасининг  конун  хужжатларига  мувофик  эълон  килиш  ва  таркатиш  такикланган  бошка  ахборот булмаслиги  керак.  Жамият  ижроя  органининг  рахбари  жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборотнинг  туликлиги  ва  тугрилиги  учун  жавобгардир.

 

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  5 апрелдаги  ПК-1948-сонли  Карори  хамда  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил  11 июндаги  166-сонли  карори  ижросини  таъминлаш  максадида   Хукумат  комиссиясининг  2014 йил  7 апрелдаги  №02-02/1-214-сонли  баенномасига  асосан   республика  товар-хом аше  биржасида  утказиладиган электрон  савдоларда  давлат  улуши   устивор  булган корхоналар  томонидан  харид  килинадиган  товар(иш, хизмат)лар руйхати  тасдикланган булиб,  жамият  мазкур   карор  талабларини  бажаришга  харакат  килган.  Хукумат  комиссияси  баенномаси руйхатига  киритилмаган  товар(иш, хизмат)ларни  сотиб  олиш  максадида  жамиятда  доимий  харакатдаги  тендер  гурухини  ташкил  этиш  зарур, мазкур  гурух  зиммасига  жамият  фаолияти  учун  керакли  товар(иш,хизмат)ларни  сотиб  олишда  тендер  танловлари  утказиш, танлов  голибини  аниклаш, тендер  гурухи йигилиш  баенномаларини  тузиш, тендер  голиби  томонидан  бажарилган  ишлар ва  хизматларни  кабул  килиб  олиш  вазифалари юклаш  максадга  мувофикдир.

“Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг   хукукларини  химоя  килиш  тугрисида” ги  конуннинг  №84  моддасида  жамият  томонидан  тузиладиган  йирик  битимларга  таъриф  берилиб,  жамият  соф  активларининг  15%идан  ортик  суммада  тузиладиган  шартномалар  йирик  битим  эканлиги  курсатилиб, тегишли  равишда  кузатув  кенгаши  хамда  умумий  йигилиш  томонидан  тасдикланиши  курсатилган.  Шунингдек  жамиятнинг  афилланган  шахслари  билан  тузиладиган  шартномалар  мазкур  конуннинг  9-бобида,  85-91 моддаларида  еритилган  булиб,  ушбу  шартномалар  тузилишидан  олдин  жамият  бошкарув  кенгаши, хамда  ички  аудит  хизмати  томонидан  урганиб  чикилиши  курсатилган.   Юкорида  курсатиб  утилган  талабларга жамиятда  риоя  этилиши   урганилганда,  2015 йилнинг  9ойи  давомида  “Сирдаре-вино” акциядорлик  жамиятида  жамиятнинг  афилланган  шахслари   билан  шунингдек  йирик  шартномалар  тузилмаган.

               Молиявий  натижалар

     “Сирдаре-вино”  акциядорлик  жамияти  маъмурияти  томонидан  2016 йилнинг  1-чораги  учун тузиб  топширилган  “Молиявий  натижалар  тугрисида”ги  №2 шакл  маълумотлари  буйича жамиятнинг   махсулот  сотишдан  олган ялпи  даромади  7 млрд. 742 млн. 500 минг сум, кушилган  киймат  солиги (1290 417 минг сум) хамда акциз солик (2 982 706 минг сум)лари  чегирилганда, соф  тушум  3 млрд 469 млн. 377 минг сумни  ташкил  этган. Хисобот  чораги  давомида  сотилган  махсулотнинг  таннархи  2 млрд. 805 млн. 413 минг сум,  давр  харажатлари  сарфи  487 млн. 570 минг сум, асосий фаолиятнинг  бошка  даромадлари  14 млн.  сум,  молиявий  фаолият  харажатлари  39 млн. 543 минг сум булиб,  баланс  фойда  150 млн. 857 минг сум, белгиланган  ставкаларда  фойда  ва  инфраструктура  соликлари  чегирилганда,  2015 йилнинг  1- чорагини  жамият  130 млн. 063  минг сумлик  соф  фойда олиш  билан  якунлаган.

                                   Хулоса

– Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  «Бухгалтерия  хисобининг  21-сонли  миллий  стандарти»  талаблари  асосида  хисобварак(счет)лар  режасини  ташкил  этиш  хамда   тулик  амал  килиш;  

    –  Бухгалтерия  хисобини   юритишда   Вазирлар  Махкамасининг  1999 йил  5 февралдаги    «Махсулот(товар,хизмат) ларни  ишлаб  чикариш, сотиш жараенида  харажатлар  таркиби  ва  молиявий  натижаларни  шакллантириш  тугрисида»ги  54-сонли  низом  талаблари  тулик  риоя  этиш;

     2.Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий   стандарти    асосида  хисоб  сиесатини  ишлаб  чикиш, мазкур  хисоб  сиесати  асосида  бухгалтерия  хисобининг  синтетик  хисоби(учети)ни (айланма баланс, бош  китоб) ташкил  этиш  талаб  этилади.

    

 Ички аудит хизмати

 аудиторлари :                                          Х.  Бозоров

                                                                   Ф.Салимов

 

«Сирдаре-вино» акциядорлик  жамияти  ички  аудит хизмати  аудиторининг 2016  йилнинг 9 ойида                              хужалик  фаолияти юзасидан

                                         ХИСОБОТИ 

Сирдаре  ш.                                     10 ноябр   2016 йил.

Бизлар-ким,  Бозоров  Хомит  Кузиевич  ва  Салимов Файзулла Хайруллаевичлар   «Узвиносаноат- холдинг»  холдинг  компаниясига  карашли  «Сирдаре  вино»    акциядорлик  жамияти   ички  аудит   хизмати  аудиторлари,  ички  аудит хизмати  иш  режасига  асосан, «Сирдаре  вино»  акциядорлик  жамиятининг  2016 йилнинг  9 ойи     давомида    олиб  борилган   молия-хужалик  фаолияти  юзасидан ички   аудит  текшируви  утказдик.

Текширув  давомида  хужалик  фаолиятига  доир  барча  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди.

«Сирдаре  вино»  ОАЖида  барча   банк  ва молия  хужалик  хужжатларига  биринчи  имзо  куйиш  хукуки  бошкарув  раиси вазифасини вактинча   бажарувчи          Т. Джуманов, иккинчи  имзо  куйиш  хукуки  бош хисобчи  вазифасини вактинча  бажарувчи    Б. Хамидов   зиммасига  юклатилган.

Бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши

   Жамият  акциядорларининг   умумий  йигилиш  карори  билан тасдикланган   бизнес-режа курсаткичларига  асосан  2016 йилнинг  9 ойида  жами  220,0  минг дал  арок  махсулоти  куйилиши  белгиланган. Хакикатда,  хисобот  берилаетган  даврда  215,9 минг дал  арок  махсулоти  куйилиб,  бизнес-режа  курсаткичи  98,1 %га  бажарилган.

 

Курсаткичлар Улчов

бирлиги

Бизнес-режа Хакикатда 01.10.2016 йилда колдик.
Йиллик 9 ойда Ишлаб  чикариш Фарки

(+)  куп,

(-)  кам

Сотиш
Арок  куйиш дал 300 000 220 000 215906,8 211816,8 4089,2
Тушум м. сум 35 914 777 25993755 24264894   23802215 462679
Соф  тушум м.сум 16 955 181 12147342 10883 637 -1472394 10674948 208689
1дал учун  сум 56 517,2 55 215,2 50 408,9  

 

50 397,1 51034,2
Таннарх м.сум 12 596 896 9237724 8440861 +964405 8273319 167542
1 дал  учун  сум 41 989,6 41 989,6 39094,9   39 058,8 40971,8
Ялпи фойда м.сум 4 358 285 2909618 2442776 -507989 2401629 41147
Рентабеллик % 34,6 31,5 28,9   29,0 24,6
Давр  харажати  

м.сум

 

2 662 873

 

1952 773

 

1552023

 

 

 

1552023

 

0

1 дал  учун сум 8 876,2 8876,2 7188,4   7 327,2 0
А/фаол. бошка дар-ди    

32 000

 

22000

 

+54640

   

+54640

 
Молиявий  фаолият  

м.сум

 

-244 279

 

-183210

 

-142023

   

-142023

 

0

Соликлар м.сум 252 133 135 258 101410    101410 0
Соф  фойда м.сум 1231 000 660 377 701960   660980 41147
1 дал  учун сум 4103 3001,7 3251,2   3120,5 10062

 

 

Акциядорларнинг  умумий  йигилиш  карори  билан тасдикланган  бизнес-режада  хисобот  йилиниг  соф  фойдаси  1231,0 млн  сум  этиб  белгиланган. Йиллик бизнес-режа  курсаткичларини (соф  фойда)  чоракларга    булганда  атайлаб 1 ва 2 чоракда  хужалик  фаолиятдан  олинадиган  соф  фойда  кам  курсатилган,  3 ва  4 чоракда  эса  асоссиз  равишда  ортикча  курсатилган.    Махсулот  ишлаб  чикаришнинг  таннархи  бизнес-режа  курсаткичига  нисбатан  солиштирилганда  1  дал  махсулот  учун  41989,6 сум  урнига  39094,9 сум  сарфланилган, натижада  таннарх  харажатлари  242 520,5 минг сум пасайтиришга  эришилган.   Аммо,  ишлаб  чикарилган  1 дал  махсулотдан  келадиган  даромад(соф  тушум)  режа  буйича  55 215,2 сум  булиши  урнига,  хакикатда  1 дал  махсулотдан  олинган  соф  тушум  50 397,1 сумни  ташкил  этган, еки  хар  1 дал  махсулот  4818,1 сум  кам  нархда  сотилган,  хисобот  даврида    жами  507 989 минг сумлик  даромад  олинмаган.   Натижада, ишлаб  чикаришнинг  рентабеллик  даражаси  йиллик  бизнес-режа буйича  34,6% белгиланган  булиб, хакикатда  эса 9 ойлик  давомида ишлаб  чикарилган  215906,8 дал  махсулотнинг  рентабеллиги  28,9%ни  ташкил  этган.

1  дал  махсулотдан  4103 сумлик  соф  фойда  олиш  мулжаланган  булиб,  хакикатда  эса  хар  1 дал  махсулотдан  3120,5 сум  соф  фойда  олинган,  еки 208104 минг сумлик   (211816,8дал х4103сум-660980,0 м.с)   соф  фойда  олинмаган.

Юкорида  келтирилган  тахлиллар  факатгина  топширилган  молиявий  хисоботга  тегишли  хисобланиб,  хакикий  холат ушбу  хисоботнинг   молиявий  натижалар  тугрисидаги    кисмида  курсатиб  утилган.

 

Аудитор  тавсияси:  Акциядорлик  жамияти  акциядорларининг  умумий  йигилиш  карори билан  тасдикланган  бизнес-режа  курсаткичларини  хисобот  йили  якуни  билан  бажарилишини  таъминлаш  учун  куйидаги  амалларни  бажариш  керак:

–  Жамият  томонидан  ишлаб  чикарилаетган  махсулотлар   сотиш  нархини  белгиланган  рентабеллик  даражасигача (150-200сумга) ошириш,

–  ишлаб  чикариш  жараенида  сарф  этилаетган  харажат  турларини  урганиш,  имконият  даражасида  таннарх  харажатларини  камайтириш талаб  этилади.

Корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши

        2016 йилнинг  9 ойи  давомида  бошкарув  кенгашининг  31  марта  йигилиши  утказилган  булиб, асосан ижро  интизоми,  кунлик  борилган  топширикларнинг  бажарилиши, хомийлик  ердами  курсатиш, жамият  ходимларига  намунавий  уй-жойларни  сотиб  олиш учун  бошлангич  бадални  тулаш, ишлаб  чикаришни  кенгайтириш  максадида  банкдан   кредит  олиш, чорак  якунлари  буйича  масалалар хамда   Холдинг  компанияси  томонидан  утказилган  йигилиш  материаллари урганилиб, маълумот  ва  ижро  учун  кабул килинган.      Жамиятнинг  3 та  ходимига  намунавий  уй-жойларни  сотиб  олиш  учун  хар  бирига  бошлангич  бадал сифатида  50,0 млн  сумдан иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  карз  беришга  карор килинган.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2015  йил  4 сентябрдаги  «2015-2019 йиллар  даврида  ижтимоий , транспорт ва мухандислик  инфратузилмасини  ривожлантириш  билан  комплекс  холда  ерларнинг  милиоратив  холатини  янада  яхшилаш  ва сизот  сувлар  сатхини  пасайтириш  Гулистон шахрини  архитектуравий- режали  куришни  тубдан  янгилаш  чора-тадбирлари дастури  тугрисида» ги ПК №2401-сонли  карори  талабларидан  келиб  чиккан  холда,  (29.04.2016 й)  Гулистон  шахри  2 мавзеси  18 хонадонли  29-сонли  уйни  капитал  ремонт  килишга,  (17.06.2016й.) Гулистон  шахри  2 мавзеси  Сайкал  махалласи  Дустлик  канали  буйидаги  29-сонли  2 каватли  уйни  мустакилликнинг  25 йиллигига  кадар булган  муддатда  кайта  таъмирлашга  карор  килинган.   Ушбу  харажатларни  коплаш учун  2015  йил  якуни  буйича  олинган  соф  фойданинг  бир  кисмини  йуналтириш  мулжалланган.

        Бошкарув  кенгашини  хар  хафтада  утказиш  ва  унинг  йигилишларида жамият  бошкаруви  компитенциясига  кирувчи  барча  масалалар, жумладан   ишлаб  чикариш  масалалари, бошкарув  масалалари, товар-моддий  бойликларни  сакланиши, кирими, чикими,  дебиторлик  ва  кредиторлик  карзларни  хисобдан  чикариш  ва  бошка  масалалар  колегиал  равишда  тахлил  этилиб, бошкарув  кенгаши  карори  чикарилиши  максадга  мувофикдир

Жамият  кузатув  кенгашининг  2016 йилнинг  9 ойи  давомида 5 марта  йигилиши  утказилиб,  жамият  бошкаруви  томонидан  киритилган  ишлаб  чикариш  масалалари,  вактинчалик  жамият директорини тайинлаш, бошка  корхоналарга  таъсисчи  булиб кириш, шунингдек   бошка  масалалар  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

«Сирдаре-вино» АЖи  акциядорларининг  навбатдан  ташкари  умумий  йигилиши  2016  йилнинг  4 март  куни  булиб  утган.  Кун  тартибига  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2015  йил  21 декабрдаги  №2454-сонли  карори  талабларини   бажарилишини  таъминлаш  максадида  жамиятнинг  15%дан  кам  булмган  микдордаги  акцияларини  стратегик  хорижий  инвесторларга  сотиш  масаласи  куриб чикилган.              Акциядорларнинг  навбатдан  ташкари  умумий  йигилиши    акциядор  Алимходжаеванинг  узига  тегишли  булган  жамиятнинг  15% микдордаги  акциялар  пакетини  хорижий  инвесторга  сотиш  тугрисидаги  таклифини  маъкуллаб,  сотишга  розилик  берган.   Натижада,  кимматли  когозлар  Марказий  депозитарийси   давлат  унитар  корхонасининг  06.06.2016 йилда берган  маълумотига  караганда  «Сирдаре-вино»АЖнинг  акциядорлар  реестрида  Компания  «Интерформ  Лиметед» фирмасининг  акциялари сони  295 083 дона  эканлиги  курсатилган, ушбу  микдор  умумий  акциялар  сонининг  15%ини  ташкил  этади.

«Сирдаре-вино»  АЖи  акциядорларининг  2015 йил  якунларига  багишланган  навбатдаги  умумий  йигилиши хисобот  хилининг  13 июн  куни  утказилган, йигилиш  кабул  килган  карорга  асосан 2015 йил  якуни  билан  олинган  858  млн. 112,0 минг сумлик  соф  фойда   куйидагича  таксимланилган.

–  40% и -343 млн. 244,8 минг сум  диведент  туловига,  жумладан давлат улушига тегишли  акциялар  учун  124 млн.848,0 минг сум,

      –    25%и  214 млн. 528 минг сум  Гулистон  шахрини  режали  кайта  куриш  ишларини  бажаришга,

      –    5,0% и  – 42 млн. 905,6 минг сум  жамиятнинг захира  жамгармасига,

–   30% и    – 257 млн. 433,6 минг сум жамият  ишлаб  чикаришини  ривожлантириш  жамгармасига.

«Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида» ги  конуннинг  56  моддасига  асосан йил  якуни  буйича  хисобланилган  диведентлар    карор  кабул  килинган  кундан  эътиборан  60 кунлик  муддатда  тулик  туланиши  кераклиги  курсатилган  булса-да    хисобланилган  диведент  туловларидан 01.01.2016  йил  холатида   жами  150 млн. 550,1 минг сумлик  тулов  муддати  утган  карздорлик    мавжуд,   ушбу  холат  уринсиз  жарима(пеня)лар  хисобланишига  олиб  келиши  мумкин. Хисобот  йилининг  9  ойи  давомида кушимча  равишда   343 млн. 244,8 минг сумлик  диведентлар  хисобланилган.   2016  йилнинг  1 октябрига  кадар  фактгина  учта  акциядорга (Алимходжаева  Асалатхонга  98358,0 минг сум,Юлдашев  Абдурашид  Абдунасировичга  70977,2 минг сум,    «ENTERFORM  LIMITED» компаниясига  51486,7 минг сум ) жами  220 млн.  821,9 минг сумлик  диведент  туловлари  амалга  оширилган. Утган  йилдан  жами  98 акциядордан  8595,4 минг сумлик карздорлик  булган  холда,  юкорида  курсатиб  утилган  акциядорларга  хисобот  йилида  хисобланилган  диведентларни  тулик  туланганлигини  кандай  тушуниш  мумкин???.  

      01.10.2016  йил  холатида  жамиятнинг  акциядорлардан  хисобланилган  диведент  туловларидан  умумий карздорлиги  243 963,9 минг сумни,  шу  жумладан  давлат  улушига  тегишли  диведент  туловларидан  157 549,5 минг сумлик  карздорлиги  мавжуд.

  Туланилмаган  диведентларни йиллар  буйича  тахлил этиб,  3 йил  давомида  талаб  килиб  олинмаган  диведентлар  суммасини  «Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида»ги  конунга  киритилган  узгартиришларга (конуннинг  51 моддаси) асосан  корхона  хисобига  олиш  тугрисида  карор  чикариш  максадга  мувофикдир.

 

Бухгалтерия  хисоби  ва  молиявий  хисобот

Асосий  воситалар

1 январ  2016  йил  холатида  асосий  воситаларнинг  баланс  киймати   2 млрд. 845 млн. 160,7  минг  cум,  эскириши  эса  1 млрд. 695  млн. 790,7  минг  cум  булиб,  белгиланган  коэффицентлар  асосида  1  январ  2016  йил  холатида   асосий  воситаларнинг баланс  киймат  124 млн. 339,7 минг сумга,   эскириши эса   74 млн. 978,5 минг сумга    кайта  бахоланган.

2016 йилнинг  1-ярми    давомида 34 млн. сумлик  икки  дона  шиша-идиш  тайерлаш  колипи,  33476,1 минг сумлик  «Дамас»  автомашинаси  жамият  хисобига  кирим  килинган.   Шу  давр  мобайнида баланс  киймати  12 556,1 минг сумлик , колдик  кийматга  эга  булмаган  1 дона  КАМАЗ русумли  автомашинаси  мустаккил  бахоловчилар  оркали  29 913,8 минг сумга  бахоланиб  биржа  савдоси  оркали  сотилган.

Ўзбекистон Республикаси   Адлия вазирлигида  2004 йилнинг 20 январида 1299-сон  билан рўйхатга олинган  Ўзбекистон Республикаси  Молия Вазирининг  2003 йил 9 октябрдаги  114-сон буйруғи билан  тасдикланган  №5-сонли  БХМС га  киритилган  узгаришларга  асосан, «Асосий  воситалар  таркибига  «бир  вактнинг  узида» 2 та  критерияга  яъни  хизмат  килиш  муддати  1 йилдан  ортик,  киймати  50 минимал  иш  хакидан  ошадиган  активлар» киритилиши  белгиланганлигини  инобатга  олганда  жамият    мутахасислари  томонидан  асосий  воситаларга  кабул  килинган  активларни  кайта  куриб  чикиш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди.

        01.10.2016   йил холатида  асосий  воситаларнинг баланс  киймати  3  млрд.26 млн. 720,0 минг cумни,  эскириш  киймати   1 млрд  893 млн. 083 минг сумни    ташкил этган.           Асосий  воситаларга  тугри  чизикли   усулда   хар  ойда  эскириш  хисобланиб, бухгалтерия  утказмаси  бериб  борилган, хисобот  йили   давомида    жами  134 млн. 870  минг  сум  эскириш  хисобланилган.  Ушбу  эскиришларнинг  110 млн. 759,2  минг суми   махсулот  таннархига, 974,4 минг суми  сотиш  харажатларига,  23 млн. 136,5  минг суми  маъмурий  харажатларга  олиб  борилган.  Кишлок  хужалигига  тегишли  асосий  воситалар учун  хисобланилган  эскириш  суммалари  асосий фаолиятга  эмас, балки    кишлок  хужалиги  харажатларига  олиб  борилиши  тугрисида  тушунтиришлар  берилди.                                                  

Номоддий  активлар

        Бухгалтерия  хисобида  номоддий  активлар  хисоби  04.00 хисобваракда  юритилган   йил бошида  баланс  киймати  134 млн 635,6 минг  сумлик,  эскириши  33 млн. 415,6  минг сумлик  номоддий  активлар  мавжуд  булиб,  хисобот  даври  давомида  номоддий активлар  кабул  килинмаган,     хисобот  даври  давомида   мавжуд  номоддий  активларга  белгиланган  меъерлар  асосида  жами  20  млн. 195,3 минг сумлик  эскириш  хисобланилган.

01.10.2016 йил  холатида  номоддий  активларнинг  баланс  киймати  134 млн. 635,6  минг сумни,  эскириши  53 млн. 610,9 минг  сумни, колдик  киймати  эса  81  млн. 024,6 минг сумни   ташкил  этган.

Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  “Бухгалтерия  хисобининг миллий  стандарти  ( №7-сонли)  талабига    асосан, “номоддий активлар – корхона томонидан улардан ишлаб чиқариш, ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш ёки товарларни сотиш жараёнида фойдаланиш мақсадида ёхуд маъмурий ва бошқа функцияларни амалга ошириш учун узоқ муддат мобайнида тутиб туриладиган, моддий-ашёвий мазмунга эга бўлмаган мол-мулк объектлари”  хисобланади

Активларни бухгалтерия ҳисобига номоддий активлар сифатида қабул қилишда бир вақтнинг ўзида қуйидаги шартлар бажарилиши керак:

а) моддий-ашёвий тузилиш (шакл)га эга бўлмаслиги;

б) активлардан маҳсулот ишлаб чиқаришда, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатишда ёхуд корхонанинг маъмурий ва бошқа функциялари учун узоқ муддат, яъни давомийлиги 12 ойдан юқори фойдали хизмат муддати ёки агар у 12 ойдан ошадиган бўлса, оддий операцион цикл мобайнида фойдаланиш. Бунда активнинг қиймати бир бирлик (комплект) учун Ўзбекистон Республикасида белгиланган (харид қилиш пайтида) энг кам иш ҳақи миқдорининг камида эллик бараварини ташкил қилади. Корхона раҳбари номоддий активлар таркибида ҳисобга олиш мақсадида ҳисобот даври учун активлар қийматининг камроқ чегарасини белгилашга ҳақли; в) корхона ушбу активни кейинчалик қайта сотишни мўлжалламайди;

г) ишончлилик, яъни корхонада актив ва унга бўлган мутлақ ҳуқуқнинг мавжудлигини тасдиқловчи тегишли равишда расмийлаштирилган ҳужжатлар (патентлар, гувоҳномалар, бошқа муҳофаза қилувчи ҳужжатлар, патент, товар белгисидан воз кечиш (сотиб олиш) шартномаси)нинг мавжудлиги;

д) идентификациялаш имконияти.

Узок муддатли  инвестиция(актив)лар  ва  узок  муддатли  дебиторлар

      Жамият  кузатув  кенгашининг  карорига  асосан  “Паркент  консалтинг  техник  сервис”  МЧЖ корхонасининг  устав  жамгармасига  50,0 млн  сум  инвестиция  киритилган  булиб, хисобот  берилаетган  даврда  жамият  кузатув  кенгаши  карорига  асосан  Агрофирма “Сирдаре Муминобод” МЧЖ  устав  фондини  шакллантириш   учун  10,0 млн сум  кучирилган. 01.07.2016  йил  холатида  шуъба  хужалик  жамиятларига  киритилган  инвестициялар  60,0 млн сумни  ташкил  этган.

       Акциядорлик  жамияти  бухгалтерия  хисобининг  06.00  хисобварагида 01.01.2016  йил холатида  22 млн 001,2 минг  сумлик (Пахтабанкнинг  1001,8 минг сумлик, “Узкишлок-хужмашлизинг”  АЖининг  1,0млн сумлик, Узсаноаткурилишбанкнинг  19 млн. 999,9 минг сумлик кимматли  когози) узок  муддатли  молиявий  куйилмалари мавжуд.  Хисобот  даврида  хизмат  курсатувчи  “Узсаноаткурилишбанк”нинг  14 млн. 755,7 минг сумлик  акциялари  сотиб  олинган.  “Узкишлокхужмашлизинг” АЖи  акциялари  учун  хар  йили  диведент  олиб  келинаетган  булса-да,  “Пахтабанк”нинг  мавжуд  акциялари  учун  диведент  олинмаган. Тегишли  равишда  мурожат  этиб,  диведент  берилмаетганлигининг  сабабини  урганиш  таклиф  этилди. 

     01.10.2016  йил  холатида  жамиятда  мавжуд  кимматли  когозлар  36 млн. 433,0 минг сумни  ташкил  этган  холда  баланс(Ф-1)нинг  040 сатрида  акс  эттириш  тавсия  этилади.   

Кайта  бахолашни  инобатга  олган  холда,  10 млн. 738,0 минг сумлик “Урнатиладиган  асбоб-ускуна”  булиб, ушбу  ускуналарни  урнатиш  еки  ишлаб  чикариш  жараени  учун  кераксиз  булса, мустакил  бахоловчилар  оркали  бахолаб, сотиш  чоралари  курилиши  максадга  мувофикдир.

Такдим  этилган йиллик молиявий  хисобот  буйича  капитал  куйилмаларнинг 01.01.2016   йил  холатидаги  колдиги  21 млн. 400 минг сумни  ташкил  этган.  Мазкур  хисобваракда  сотиб  олинган  кучат  нихолларининг  нархи  курсатилган, холос.

Холбу-ки,  хисобот  йилининг  9  ойи давомида  хисобланилган  иш  хаки  харажатлари  тахлил  этилганда,  кишлок  хужалигида банд  булган  10  нафар  ходим  (мавсумийлар  билан  бирга)  жами  41 909,6 минг сумлик  иш  хаки  хисобланилган,  ягона  ижтимоий  ажратма  билан  хисоблаганда  ушбу  харажатлар  52387,0 минг сумни  ташкил  этади.

Кишлок  хужалигига  сарф  этилаетган  харажатлар  хисобини  юритиш  учун  алохида  08.50 – “Кишлок хужалик  ерларини  узлаштириш” хисобварагини  очиш  ва  ушбу  хисобваракда  кишлок  хужаликга  тегишли  барча  харажатларни(ишчилар  иш  хаки  , курсатилган  транспорт  харажати, к/х тегишли  асосий  воситалар  эскириши  ва хоказо.)   жамгариб   бориш  тавсия  этилади.  

01.10.2016 йил  холатида  жамиятнинг  узок  муддатли  дебиторлик  карздорликлари  1 млрд. 165 млн. 147 минг сумни  ташкил этган. Жумладан, фермер  хужаликларига  сотиб  олиб  берилган  узум кучатлари  суммаси- 94 млн. 800 минг сум,   21 нафар  жамият  ходимига  намунавий  уй-жой сотиб  олиш  учун корхона  хисобидан  иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  туланилган  биринчи  бадал  туловлар колдиги  утган  йилларда  утказиб  берилган  909 млн. 871,5 минг сумлик, хисобот  даври давомида   утказиб  берилган  150 млн. сумлик  карздорликлар  акс  эттирилган.     Хисобот  берилаетган  давр  давомида  жамиятнинг  3  ходими  учун  уй-жой  сотиб  олиш  максадида  дастлабки  тулов  (хар  бири  учун  50 млн. сум)  150 млн. сум  утказиб  берилган.

«Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти  билан  ходимлар  уртасида  фоизсиз  кредит  бериш  тугрисида  тузилган  шартномаларда  ходим  олинган  карзни   белгиланган  муддатда  кайтарилишини таъминлаш  мажбуриятини  олган,  хисобот  даври   давомида  мазкур  карз  олган  ходимлар  иш  хакларидан   33 млн. 529,5  минг сумлик  маблаг  ушлаб  колинган.  Жамият  хисобидан  берилган  карзларни  мунтазам  равишда,  хар  ойда  ишловчиларнинг  иш  хаклари  хисобидан  ушланиб  борилишини  таъминлаш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди. 

Материаллар  хисоби

01.10.2016 йил  холатида  жамиятнинг  10  нафар  моддий  жавобгар  шахси  хисобида  жами  1 млрд. 429 млн. 092,9 минг сумлик    ишлаб  чикариш  захиралари, ердамчи  материаллар хамда  хужалик  инвентарлари (шу жумладан  173 млн.397,5 минг сумлик хужалик  жихозлари (арзон  ва  тез  эскирувчи буюмлар)  мавжуд.     Моддий  жавобгар шахслар  томонидан  хисобхона(бухгалтерия)га  топширилган ойлик  хисоботлар  топширилган йиллик  хисобот  маълумотлари билан   таккосланиб  курилганда  товар  моддий  захиралар  колдиги  топширилган  хисоботлар  орасида  тафовут  мавжуд  эмас.

Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  бухгалтерия  хисобининг  4-сонли БХМС  миллий  стандартнинг   65 -банди  коидалари  асосида,  яъни арзон бахоли  ва тез  эскирувчи  буюмлар  фойдаланишга   берилганда, ушбу  хужалик  инвентарларининг  ишлаб  чикариш  жараенига  еки  давр  харажатлари  хисобига  хисобдан  чикариб, бутлигини, яъни  сакланишини  таъминлаш  максадида  балансдан  ташкари  014- хисобваракда    хисобини  юритиш    белгиланган.

Бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  барча  товар-моддий  бойликлар  конунчилик  асосида  расмийлаштирилиб,  кирим  ордерлари  оркали  материаллар  омборга  кирим  килинган.

Чиким  хужжатлари  хам  белгиланган  конунчилик  асосида  олиб  борилган. Жамиятда  активларнинг сакланиши ва  бутлигини таъминлаш  хамда  хар  ойда  ишлаб  чикаришда  сарфланилган  хом-аше, ердамчи  материаллардаги  табиий  йуколишларни  аниклаш  максадида  инвентаризация (санок)  утказиб  келинган, санок  натижалари  конунчиликда  белгиланган  тартибда  расмийлаштирилган.

      Жамиятда материаллар  хисобини  Узбекистон  Республикаси Бухгалтерия  хисобининг  №4-сонли БХМС  миллий  стандарти  талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади.

                           Акциз  марка  харакати

Хисобот  йили  бошида  жамият  хисобидаги  мавжуд  акциз  маркалар  микдори  993 696 дона булиб,  9 ой  давомида    жамият  хазинасига  4523,0   минг дона  акциз  маркалари  кабул  килинган.   Хисобот  даври   давомида  куйиш  цехига  жами 4352943  дона  арок хамда  настойка  акциз  маркалари  берилиб, махсулотга  4352943 донаси  епиштирилган.

Бирламчи  хужжатлар  тахлил  этилганда  аникланишича,  жамиятда  акциз  маркалар  хисоби  ишлаб  чикариш  жараени  билан  тугаган, яъни  ишлаб  чикаришга  сарф  этилган  акциз  маркалар  киймати  махсулот  таннархига  олиб  борилган,  тайер махсулотлар  омборидаги   махсулотларга  епиштирилган   акциз  марка  хисоби  юритилмаган.   Шунингдек,  акциз  маркаларнинг   29 792,1 минг сумлик  колдиги  хисобот даври   якуни  буйича  тузилган  баланс (Форма  №1)да  товар  моддий  захираларда  эмас,  балки  360 сатрда  «бошка  пул  маблаглари»да    курсатилган. Хисобдан  чикаришда  харажатларни  94.10 хисобварак  «Сотиш  харажатлари»га  олиб  бориш  урнига,  94.30 хисобварак «Бошка  операцион  харажатлар»га  хисобдан  чикарилган.      Ички  аудит  хизмати  томонидан куйидаги  тавсиялар  берилди:

   -хар  бир  булинмада  акциз  маркалар  харакатини  акс  эттирувчи  хисоботларни  ташкил  этиш, (яъни  хазинадан  ташкари  куйиш  цехида, тайер  махсулотлар  омборида) моддий  жавобгар  шахслар  томонидан  уз  вактида  бухгалтерияга  топширилишини  назорат  этиш;

   -тайер  махсулотлар  омбори  буйича  акциз  маркалар  харакатини  акс  эттирувчи  хисоботни (28.11 хисобварак)  ташкил  этиш, моддий  жавобгар  шахс  томонидан  уз  вактида  бухгалтерияга  топширилишини  назорат  этиш;

Шиша-идиш (тара)  хисоби.

1.01.2016  йил  холатида  867 564 дона  518 163,1 минг сумлик  шиша-идишлар  мавжуд  булиб, мол етказиб  берувчилардан  жами  5058 118  дона  2 187 460,4 минг сумлик  шиша-идишлар  сотиб  олинган. Хисобот  даври  давомида  «Элсун-шароб »  кушма  корхонаси  томонидан олдинги  йилда  ижарага  олинган  24 525 дона шиша-идиш   хисобот  даврининг  март  ойида  кайтариб  берилган.  02.06.2016  йилда  «Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти   билан  «Узбекистон  Шампани» акциядорлик  жамияти  уртасида  шиша-идишни  ижарага  бериш  тугрисидаги  №2-сонли  шартнома  тузилган.   Ушбу  шартнома  шартига  асосан   83108 дона    1,75л  хажмли  шиша  идиш  номаълум  муддатга «Узбекистон Шампани»АЖга  ижарага  берилган.  Шиша-идишни  ижарага  беришдан  олинадиган  даромад  хисоботларда  акс  эттирилмаган.

Хисобот берилаетган  даврда  куйув  цехида  жами  4 352 943 дона  шиша-идишга  махсулот  куйилган.  Белгиланган  меъерлар  доирасида  шиша-идишларнинг   табиий  камайиш  хисобланиб,  харажатга  чикариб  борилган.

01.10.2016  йил  холатида  шиша-идиш  цехида  743 959 дона  401 767,4 минг сумлик  шиша-идишлар  мавжуд  булиб, утказилган  санок  натижалари  маълумотлари билан  солиштирилганда    тафовут    мавжудлиги аникланмади.

 

Ички  аудитор  тавсияси:     Шиша–идиш(тара)лар  хисобини  шиша-идиш  цехидан  ташкари  куйиш  цехида, тайер  махсулотлар  омборида хам  олиб  бориш  зарурлиги  курсатиб  утилди. 

                   Мехнатга хак тулаш фонди

       1 январ  2016  йил  холатида  жамиятнинг  ишчи-ходимлардан  иш  хаки  буйича  карздорлиги    39 млн. 427,1  минг  сум булиб,  хисобот даври    давомида  белгиланган   тариф ва  окладлар (вактбай  асосда) асосида  хисобланилган  иш хаки  ва  унга  тенглаштирилган  туловлар 1 млрд. 226 млн. 569,9  минг сум, тегишли  равишда  даромад  солиги  -114 млн. 367,9 минг сум, пенсия  жамгармасига  7,5%ли  ажратма  83 млн. 932,3 минг  сум ва  бошка  ушланмалар тегишлича  ушлаб  колинган. Ходимларнинг  пластик  карточкасига   964 млн. 529,8  минг сум кучирилган.

01.10.2016  йил  холатида  жамиятнинг  иш  хакидан  карздорлиги 103 млн. 167,3  минг сумни  ташкил  этади

Жамиятда  молиявий  ахволни  яхшилаш учун  ишлаб  чикариш булим ва  цехларидаги  иш  жойларини  аттестациядан  утказиш,  бажарилаетган  иш  хажмига  мутаносиб  равишда  иш жойларини ва  ишловчилар  сонини  макбуллаштириш(танлаш) олдинги  ички  аудит  хисоботларида  курсатиб  утилган.

    Олдинги  давр  ички  аудит хисоботларида овкатланиш  харажатларини  бухгалтерия  хисобида  акс  эттириш  буйича  курсатиб  утилган  тавсиялар хисобот  берилаетган  даврда  инобатга  олинган,  овкатланиш  харажатлари  иш  хаки харажати  сифатида  акс  эттирилиб   тегишли  равишда  барча  ушланмалар  ушлаб  колинган.

Дебитор ва кредиторлар

        01.10.2016  йил  холатида  жамиятнинг  дебиторлик  карзлари  4 млрд. 224 млн. 567 минг сум булиб, йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан  637 млн. 947 минг  сумга  купайган.   Дебиторлик  карздорликларнинг  купайиш  сабаби  асосан  “Харидор  ва  буюртмачилар билан  хисоблашув”  40,10  хисобваракда  олдиндан  туловсиз алкогол  махсулотлари   берилиши  билан  изохланади.

Жамиятда  махсулотларнинг  туловсиз  чикариб  юборилишига  йул  куймаслик  максадида  тайинланган  Молия  Вазирлигининг   молия  инспектори  мавжуд  булса-да, жунатилаетган  махсулотлар  счет-фактураларида  молия  инспекторининг  рухсат берувчи  белгиси, штампи  мавжуд  эмас.

       01.10.2016 йил  холатида  жамиятнинг  кредиторлик  карзлари  3 млрд. 193 млн. 236 минг сум  булиб,  йил  бошидаги  колдикка  нисбатан  244 млн. 680  минг сумга  купайган.   Кредиторлик  карздорликлар  асосан ”Мол  етказиб  берувчилар  билан  хисоблашув”хисобварагида  олинган  спирт,  шиша-идиш ва  ердамчи  материалларга  булган карздорликнинг  хамда    2015 йил  якуни  буйича  олинган  соф  фойданинг бир  кисмини  акциядорларга  диведент (343 млн. 244,8 минг сум) шаклида  хисобланиши  натижасида       ошганлиги  билан  изохланади.

2014  йил  узум  мавсумида  олинган  узум  хосили  учун  4962 минг сумлик  кредитор  карздорликларнинг  тулов  муддати  утган  булиб,  тезда  тулаш  чоралари  курилиши  зарур.  

Жамиятнинг  собик  ходимлари  томонидан  содир  этилган,  бир-неча  йиллардан  буен  ундирилиши  даргумон  булиб  келаетган  мавхум  дебиторлик (96 млн. 822 минг сум) карздорликларни  имконияти  борича  умумий  йигилиш  мухокамасига  олиб  чикиш  оркали  хисобдан  чикариш  чораларини  куриш  тавсия  этилади. 

      Хисобдан  чикариш  учун асос  ВМнинг  1999йил 5 февралдаги  54 сонли  карори билан  тасдикланган “Махсулот (ишлар,хизматлар)ни ишлаб  чикариш  ва  сотиш  харажатларининг таркиби хамда молиявий  натижаларни  шакллантириш тартиби  тугрисидаги  низом”нинг2.3.15.7.банди, Фукаролик  кодексининг  150 моддаси, БХМСнинг -21- сони 6- булим, 7 банди.

    Банк  кредити  ва карзлар

Айланма  маблагларни  купайтириш  максадида холдинг  компаниясининг  киска  муддатли   640 млн.сумлик   карзи(кредит)дан  фойдаланган.

Хисобот  йили  бошида  жамиятнинг  банкдан  олган  узок  муддатли  кредитлари   642 млн 864 минг сумни  ташкил  этган булиб хисобот  даври  мобайнидада  157 млн. 136 минг суми  сундирилган. Жамият  ишлаб  чикаришини  кайта  жихозлантириш  максадида  кушимча  равишда  банкдан  1 200 млн сумлик  узок  муддатли  кредит  олган.

Жалб  этилган  банк  кредити хамда  олинган  карз(кредит) лар  учун  2016 йилнинг  9 ойи   давомида   жами 142 млн. 533 минг   сумлик    фоизлар  хисобланиб,  молиявий  натижаларни  шакллантиришда  инобатга  олинган.

        Соликлар   хисобланиши  ва   туланиши

   1 январ  2016  йил   холатида  жамиятнинг  соликлардан  921 млн. 800 минг  сумлик,  максадли  жамгармалардан  145 млн. 712 минг сум  бокимонда  карздорлиги булиб,

2016   йилнинг 9 ойи      давомида куйидаги  соликлар  хисобланилган:

-Фойда  солиги        -43  млн.  991  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги          -114  млн.  367  минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           -57 млн.  419  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги

-2 млрд. 772 млн.  823  минг сум,

-Акциз  солиги  –  8 млрд. 734 млн  902 минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик учун  солик            -2 млн.  439  минг сум,

-Мол-мулк  солиги      -39 млн. 402 минг сум,

-Ер  солиги                  -10  млн. 410 минг сум

– бошка  соликлар (диведент)                                            – 29 млн. 009 минг сум

хисобланиб, хисоботлар  давлат  солик  инспекциясига  уз  муддатларида  топширилган.  Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                             -149 млн. 449 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига

– 100  млн. 772 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                                         – 53  млн. 375 минг сум,

-Социал  сугурта 7,5%                                                      -83 млн. 932 минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов 25%                              –              279 млн. 773 минг сум

ажратмалар  хисобланиб,  хисоботларда    акс эттирилган.

Хисобот  даврида яъни,  2016  йилнинг  9 ойи  давомида  жамият  томонидан  бюджет  ва  бюджетдан  ташкари  давлатнинг  максадли  жамгармаларига  куйидаги  туловлар  амалга  оширилган.

-Фойда  солиги           -43   млн.  991  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги          -101  млн.  085  минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           -57 млн.  419  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги

-2 млрд. 772 млн.  823  минг сум,

-Акциз  солиги   – 7 млрд. 611 млн  416   минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик учун солик              -2 млн.  439  минг сум,

-Мол-мулк  солиги                                                     -39 млн. 402 минг сум,

-Ер  солиги                                                                   -10  млн. 410 минг сум

Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                                        -128 млн. 571 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига

– 76  млн. 912 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                                         – 45  млн. 919 минг сум,

-Социал  сугурта  7,5%                                                       – 74  млн. 432 минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов 25%

– 248  млн. 273 минг сум

туловлар  амалга  оширилган.

01.10.2016  йил  холатида  жамиятнинг  бюджет туловларидан  карздорлиги  1 млрд. 165 млн.  777  минг сум  булиб,   йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан 243 млн 977 минг сумга  купайган.   Максадли  давлат  жамгармаларига  туловлар  буйича  карздорлик хисобот  даври  охирида 93 млн. 194 минг сум  булиб  йил  бошидаги карздорликка  нисбатан  52 млн. 518 минг сумга  камайтиришга  эришилган.

Ходимларнинг  иш  хакидан  ушлаб  колинган   даромад  солиги  танланма  асосда текширилганда,  мазкур    соликлар  тугри  ушлаб, уз  вактида  бюджетга  кучириб  берилаетганлиги  аникланди.  Хисобот  берилаетган  даврда  диведент  туловлари  амалга  оширилган,  аммо  туланилган  диведентлардан  хисобланилган  10%ли  солик  туланилмаган.

Узбекистон  Республикаси“Бухгалтерия  хисоби тугрисида”ги  конуннинг 4-моддасида:

      “Асосий ва жорий активлар, мажбуриятлар, хусусий капитал, захиралар, даромадлар ва харажатлар, фойда, зарарлар ҳамда уларнинг ҳаракати билан боғлиқ хўжалик операциялари бухгалтерия ҳисобининг объектларидир. Бухгалтерия ҳисобининг объектлари жамлама ҳисобварақларда акс эттирилади. Аналитик ҳисобни юритиш тартиби бухгалтерия ҳисоби субъекти томонидан мустақил равишда белгиланади”дейилган.

  Ички  аудит   хисоботи  тузиш  жараенида,  жамиятда  бухгалтерия  хисобини  юритишда  аналитик  хисоб  буйича  олиб  борилган  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди, бухгалтерия  хисобини  юритишнинг  асоси  хисобланилган  синтетик  хисоб  хужжатлари  (айланма  баланс,  бош  китоб)  юритиш  мажбурийлиги  тугрисида  тушунтириш  берилди.  Шунингдек,  бухгалтерия  утказмалари  бериб  боришнинг намуналари  тушунтирилиб,  Республикада  амалда  булган № 21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий  стандарти  асосида  счетлар  режаси  ишлаб  чикишда  амалий  ердам  курсатилди.   

Ички  аудит   хизмати  низомига  кура, жамият  маъмурияти  томонидан  такдим  этилмаган  хужжатлар  асосида  келиб  чикиши  мумкин  булган барча салбий  окибатлар  учун  корхона  маъмурияти  жавобгардир.

 Хужалик  фаолиятни  юритишда  конунчиликка  амал  килиниши

                 Узбекистон  Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  17.11.1999  йилдаги  «Иш  хакини  уз  вактида  туланиши  учун  вазирликлар, идоралар  ва  хужалик  юритувчи   субъектлар  рахбарларининг  жавобгарлигини  ошириш  юзасидан  кушимча  чора-тадбирлар  тугрисида»ги №504-сонли карори  талабларининг  бажарилиши  тахлил  этилганда, жамиятда  ходимларнинг  иш  хаклари  уз  вактида  бериб  борилаетганлиги  аникланиб,  тулов  муддати  утган  карздорликлар  мавжуд  эмаслиги  аникланди.

Узбекистон  Республикаси    Вазирлар  Махкамасининг  21.12.2004 йилдаги  «Фукароларнинг  жамгариб  бориладиган  пенсия  таъминоти тугрисида»ги  Узбекистон  Республикаси  конунини  амалга  ошириш  чора-тадбирлари  хакида»ги  № 595-сонли карори  талабларининг  бажарилиши  тахлил  этилганда,  ходимларнинг  солик  солинадиган  даромадининг  1%и  микдоридаги  суммани  иш  хакидан  ушлаб  колинган  даромад  солиги  хисобидан  камайтириб,  ходимларнинг      халк  банкида  очилган  шахсий  хисобваракларига  уз  вактида  кучириб  борилаетганлиги  аникланди.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  12.05.1995 йилдаги  «Халк  хужалигида  хисоб-китоблар  уз  вактида  утказилиши  учун  корхона  ташкилотлар  рахбарларининг  маъсулиятини ошириш  борасидаги  чора-тадбирлар  тугрисида»ги  № ПФ1154-сонли,  хамда   Узбекистон  Республикаси  Президентининг  24.01.1996 йилдаги  «Тулов  интизомини  ва  узаро  хисоб-китоблар  тизимини  мустахкамлаш  чора-тадбирлари  тугрисида»ги    №ПФ-1363-сонли    фармони  талаблари  урганилганда,     2016  йилнинг  9 ойида «Сирдаре-вино»акциядорлик  жамияти  томонидан  ишлаб  чикарилган   алкогол  махсулотларнинг    15%  олдиндан  туловсиз  реализация  килиш  холатлари  мавжуд.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  09.08.1996 йилдаги  «Бюджет  билан  хисоб  китоблар  учун  хужалик  юритувчи  субъектларнинг  масъулиятини  ошириш  чора-тадбирлари  тугрисида»ги  № ПФ -1504-сонли  фармони  талаблариниг  бажарилиши  урганилганда, солик  конунчилиги  асосида  хисбланилган  солик  ва  мажбурий  туловлар  хисоб-китоблари,  солик  кодексида  белгиланган  муддатларда  давлат  солик  инспекциясига  топширилиб, туловлар  уз  вактида  малга  оширилган. Фармон  талабларидан  четланиш  холатлари  аникланмади.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  12.05.1995 йилдаги  «Халк  хужалигида  хисоб-китоблар  уз  вактида  утказилиши  учун  корхона  ташкилотлар  рахбарларининг  маъсулиятини ошириш  борасидаги  чора-тадбирлар  тугрисида»ги  № ПФ1154-сонли,     Узбекистон  Республикаси  Президентининг  24.01.1996 йилдаги  «Тулов  интизомини  ва  узаро  хисоб-китоблар  тизимини  мустахкамлаш  чора-тадбирлари  тугрисида»ги    №ПФ-1363-сонли     фармони,   Узбекистон  Республикаси  Президентининг  09.08.1996 йилдаги  «Бюджет  билан  хисоб  китоблар  учун  хужалик  юритувчи  субъектларнинг  масъулиятини  ошириш  чора-тадбирлари  тугрисида»ги  № ПФ -1504-сонли  фармонлари  талабларига  мувофик,   хисоб-китобларни  уз вактида  амалга  оширилиши,  солик  ва  мажбурий  туловлар  хисоб-китобларини  тугри  ва  уз  вактида  тегишли  давлат  солик  инспекцияларига  такдим  этилиши  хамда  туланиши  учун  хужалик  юритувчи  субъект  рахбари  жавобгар  эканлиги  белгиланган.

Уз.Рес.си Вазирлар  Махкамасининг  2014 йил  2 июлдаги  176-сонли «Акциядорлик  жамиятларида  корпоратив   бошкарув  тизимини  янада  такомиллаштириш чора-тадбирлари  тугрисида»  карори  талабларини  бажариш  максадида жамиятнинг  корпоратив  веб-сайти  очиш  ишлари  олиб  борилмокда.    Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборот  ишончли  булиши  ва  жамият  фаолиятини  холисона  еритиши  керак. Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  давлат  сирига  ва  хизматда  фойдаланиш  учун  тегишли  булган  ахборот, шунингдек  Узбекистон  Республикасининг  конун  хужжатларига  мувофик  эълон  килиш  ва  таркатиш  такикланган  бошка  ахборот булмаслиги  керак.  Жамият  ижроя  органининг  рахбари  жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборотнинг  туликлиги  ва  тугрилиги  учун  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  5 апрелдаги  ПК-1948-сонли  Карори  хамда  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил  11 июндаги  166-сонли  карори  ижросини  таъминлаш  максадида   Хукумат  комиссиясининг  2014 йил  7 апрелдаги  №02-02/1-214-сонли  баенномасига  асосан   республика  товар-хом аше  биржасида  утказиладиган электрон  савдоларда  давлат  улуши   устивор  булган корхоналар  томонидан  харид  килинадиган  товар(иш, хизмат)лар руйхати  тасдикланган булиб,  жамият  мазкур   карор  талабларини  бажаришга  харакат  килган.  Хукумат  комиссияси  баенномаси руйхатига  киритилмаган  товар(иш, хизмат)ларни  сотиб  олиш  максадида  жамиятда  доимий  харакатдаги  тендер  гурухини  ташкил  этиш  зарур, мазкур  гурух  зиммасига  жамият  фаолияти  учун  керакли  товар(иш,хизмат)ларни  сотиб  олишда  тендер  танловлари  утказиш, танлов  голибини  аниклаш, тендер  гурухи йигилиш  баенномаларини  тузиш, тендер  голиби  томонидан  бажарилган  ишлар ва  хизматларни  кабул  килиб  олиш  вазифалари юклаш  максадга  мувофикдир.

“Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг   хукукларини  химоя  килиш  тугрисида” ги  конуннинг  №84  моддасида  жамият  томонидан  тузиладиган  йирик  битимларга  таъриф  берилиб,  жамият  соф  активларининг  15%идан  ортик  суммада  тузиладиган  шартномалар  йирик  битим  эканлиги  курсатилиб, тегишли  равишда  кузатув  кенгаши  хамда  умумий  йигилиш  томонидан  тасдикланиши  курсатилган.  Шунингдек  жамиятнинг  афилланган  шахслари  билан  тузиладиган  шартномалар  мазкур  конуннинг  9-бобида,  85-91 моддаларида  еритилган  булиб,  ушбу  шартномалар  тузилишидан  олдин  жамият  бошкарув  кенгаши, хамда  ички  аудит  хизмати  томонидан  урганиб  чикилиши  курсатилган.   Юкорида  курсатиб  утилган  талабларга жамиятда  риоя  этилиши   урганилганда,  2016 йилнинг  9 ойи  давомида  “Сирдаре-вино” акциядорлик  жамиятида  жамиятнинг  афилланган  шахслари   билан  шунингдек  йирик  шартномалар  тузилмаган 

     

                  Молиявий  натижалар тугрисида

     “Сирдаре-вино”  акциядорлик  жамияти  маъмурияти  томонидан  2016 йилнинг  9 ойида тузиб  топширилган  “Молиявий  натижалар  тугрисида”ги  №2 шакл  маълумотлари  буйича жамиятнинг   махсулот  сотишдан  олган ялпи  даромади  23 млрд. 802 млн. 215 минг сум, кушилган  киймат  солиги (3967036 минг сум) хамда акциз солик (9 160 231 минг сум)лари  чегирилганда, соф  тушум  10 млрд 674 млн.  948 минг сумни  ташкил  этган.      Хисобот  даври  давомида  сотилган  махсулотнинг  таннархи  8 млрд. 273 млн. 319 минг сум,  давр  харажатлари  сарфи  1 млрд. 552 млн. 023 минг сум, асосий фаолиятнинг  бошка  даромадлари  54 млн. 640 минг сум,    молиявий  фаолиятдан  олинган даромадлар  510 минг сум, молиявий  фаолият  харажатлари  142 млн. 533 минг сум булиб,  баланс  фойда  762 млн. 223 минг сум, белгиланган  ставкаларда  фойда  ва  инфраструктура  соликлари  чегирилганда, 2065 йилнинг  9 ойини    жамият  660 млн. 813 минг сумлик  соф  фойда олиш  билан  якунлагалиги  курсатилган.

     Хакикатда,  бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  “Молиявий  натижалар  тугрисида”ги  хисоботда  сотилган  махсулотнинг  таннархи  хакикий  харажатлар  билан  фарк  килади. Масалан  жамият  бухгалтериясида  юритилган  аналитик  хисоб  курсаткичларига  караганда,  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  9  ой  давомида  жами  1 млрд. 941,9 минг сумлик  ердамчи  материаллар  сарфланган,   хисоботда  эса  ушбу  харажат  62,0 млн  сумга, сарф  этилган  тара(шиша-идиш)  харажатлари  99,9 млн  сумга,   спирт  хом-ашесининг  сарф  этиш  харажатлари  142 492 минг сумга  жами  304 392  минг сумга  таннарх  харажатлари     кам  курсатилган.   Жамиятнинг  9 ойликда  олинган  соф  фойдаси   300,0 млн  сум  микдорида  орикча  курсатилган.???   

   Жамиятда кабул  килинган  бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилмаслигининг  асосий  сабаби  ишлаб  чикарилаетган  алкогол  махсулотларининг  нархномалари  хакикий  харажатлардан  келиб  чикиб  ишлаб  чикилмаганлиги  билан  изохланади. Шунингдек, ишлаб  чикарилган    махсулотлар  нархномалари  тахлил  этилганда, куйидаги  холат  аникланди:

  • “На медовой  основе”  хажми  1,0 л арокнинг  нархномасида  олинадиган  соф  фойда бизнес-режада  курсатилган  410,3  сум  урнига   125,97 сум  белгиланган. 
  • “Белый чай” хажми  1,0 л булган   арокнинг   нархномасида  олинадиган  соф  фойда  бизнес-режада  белгиланган  410,3 сум  урнига  129,38 сум  белгиланган.       

       

   –  “Белый чай” хажми  0,7 л булган   арокнинг   нархномасида  олинадиган  соф  фойда  бизнес-режада  белгиланган  293 сум  урнига  136,24 сум  белгиланган.

 

  • “На медовой  основе” хажми  0,45 л булган   арокнинг   нархномасида  олинадиган  соф  фойда  бизнес-режада  белгиланган  186,5 сум  урнига  97,13 сум  белгиланган.

 

  • “Весенная охота” хажми  0,45 л булган   арокнинг   нархномасида  олинадиган  соф  фойда  бизнес-режада  белгиланган  186,5 сум  урнига  88,51 сум  белгиланган.

                                    Хулоса

 

      – Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  «Бухгалтерия  хисобининг  21-сонли  миллий  стандарти»  талаблари  асосида  хисобварак(счет)лар  режасини  ташкил  этиш  хамда   тулик  амал  килиш;  

    –  Бухгалтерия  хисобини   юритишда   Вазирлар  Махкамасининг  1999 йил  5 февралдаги    «Махсулот(товар,хизмат) ларни  ишлаб  чикариш, сотиш жараенида  харажатлар  таркиби  ва  молиявий  натижаларни  шакллантириш  тугрисида»ги  54-сонли  низом  талаблари  тулик  риоя  этиш;

   – Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий   стандарти    асосида  хисоб  сиесатини  ишлаб  чикиш, мазкур  хисоб  сиесати  асосида  бухгалтерия  хисобининг  синтетик  хисоби(учети)ни (айланма баланс, бош  китоб) ташкил  этиш  талаб  этилади.

     – Жамиятда  ишлаб  чикарилаетган тайер  махсулотлари  хисобини  уларнинг  таннархи  асосида    юритишни  ташкил  этиш.    

     -Жамият  эхтиежи  учун  сотиб  олинаетган барча  товар(иш, хизматлар)ни Республика  товар хом-аше  биржасида  утказиладиган  электрон  савдолар  оркали  сотиб  олишни  амалга тадбик  этиш, шунингдек  жамиятда  доимий  харакатда  булган  тендер  комиссияси  ишини  такомиллаштириш  тавсия  этилади.

  

 Ички аудит хизмати

 аудиторлари :                                          Х.  Бозоров

                                                                  Ф.Салимов

 

«Сирдаре-вино» акциядорлик  жамиятининг    2016  йил  молия- хужалик  фаолияти юзасидан ички  аудит

                                   ХИСОБОТИ 

Сирдаре  ш.                                24 феврал 2017 йил.

Бизлар-ким,  Бозоров  Хомит  Кузиевич  ва  Салимов Файзулла Хайруллаевичлар   «Узвиносаноат- холдинг»  холдинг  компаниясига  карашли  «Сирдаре  вино»    акциядорлик  жамияти   ички  аудит   хизмати  аудиторлари,  ички  аудит хизмати  иш  режасига  асосан, «Сирдаре  вино»  акциядорлик  жамиятининг  2016 йил   давомида    олиб  борилган   молия-хужалик  фаолияти  юзасидан ички   аудит  текшируви  утказдик.

Текширув  давомида  хужалик  фаолиятига  доир  барча  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди.

«Сирдаре  вино»  ОАЖида  барча   банк  ва молия  хужалик  хужжатларига  биринчи  имзо  куйиш  хукуки  бошкарув  раиси вазифасини вактинча  бажарувчи            Т. Джуманов, иккинчи  имзо  куйиш  хукуки  бош хисобчи  вазифасини вактинча  бажарувчи    Б. Хамидов   зиммасига  юклатилган.

Бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши

   Жамият  акциядорларининг   умумий  йигилиш  карори  билан тасдикланган   бизнес-режа курсаткичларига  асосан  2016 хужалик йилида натура  шаклида  махсулот  ишлаб  чикариш   300,0  минг дал  арок  махсулоти  куйилиши  белгиланган. Хакикатда,  хисобот  берилаетган  даврда  329,9 минг дал  арок  махсулоти  куйилиб,  бизнес-режа  курсаткичи  109,9 %га  бажарилган.

Хисобот  йили  давомида  ишлаб  чикарилган  махсулотнинг  киймати  (акциз  ва  ККСсиз)  бизнес-курсаткичи  буйича  16955181 минг сум белгиланган  булиб, хакикатда  17668089 минг сумни ташкил  этган, еки  бизнес-режа  курсаткичи  104,2%га  бажарилган.

Хисобот  йили  давомида  ишлаб  чикарилган  махсулот  тулик  микдорда  сотилган, йил  бошида  ва  йил  охирида  тайер  махсулотлар  омборида  тайер  махсулот  колдиги  мавжуд  эмас.

Сотишдан  тушган  соф  тушум  бизнес-режа  курсаткичи  буйича  16 955 181 минг  сум урнига,  хакикатда  17 668 046 минг  сумни  ташкил  этган.  Сотилган  махсулот  таннархи  12 596 896 минг сум  урнига  13 796 256   минг сумни  ташкил  этган  булиб,  тугридан  -тугри  хисоблаганда  1 199 360,0 минг сумга  купайган(кимматлашган) сифатида  куринса-да,  бир  сумлик  махсулот  таннархига  нисбатан  хисоблаганда,   махсулот  таркибида  таннарх  харажатлари  0,743 (12596896/16596896)  сум   булиши  урнига  хакикатда  0,781  (16101,7/18695,4) сумни ташкил  этиб,  сотилган  махсулот  таннархи   хисобот  йил   давомида   (0,781-0,743)х17668046 = 671385,7 минг сумга  кимматлашган.

Кабул  килинган  бизнес-режа  курсаткичларида  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  максадида  0,157  сум (2662873/16955181) лик  давр  харажатлари  сарфланиши  белгиланган,  хакикатда  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,132 сум  (2324124/17668046)лик  давр харажатлари  сарф  этилган.  Натижада,  ишлаб  чикарилган  хамда  сотилган  махсулот  хажмига  нисбатан  хисоблаганда    (0,132-0,157)х17668046=441701,2 минг сумлик  харажатлар  иктисод    килинган.

Хисобот  йилида  жамият  молия-хужалик  фаолияти  юритишдан  123 000 минг сумлик  соф  фойда  олиш  мулжалланган,  хакикатда  эса  1251 435 минг  сумлик  соф  фойда  олинган,  еки  бизнес-режа  курсаткичи  101,75га  бажарилган.

     Ички  аудитор  тавсияси:    Жамият  иктисодчисига  2017  хужалик  йили  учун  тузилажак  бизнес-режани  ишлаб  чикишда  махсулот    ишлаб  чикарилиши    хамда  сотишни  инобатга  олган  холда  таннархни,   олинадиган  зарурий  фойдани  хамда  соф  фойдани  режалаштириш  юзасидан  ички  аудитор  тавсиялари  берилди.   

Корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши

2016 йил  давомида  бошкарув  кенгашининг  41  марта  йигилиши  утказилган  булиб, асосан ижро  интизоми,  кунлик  борилган  топширикларнинг  бажарилиши, хомийлик  ердами  курсатиш, жамият  ходимларига  намунавий  уй-жойларни  сотиб  олиш учун  бошлангич  бадални  тулаш, ишлаб  чикаришни  кенгайтириш  максадида  банкдан   кредит  олиш, чорак  якунлари  буйича  масалалар хамда   Холдинг  компанияси  томонидан  утказилган  йигилиш  материаллари урганилиб, маълумот  ва  ижро  учун  кабул килинган.      Жамиятнинг  3 та  ходимига  намунавий  уй-жойларни  сотиб  олиш  учун  хар  бирига  бошлангич  бадал сифатида  50,0 млн  сумдан иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  карз  беришга  карор килинган.

        Бошкарув  кенгашини  хар  хафтада  утказиш  ва  унинг  йигилишларида жамият  бошкаруви  компитенциясига  кирувчи  барча  масалалар, жумладан   ишлаб  чикариш  масалалари, бошкарув  масалалари, товар-моддий  бойликларни  сакланиши, кирими, чикими,  дебиторлик  ва  кредиторлик  карзларни  хисобдан  чикариш  ва  бошка  масалалар  колегиал  равишда  тахлил  этилиб, бошкарув  кенгаши  карори  чикарилиши  максадга  мувофикдир

Жамият  кузатув  кенгашининг  2016 йил давомида 6 марта  йигилиши  утказилиб,  жамият  бошкаруви  томонидан  киритилган  ишлаб  чикариш  масалалари,  вактинчалик  жамият директорини тайинлаш, бошка  корхоналарга  таъсисчи  булиб кириш, шунингдек   бошка  масалалар  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

«Сирдаре-вино» АЖи  акциядорларининг  навбатдан  ташкари  умумий  йигилиши  2016  йилнинг  4 март  куни  булиб  утган.  Кун  тартибига  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2015  йил  21 декабрдаги  №2454-сонли  карори  талабларини   бажарилишини  таъминлаш  максадида  жамиятнинг  15%дан  кам  булмган  микдордаги  акцияларини  стратегик  хорижий  инвесторларга  сотиш  масаласи  куриб  чикилган.              Акциядорларнинг  навбатдан  ташкари  умумий  йигилиши    акциядор  Алимходжаеванинг  узига  тегишли  булган  жамиятнинг  15% микдордаги  акциялар  пакетини  хорижий  инвесторга  сотиш  тугрисидаги  таклифини  маъкуллаб,  сотишга  розилик  берган.   Натижада,  кимматли  когозлар  Марказий  депозитарийси   давлат  унитар  корхонасининг  06.06.2016 йилда берган  маълумотига  караганда  «Сирдаре-вино»АЖнинг  акциядорлар  реестрида  Компания  «Интерформ  Лиметед» фирмасининг  акциялари сони  295 083 дона  эканлиги  курсатилган, ушбу  микдор  умумий  акциялар  сонининг  15%ини  ташкил  этади.

«Сирдаре-вино»  АЖи  акциядорларининг  2015 йил  якунларига  багишланган  навбатдаги  умумий  йигилиши хисобот  хилининг  13 июн  куни  утказилган, йигилиш  кабул  килган  карорга  асосан 2015 йил  якуни  билан  олинган  858  млн. 112,0 минг сумлик  соф  фойда   куйидагича  таксимланилган.

–  40% и -343 млн. 244,8 минг сум  диведент  туловига,  жумладан давлат улушига тегишли  акциялар  учун  124 млн.848,0 минг сум,

      –    25%и  214 млн. 528 минг сум  Гулистон  шахрини  режали  кайта  куриш  ишларини  бажаришга,

      –    5,0% и  – 42 млн. 905,6 минг сум  жамиятнинг захира  жамгармасига,

–   30% и    – 257 млн. 433,6 минг сум жамият  ишлаб  чикаришини  ривожлантириш  жамгармасига.

«Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида» ги  конуннинг  56  моддасига  асосан йил  якуни  буйича  хисобланилган  диведентлар    карор  кабул  килинган  кундан  эътиборан  60 кунлик  муддатда  тулик  туланиши  кераклиги  курсатилган  булса-да    хисобланилган  диведент  туловларидан 01.01.2016  йил  холатида   жами  150 млн. 550,1 минг сумлик  тулов  муддати  утган  карздорлик    мавжуд,   ушбу  холат  уринсиз  жарима(пеня)лар  хисобланишига  олиб  келиши  мумкин. Хисобот  йили  давомида кушимча  равишда   343 млн. 244,8 минг сумлик  диведентлар  хисобланилган.   2016  йилнинг  31 декабрига  кадар  жами  456309,8  минг  сумлик  диведент  туловлари  амалга  оширилган.  31.12.2016  йил  холатида  жамиятнинг  диведент  туловларидан    акциядорларга   жами  8476,1 минг сумлик  карздорлиги  мавжуд,  ушбу  карздорликлар    асосан  акциядорларнинг  яшаш  манзили  хамда  тулов  реквизитлари  аник  булмаганлиги  туфайли  пайдо  булган.  

  Ички  аудитор  тавсияси:    Туланилмаган  диведентларни йиллар  буйича  тахлил этиб,  3 йил  давомида  талаб  килиб  олинмаган  диведентлар  суммасини  «Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида»ги  конунга  киритилган  узгартиришларга (конуннинг  51 моддаси) асосан  корхона  хисобига  олиш 

Бухгалтерия  хисоби  ва  молиявий  хисобот

Асосий  воситалар

1 январ  2016  йил  холатида  асосий  воситаларнинг  баланс  киймати   2 млрд. 845 млн. 160,7  минг  cум,  эскириши  эса  1 млрд. 695  млн. 790,7  минг  cум  булиб,  белгиланган  коэффицентлар  асосида  1  январ  2016  йил  холатида   асосий  воситаларнинг баланс  киймат  124 млн. 339,7 минг сумга,   эскириши эса   74 млн. 978,5 минг сумга    кайта  бахоланган.

2016 йил  давомида 244 млн. сумлик  турт  дона  шиша-идиш  тайерлаш  колипи,  35593,1 минг сумлик  «Дамас»  автомашинаси  жамият  хисобига  кирим  килинган.   Шу  давр  мобайнида баланс  киймати  12 556,1 минг сумлик , колдик  кийматга  эга  булмаган  1 дона  КАМАЗ русумли  автомашинаси  мустаккил  бахоловчилар  оркали  29 913,8 минг сумга  бахоланиб  биржа  савдоси  оркали  сотилган.

Калорифер  ПГС-018/12  хужалик  жихозининг  киймати (50  минимал  иш  хаки  микдоридан  кам)     2020 минг сум  булган  холда  асосий  восита  таркибига  кабул  килинган. Ушбу  жихозни  бухгалтерия хисобининг  10.80  хисобварагида  акс  эттириш  тавсия этилди.

Ўзбекистон Республикаси   Адлия вазирлигида  2004 йилнинг 20 январида 1299-сон  билан рўйхатга олинган  Ўзбекистон Республикаси  Молия Вазирининг  2003 йил 9 октябрдаги  114-сон буйруғи билан  тасдикланган  №5-сонли  БХМС га  киритилган  узгаришларга  асосан, «Асосий  воситалар  таркибига  «бир  вактнинг  узида» 2 та  критерияга  яъни  хизмат  килиш  муддати  1 йилдан  ортик,  киймати  50 минимал  иш  хакидан  ошадиган  активлар» киритилиши  белгиланганлигини  инобатга  олганда  жамият    мутахасислари  томонидан  асосий  воситаларга  кабул  килинган  активларни  кайта  куриб  чикиш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди.

        31.12.2016   йил холатида  асосий  воситаларнинг баланс  киймати  3  млрд.240 млн. 870,4 минг cумни,  эскириш  киймати   1 млрд  941 млн. 649,8  минг сумни    ташкил этган.           Асосий  воситаларга  тугри  чизикли   усулда   хар  ойда  эскириш  хисобланиб, бухгалтерия  утказмаси  бериб  борилган, хисобот  йили   давомида    жами  183 млн. 436,7  минг  сум  эскириш  хисобланилган.  Ушбу  эскиришларнинг  152 млн. 033,9  минг суми   махсулот  таннархига, 1298,8 минг суми  сотиш  харажатларига,  30 млн. 103,9  минг суми  маъмурий  харажатларга  олиб  борилган.  Кишлок  хужалигига  тегишли  асосий  воситалар учун  хисобланилган  эскириш  суммалари  асосий фаолиятга  эмас, балки    кишлок  хужалиги  харажатларига  олиб  борилиши  тугрисида  тушунтиришлар  берилди.                                                   

Номоддий  активлар

         Бухгалтерия  хисобида  номоддий  активлар  хисоби  04.00 хисобваракда  юритилган   йил бошида  баланс  киймати  134 млн 635,6 минг  сумлик,  эскириши  33 млн. 415,6  минг сумлик  номоддий  активлар  мавжуд  булиб,  хисобот  даври  давомида  номоддий активлар  кабул  килинмаган,     хисобот  даври  давомида   мавжуд  номоддий  активларга  белгиланган  меъерлар  асосида  жами  20  млн. 195,3 минг сумлик  эскириш  хисобланилган.

31.12.2016 йил  холатида  номоддий  активларнинг  баланс  киймати  134 млн. 635,6  минг сумни,  эскириши  60 млн. 343 минг  сумни, колдик  киймати  эса  74  млн. 024,6 минг сумни   ташкил  этган.

Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  “Бухгалтерия  хисобининг миллий  стандарти  ( №7-сонли)  талабига    асосан, “номоддий активлар – корхона томонидан улардан ишлаб чиқариш, ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш ёки товарларни сотиш жараёнида фойдаланиш мақсадида ёхуд маъмурий ва бошқа функцияларни амалга ошириш учун узоқ муддат мобайнида тутиб туриладиган, моддий-ашёвий мазмунга эга бўлмаган мол-мулк объектлари”  хисобланади

Активларни бухгалтерия ҳисобига номоддий активлар сифатида қабул қилишда бир вақтнинг ўзида қуйидаги шартлар бажарилиши керак:

а) моддий-ашёвий тузилиш (шакл)га эга бўлмаслиги;

б) активлардан маҳсулот ишлаб чиқаришда, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатишда ёхуд корхонанинг маъмурий ва бошқа функциялари учун узоқ муддат, яъни давомийлиги 12 ойдан юқори фойдали хизмат муддати ёки агар у 12 ойдан ошадиган бўлса, оддий операцион цикл мобайнида фойдаланиш. Бунда активнинг қиймати бир бирлик (комплект) учун Ўзбекистон Республикасида белгиланган (харид қилиш пайтида) энг кам иш ҳақи миқдорининг камида эллик бараварини ташкил қилади. Корхона раҳбари номоддий активлар таркибида ҳисобга олиш мақсадида ҳисобот даври учун активлар қийматининг камроқ чегарасини белгилашга ҳақли; в) корхона ушбу активни кейинчалик қайта сотишни мўлжалламайди;

г) ишончлилик, яъни корхонада актив ва унга бўлган мутлақ ҳуқуқнинг мавжудлигини тасдиқловчи тегишли равишда расмийлаштирилган ҳужжатлар (патентлар, гувоҳномалар, бошқа муҳофаза қилувчи ҳужжатлар, патент, товар белгисидан воз кечиш (сотиб олиш) шартномаси)нинг мавжудлиги;

д) идентификациялаш имконияти.

 

Узок муддатли  инвестиция(актив)лар  ва  узок  муддатли  дебиторлар

      Жамият  кузатув  кенгашининг  карорига  асосан  “Паркент  консалтинг  техник  сервис”  МЧЖ корхонасининг  устав  жамгармасига  50,0 млн  сум  инвестиция  киритилган  булиб, хисобот  берилаетган  даврда  жамият  кузатув  кенгаши  карорига  асосан  Агрофирма “Сирдаре Муминобод” МЧЖ  устав  фондини  шакллантириш   учун  10,0 млн сум,”Каттакургон  маска  узум  боглари”  агрофирмаустав  фондини  шакллантириш  учун   20,0 млн   кучирилган. 31.12.2016  йил  холатида  шуъба  хужалик  жамиятларига  киритилган  инвестициялар  80,0 млн сумни  ташкил  этган.

       Акциядорлик  жамияти  бухгалтерия  хисобининг  06.00  хисобварагида 01.01.2016  йил холатида  22 млн 001,2 минг  сумлик (Пахтабанкнинг  1001,8 минг сумлик, “Узкишлок-хужмашлизинг”  АЖининг  1,0млн сумлик, Узсаноаткурилишбанкнинг  19 млн. 999,9 минг сумлик кимматли  когози) узок  муддатли  молиявий  куйилмалари мавжуд.  Хисобот  даврида  хизмат  курсатувчи  “Узсаноаткурилишбанк”нинг  14 млн. 755,7 минг сумлик  акциялари  сотиб  олинган.  “Узкишлокхужмашлизинг” АЖи  акциялари  учун  хар  йили  диведент  олиб  келинаетган  булса-да,  “Пахтабанк”нинг  мавжуд  акциялари  учун  диведент  олинмаган. Тегишли  равишда  мурожат  этиб,  диведент  берилмаетганлигининг  сабабини  урганиш  таклиф  этилди. 

     31.12.2016  йил  холатида  жамиятда  мавжуд  кимматли  когозлар  36 млн. 432,6 минг сумни  ташкил  этган  холда  баланс(Ф-1)нинг  040 сатрида  акс  эттириш  тавсия  этилади.   

Кайта  бахолашни  инобатга  олган  холда,  10 млн. 738,0 минг сумлик “Урнатиладиган  асбоб-ускуна”  булиб, ушбу  ускуналарни  урнатиш  еки  ишлаб  чикариш  жараени  учун  кераксиз  булса, мустакил  бахоловчилар  оркали  бахолаб, сотиш  чоралари  курилиши  максадга  мувофикдир.

Такдим  этилган йиллик молиявий  хисобот  буйича  капитал  куйилмаларнинг 01.01.2016   йил  холатидаги  колдиги  21 млн. 400 минг сумни  ташкил  этган.  Мазкур  хисобваракда   жамият  тасарруфида  булган  ер  майдонига  сарф  этилган  харажатлар  жумладан  кучат  харажатлари,  мавсумий  даврда  ишловчиларга  хисобланилган  иш  хаки,  иш  хакига  хисобланилган  ажратмалар, акциядорларнинг  умумий  йигилиш  карори  билан  тасдикланиб  амалга  оширилаетган  курилиш  монтаж  ишлари, ва  бошка  харажатлар  акс  эттирилган. 31.12.2016  йил  холатида  капитал  куйилмалар  колдиги  203 млн  555,6  минг сумни  ташкил  этган.

31.12.2016 йил  холатида  жамиятнинг  узок  муддатли  дебиторлик  карздорликлари  1 млрд. 049 млн. 092 минг сумни  ташкил этган. Жумладан, фермер  хужаликларига  сотиб  олиб  берилган  узум кучатлари  суммаси- 94 млн. 800 минг сум,   21 нафар  жамият  ходимига  намунавий  уй-жой сотиб  олиш  учун корхона  хисобидан  иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  туланилган  биринчи  бадал  туловлар колдиги  утган  йилларда  утказиб  берилган  953 млн. 901,0 минг сумлик,   хисобот  берилаетган  давр  давомида  жамиятнинг  3  ходими  учун  уй-жой  сотиб  олиш  максадида  дастлабки  тулов  198 млн. 98 минг сум  утказиб  берилган,  шу  давр  мобайнида ходимларнинг  иш  хаклари  хисобидан  жами  62 млн 118,4 минг сум  ушлаб  колинган, 135288,3 минг сум  карздорлик  эса  бошка  манбаалардан  сундирилган.

31.12.2016  йил  холатида  уй-жойдан  ходимларнинг  карздорлиги  954592,3 минг сумни  ташкил  этган.

«Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти  билан  ходимлар  уртасида  фоизсиз  кредит  бериш  тугрисида  тузилган  шартномаларда  ходим  олинган  карзни   белгиланган  муддатда  кайтарилишини таъминлаш  мажбуриятини  олган.       Жамият  хисобидан  берилган  карзларни  мунтазам  равишда,  хар  ойда  ишловчиларнинг  иш  хаклари  хисобидан  ушланиб  борилишини  таъминлаш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди. 

 

                         Материаллар  хисоби

     31.12.2016 йил  холатида  жамиятнинг  10  нафар  моддий  жавобгар  шахси  хисобида  жами  1 млрд. 353 млн. 874,5 минг сумлик    ишлаб  чикариш  захиралари, ердамчи  материаллар хамда  хужалик  инвентарлари (шу жумладан  173 млн.397,5 минг сумлик хужалик  жихозлари    яъни  арзон  ва  тез  эскирувчи буюмлар)  мавжуд.     Моддий  жавобгар шахслар  томонидан  хисобхона(бухгалтерия)га  топширилган ойлик  хисоботлар  топширилган йиллик  хисобот  маълумотлари билан   таккосланиб  курилганда,  товар  моддий  захиралар  колдиги  топширилган  хисоботлар  орасида  тафовут  мавжуд  эмас.

    Ички  аудитор  тавсияси:

Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  бухгалтерия  хисобининг  4-сонли БХМС  миллий  стандартнинг   65 -банди  коидалари  асосида,  яъни арзон бахоли  ва тез  эскирувчи  буюмлар  фойдаланишга   берилганда, ушбу  хужалик  инвентарларининг  ишлаб  чикариш  жараенига  еки  давр  харажатлари  хисобига  хисобдан  чикариб, бутлигини, яъни  сакланишини  таъминлаш  максадида  балансдан  ташкари  014- хисобваракда    хисобини  юритиш    белгиланган.  Ушбу  стандарт  талабларини  бажариш  талаб  этилади.       

 

Бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  барча  товар-моддий  бойликлар  конунчилик  асосида  расмийлаштирилиб,  кирим  ордерлари  оркали  материаллар  омборга  кирим  килинган.

Чиким  хужжатлари  хам  белгиланган  конунчилик  асосида  олиб  борилган. Жамиятда  активларнинг сакланиши ва  бутлигини таъминлаш  хамда  хар  ойда  ишлаб  чикаришда  сарфланилган  хом-аше, ердамчи  материаллардаги  табиий  йуколишларни  аниклаш  максадида  инвентаризация (санок)  утказиб  келинган, санок  натижалари  конунчиликда  белгиланган  тартибда  расмийлаштирилган.

 

  Жамият  хисобида  мавжуд  тугалланмаган  ишлаб  чикариш  хисобвараги  курсаткичлари  тахлил  этилганда,  жами  392 млн  070,9 минг  сумлик хом-ашелар,  жумладан   хар  бир  деколитрининг  таннархи    11164 сум  булган  20684 дал,    230911,0 минг сумлик  узум (виноградный  сусло)суслоси ,  хар  бир  деколитрининг  таннархи    111042 сум  булган  уртача  70%ли 1451,34  дал, 161159,9минг сумлик      коняк  спирти  махсулотлари  мавжуд-ки,  ушбу  махсулотлар 2014  йил  хосили  хисобидан  олинганлигини  инобатга  олганда,  жамият  айланма  маблагларини  купайтириш  учун зудлик  билан  сотиш чораларини куриш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди.  

      Жамиятда материаллар  хисобини  Узбекистон  Республикаси Бухгалтерия  хисобининг  №4-сонли БХМС  миллий  стандарти  талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади.

                                 Спирт  харакати

Хисобот  йили  бошида  купаж  цехидаги    346,61  а/а  дал  микдорида  спирт  колдиги  мавжуд  булган. Йил  давомида  ажратилган  нарядларга  асосан  жами  133289,31 дал  микдорида  спирт  хом-ашеси  сотиб  олинган, олинган  спирт  хом-ашесини  ташишда  жами  239,88  дал  микдоридаги, меъер  доирасида  табиий  йуколиш  хисобдан  чикарилган.  Хисобот  йили  давомида  куйиш  цехига  жами  131974,498 дал  микдорида  спирт хом-ашеси  берилган, регенерация  жараенида  40.8дал микдорида, спиртнинг  купаждаги  йуколиши(тратаси)  599,22дал, куйув  цехида  куйиш  жараенидаги  йукотиш  549,36 дал  булиб,  соф  холатда   133163,88а/а  дал  микдордаги  спиртдан  329936 дал  арок  махсулотлари  куйилган. 31.12.2016  йил  холатида купаж  цехида  232,76 дал  спирт  колдиги  мавжуд.

Акциз  марка  харакати

Хисобот  йили  бошида  жамият  хисобидаги  мавжуд  акциз  маркалар  микдори  993 696 дона булиб,  хисобот  йили давомида    жамият  хазинасига  6823 000   минг дона  акциз  маркалари  кабул  килинган.   Хисобот  даври   давомида  куйиш  цехига  жами 6783 600  дона  арок хамда  настойка  акциз  маркалари  берилиб, махсулотга  6783600 донаси  епиштирилган.31.12.2016  йил  холатида  акциз  маккаларининг  колдиги  1033096 дона  булиб,  хисоботларда  тугри  акс  эттирилган.

Бирламчи  хужжатлар  тахлил  этилганда  аникланишича,  жамиятда  акциз  маркалар  хисоби  ишлаб  чикариш  жараени  билан  тугаган, яъни  ишлаб  чикаришга  сарф  этилган  акциз  маркалар  киймати  махсулот  таннархига  олиб  борилган,  тайер махсулотлар  омборидаги   махсулотларга  епиштирилган   акциз  марка  хисоби  юритилмаган.   Хисобдан  чикаришда  харажатларни  94.10 хисобварак  «Сотиш  харажатлари»га  олиб  бориш  урнига,  94.30 хисобварак «Бошка  операцион  харажатлар»га  хисобдан  чикарилган.

Ички  аудит    тавсияси:

      –  хар  бир  булинмада  акциз  маркалар  харакатини  акс  эттирувчи  хисоботларни  ташкил  этиш, (яъни  хазинадан  ташкари  куйиш  цехида, тайер  махсулотлар  омборида) моддий  жавобгар  шахслар  томонидан  уз  вактида  бухгалтерияга  топширилишини  назорат  этиш;

       – тайер  махсулотлар  омбори  буйича  акциз  маркалар  харакатини  акс  эттирувчи  хисоботни (28.11 хисобварак)  ташкил  этиш, моддий  жавобгар  шахс  томонидан  уз  вактида  бухгалтерияга  топширилишини  назорат  этиш;

 

Шиша-идиш (тара)  хисоби.

1.01.2016  йил  холатида  867 564 дона  518 163,1 минг сумлик  шиша-идишлар  мавжуд  булиб, мол етказиб  берувчилардан  жами  6806057  дона  3 088905,5 минг сумлик  шиша-идишлар  сотиб  олинган. Хисобот  даври  давомида  «Элсун-шароб »  кушма  корхонаси  томонидан олдинги  йилда  ижарага  олинган  24 525 дона шиша-идиш   хисобот  даврининг  март  ойида  кайтариб  берилган.  02.06.2016  йилда  «Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти   билан  «Узбекистон  Шампани» акциядорлик  жамияти  уртасида  шиша-идишни  ижарага  бериш  тугрисидаги  №2-сонли  шартнома  тузилган.   Ушбу  шартнома  шартига  асосан   83108 дона    1,75л  хажмли  шиша  идишлар  «Узбекистон Шампани»АЖга  ижарага  берилган.  Ушбу  берилган  шиша-идишлар  тулик  микдорда  ноябр  ва  декабр  ойларида  кайтариб  олинган.    Шиша-идишни  ижарага  беришдан  олинадиган  даромад  хисоботларда  акс  эттирилмаган.

Хисобот берилаетган  даврда  куйув  цехида  жами  6783600 дона  шиша-идишга  махсулот  куйилган.  Белгиланган  меъерлар  доирасида  шиша-идишларнинг   табиий  камайиш  хисобланиб,  харажатга  чикариб  борилган.   Табиий  камайиш  (йукотиш)  белгиланган  меъер  доирасида  эканлиги  аникланди.

31.12.2016  йил  холатида  шиша-идиш  цехида  808 090 дона  425 373,9 минг сумлик  шиша-идишлар  мавжуд  булиб, утказилган  санок  натижалари  маълумотлари билан  солиштирилганда    тафовут    мавжудлиги аникланмади.

Ички  аудитор  тавсияси:     Шиша–идиш(тара)лар  хисобини  шиша-идиш  цехидан  ташкари  куйиш  цехида, тайер  махсулотлар  омборида хам  олиб  бориш  зарурлиги  курсатиб  утилди. 

                      Мехнатга хак тулаш фонди

      1 январ  2016  йил  холатида  жамиятнинг  ишчи-ходимлардан  иш  хаки  буйича  карздорлиги    39 млн. 427,1  минг  сум булиб,  хисобот даври    давомида  белгиланган   тариф ва  окладлар (вактбай  асосда) асосида  хисобланилган  иш хаки  ва  унга  тенглаштирилган  туловлар 1 млрд. 677 млн. 929,9  минг сум, тегишли  равишда  даромад  солиги  -162 млн. 546,8 минг сум, пенсия  жамгармасига  7,5%ли  ажратма  117 млн. 168,6 минг  сум,  уй-жой  курилиши  учун  жамият  томонидан  кучирилган  бошлангич  бадални  сундиришга  62118,4 минг сум,банккредитини  сундиришга  61319,0минг  сум  ва   бошка  ушланмалар тегишлича  ушлаб  колинган. Ходимларнинг  пластик  карточкасига   964 млн. 529,8  минг сум кучирилган.

31.12.2016  йил  холатида  жамиятнинг  иш  хакидан  карздорлиги 13 млн. 208,9  минг сумни  ташкил  этади

Жамиятда  молиявий  ахволни  яхшилаш учун  ишлаб  чикариш булим ва  цехларидаги  иш  жойларини  аттестациядан  утказиш,  бажарилаетган  иш  хажмига  мутаносиб  равишда  иш жойларини ва  ишловчилар  сонини  макбуллаштириш(танлаш) олдинги  ички  аудит  хисоботларида  курсатиб  утилган.

 

    Олдинги  давр  ички  аудит хисоботларида овкатланиш  харажатларини  бухгалтерия  хисобида  акс  эттириш  буйича  курсатиб  утилган  тавсиялар хисобот  берилаетган  даврда  инобатга  олинган,  овкатланиш  харажатлари  иш  хаки харажати  сифатида  акс  эттирилиб   тегишли  равишда  барча  ушланмалар  ушлаб  колинган.

Дебитор ва кредиторлар

31.12.2016  йил  холатида  жамиятнинг  дебиторлик  карзлари  3 млрд. 279 млн. 743,8 минг сум булиб, йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан  306 млн. 876,2 минг  сумга  камайган.   Дебиторлик  карздорликларнинг  камайиш  сабаби  асосан  “Харидор  ва  буюртмачилар билан  хисоблашув”  40,10  хисобваракда мавжуд  карздорликнинг  камайиши  билан  изохланади.

Тулов  муддати  утган  дебиторлик  карздорликлар  тахлил  этилганда,  7 та  “шаробсавдо”  корхонасида  мавжуд  тулов  муддати  утган  жами  454123,5 минг сумлик  карздорликлар  мажбурий  равишда     ундириш  учун  хужалик  судларининг  карорлари  чикарилган.  Хисобот  йилининг  охирига  кадар  булган  муддатда  мазкур  карздорликларнинг   80932,8 минг суми  ундирилган.

 31.12.2016 йил  холатида  жамиятнинг  кредиторлик  карзлари  2 млрд. 231 млн. 716 минг сум  булиб,  йил  бошидаги  колдикка  нисбатан  716 млн. 840  минг сумга  камайган.   Кредиторлик  карздорликлар  асосан ”Мол  етказиб  берувчилар  билан  хисоблашув”хисобварагида  олинган  спирт,  шиша-идиш ва  ердамчи  материалларга  булган карздорликнинг  сундирилганлиги  билан  изохланади.

Умумий  холатда  кредиторлик  карздорликлар  йил  бошига  нисбатан  камайганлигига  карамасдан, хисобот  йили  якунида  бюджетга  туловлар  буйича  карздорлик  1 млрд.  638 млн. 848 минг сумни  ташкил  этган  булиб,  йил  бошидаги  карздорликга  нисбатан,  717 млн. 048 минг сумга  купайган.

 

2014  йил  узум  мавсумида  олинган  узум  хосили  учун  4962 минг сумлик  кредитор  карздорликларнинг  тулов  муддати  утган  булиб,  тезда  тулаш  чоралари  курилиши  зарур.  

Жамиятнинг  собик  ходимлари  томонидан  содир  этилган,  бир-неча  йиллардан  буен  ундирилиши  даргумон  булиб  келаетган  мавхум  дебиторлик (96 млн. 822 минг сум) карздорликларни  имконияти  борича  умумий  йигилиш  мухокамасига  олиб  чикиш  оркали  хисобдан  чикариш  чораларини  куриш  тавсия  этилади. 

      Хисобдан  чикариш  учун асос  ВМнинг  1999йил 5 февралдаги  54 сонли  карори билан  тасдикланган “Махсулот (ишлар,хизматлар)ни ишлаб  чикариш  ва  сотиш  харажатларининг таркиби хамда молиявий  натижаларни  шакллантириш тартиби  тугрисидаги  низом”нинг 2.3.15.7.банди, Фукаролик  кодексининг  150 моддаси, БХМСнинг -21- сони 6- булим, 7 банди.

    Банк  кредити  ва карзлар

Айланма  маблагларни  купайтириш  максадида холдинг  компаниясининг  киска  муддатли   640 млн.сумлик   карзи(кредит)дан  фойдаланган.

Хисобот  йили  бошида  жамиятнинг  банкдан  олган  узок  муддатли  кредитлари   642 млн 864 минг сумни  ташкил  этган булиб хисобот  даври  мобайнидада  342 млн. 864 минг суми  сундирилган.  31.12.2016  йил  холатида  мазкур  кредитнинг  300 млн  суми  сундирилмаган.

2016 йилнинг  11 майида «Узсаноаткурилишбанк»АТБнинг  Сирдаре  филиали  билан  узок  муддатли  кредитлаш  тугрисида  тузилган  №2016/24-сонли  шартномага  асосан  жамиятнинг  айланма  маблагларини  купайтириш  максадида йиллик  12%  устама  тулаш  эвазига, олти  ойлик  имтиезли  давр  билан     1200 млн  сумлик    кредит  шартномаси  имзоланилган.  Мазкур  кредитнинг  кайтарилишини  таъминлаш  максадида  тегишли  тарзда  «Сирдаре-вино» акциядорлик  жамиятига  тегишли  булган,  Сирдаре  шахри  К.Муллаев  кучаси  11А уйда  жойлашган  «идора  биноси,  «коняк  цехи»  хамда  «Идишлар омборхонаси»  бинолари  гаров  шартномасига  олинган. 31.12.2016  йилга  кадар  ушбу  кредит  линиясининг  1050 млн  сумидан  фойдаланилган.

2016  йилнинг  30  ноябрида  «Карз  бериш  тугрисида»  тузилган  266-сонли  шартномага  асосан  «Узвиносаноатхолдинг» холдинг  компаниясининг  «Кайта  тиклаш  ва  ривожлантириш» жамгармаси  хисобидан  жамият  ишлаб  чикариш  цехларини  кайта  жихозлаш  максадида  йиллик  4,5%  устама  эвазига  900,0 млн  сумлик  киска  муддатли  карз  беришга  келишилган.  Хисобот  йили  охирда,  яъни  31.12.2016  йил  холатида  ушбу  карзнинг  факатгина  500 млн  суми  жамиятга  берилган, 400, млн  суми  номаълум  сабабларга  кура  берилмаган.   Холдинг  компаниясидан  олинган  карзнинг  кайтариш  муддати  2017  йилнинг  ноябр ойи  этиб  белгиланган.

Жалб  этилган  банк  кредити хамда  олинган  карз(кредит) лар  учун  2016 йил  давомида   жами 198 млн. 199 минг   сумлик    фоизлар  хисобланиб,  молиявий  натижаларни  шакллантиришда  инобатга  олинган.

      Ички  аудитор  тавсияси:   Жамият  айланма  маблагларини  купайтириш  учун  олинган  1200 млн  сумлик узок  муддатли банк  кредитининг  хамда  Холдинг  компанияси  томонидан  берилган  киска  муддатли  карзларнинг  кайтарилиш  муддатлари    2017  йилнинг  охирги  ойларига  тугри  келишини  инобатга  олганда,  келгуси  йил  охирига  бориб  жамиятнинг молиявий  ахволи  танг  холатга  келиши  мумкин.   Шунинг  учун  олинган  кредитлардан  унумли  фойдаланган  холда,  махсулот  рентабеллигини  белгилашда  кредит  фоизларини  аник  инобатга  олиш,  шунингдек,  ишлаб  чикариш  жараенларини  кайта  куролллантириш  максадида  Холдинг  компаниясидан  олинган киска  муддатли  карзни  узок  муддатли  карзга  утказиш учун  компания  бошкарувидан  сураш тавсия  этилади.  

                                      

Соликлар   хисобланиши  ва   туланиши

   1 январ  2016  йил   холатида  жамиятнинг  соликлардан  921 млн. 800 минг  сумлик,  максадли  жамгармалардан  145 млн. 712 минг сум  бокимонда  карздорлиги булиб,

2016   йил    давомида   куйидаги  соликлар  хисобланилган:

-Фойда  солиги               -85  млн.  224  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги          -170  млн.  056  минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           -108 млн.  778  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги

–   4 млрд. 591 млн.  953  минг сум,

-Акциз  солиги  –  13 млрд. 606 млн  165 минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик учун  солик           -3 млн.  252  минг сум,

-Мол-мулк  солиги             -58 млн. 993 минг сум,

-Ер  солиги                      -13  млн. 880 минг сум

– бошка  соликлар (диведент)                                            – 29 млн. 009 минг сум

хисобланиб, хисоботлар  давлат  солик  инспекциясига  уз  муддатларида  топширилган.  Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                                        -247 млн. 353 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига

– 282  млн. 689 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                                         – 88  млн. 340 минг сум,

-Социал  сугурта 7,5%                                                       -117 млн. 169 минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов 25%

– 390 млн. 562 минг сум

ажратмалар  хисобланиб,  хисоботларда    акс эттирилган.

Хисобот  даврида яъни,  2016  йил  давомида  жамият  томонидан  бюджет  ва  бюджетдан  ташкари  давлатнинг  максадли  жамгармаларига  куйидаги  туловлар  амалга  оширилган.

 

-Фойда  солиги             -85   млн.  224  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги          -159  млн. 116  минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           -105 млн.  736  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги

-3 млрд. 760 млн.  520  минг сум,

-Акциз  солиги – 12 млрд. 819 млн.  189   минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик учун солик              -3 млн.  252  минг сум,

-Мол-мулк  солиги                                                     -52 млн. 536 минг сум,

-Ер  солиги               -13  млн. 880 минг сум

– бошка  соликлар (диведент)                                            – 29 млн. 909 минг сум

Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                             -203 млн. 970 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига

– 232 млн. 817 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                                        – 73  млн. 240 минг сум,

-Социал  сугурта  7,5%                                                       – 109 млн. 429 минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов 25%                                             – 373 млн. 094 минг сумлик

туловлар  амалга  оширилган.

31.12.2016  йил  холатида  жамиятнинг  бюджет туловларидан 3 млн. 042 минг сумлик  ортикча  тулови  хамда   1 млрд. 638 млн.  848  минг сумлик  бокимонда карздорлиги  булиб,   йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан 717 млн  048 минг сумга  купайган.   Максадли  давлат  жамгармаларига  туловлар  буйича  карздорлик хисобот  даври  охирида 133 млн. 563 минг сум  булиб  йил  бошидаги карздорликка  нисбатан  12 млн. 149 минг сумга  камайтиришга  эришилган.

Ходимларнинг  иш  хакидан  ушлаб  колинган   даромад  солиги  танланма  асосда текширилганда,  мазкур    соликлар  тугри  ушлаб, уз  вактида  бюджетга  кучириб  берилаетганлиги  аникланди.  Хисобот  берилаетган  даврда  диведент  туловлари  амалга  оширилган.

Ички  аудит  тавсияси:

        2016  йил учун  фойда  солигини  хисоблашда  “Чегирилмайдиган  харажатлар”  таркибига    иш вактидан  ташкари  вактда  ишлаганлик (сверхурочный)  учун   туланилган  99111,7 минг сумлик  харажатларни  кушиш.

Хужалик  фаолиятни  юритишда  конунчиликка  амал  килиниши

                 Узбекистон  Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  17.11.1999  йилдаги  «Иш  хакини  уз  вактида  туланиши  учун  вазирликлар, идоралар  ва  хужалик  юритувчи   субъектлар  рахбарларининг  жавобгарлигини  ошириш  юзасидан  кушимча  чора-тадбирлар  тугрисида»ги №504-сонли карори  талабларининг  бажарилиши  тахлил  этилганда, жамиятда  ходимларнинг  иш  хаклари  уз  вактида  бериб  борилаетганлиги  аникланиб,  тулов  муддати  утган  карздорликлар  мавжуд  эмаслиги  аникланди.

 

Узбекистон  Республикаси    Вазирлар  Махкамасининг  21.12.2004 йилдаги  «Фукароларнинг  жамгариб  бориладиган  пенсия  таъминоти тугрисида»ги  Узбекистон  Республикаси  конунини  амалга  ошириш  чора-тадбирлари  хакида»ги  № 595-сонли карори  талабларининг  бажарилиши  тахлил  этилганда,  ходимларнинг  солик  солинадиган  даромадининг  1%и  микдоридаги  суммани  иш  хакидан  ушлаб  колинган  даромад  солиги  хисобидан  камайтириб,  ходимларнинг      халк  банкида  очилган  шахсий  хисобваракларига  уз  вактида  кучириб  борилаетганлиги  аникланди.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  12.05.1995 йилдаги  «Халк  хужалигида  хисоб-китоблар  уз  вактида  утказилиши  учун  корхона  ташкилотлар  рахбарларининг  маъсулиятини ошириш  борасидаги  чора-тадбирлар  тугрисида»ги  № ПФ1154-сонли,  хамда   Узбекистон  Республикаси  Президентининг  24.01.1996 йилдаги  «Тулов  интизомини  ва  узаро  хисоб-китоблар  тизимини  мустахкамлаш  чора-тадбирлари  тугрисида»ги    №ПФ-1363-сонли    фармони  талаблари  урганилганда,     2016  йил  давомида   «Сирдаре-вино»   акциядорлик  жамияти  томонидан  ишлаб  чикарилган   алкогол  махсулотларнинг    15%  олдиндан  туловсиз  реализация  килиш  холатлари  мавжуд.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  09.08.1996 йилдаги  «Бюджет  билан  хисоб  китоблар  учун  хужалик  юритувчи  субъектларнинг  масъулиятини  ошириш  чора-тадбирлари  тугрисида»ги  № ПФ -1504-сонли  фармони  талаблариниг  бажарилиши  урганилганда, солик  конунчилиги  асосида  хисбланилган  солик  ва  мажбурий  туловлар  хисоб-китоблари,  солик  кодексида  белгиланган  муддатларда  давлат  солик  инспекциясига  топширилиб, туловлар  уз  вактида  малга  оширилган. Фармон  талабларидан  четланиш  холатлари  аникланмади.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  12.05.1995 йилдаги  «Халк  хужалигида  хисоб-китоблар  уз  вактида  утказилиши  учун  корхона  ташкилотлар  рахбарларининг  маъсулиятини ошириш  борасидаги  чора-тадбирлар  тугрисида»ги  № ПФ1154-сонли,     Узбекистон  Республикаси  Президентининг  24.01.1996 йилдаги  «Тулов  интизомини  ва  узаро  хисоб-китоблар  тизимини  мустахкамлаш  чора-тадбирлари  тугрисида»ги    №ПФ-1363-сонли     фармони,   Узбекистон  Республикаси  Президентининг  09.08.1996 йилдаги  «Бюджет  билан  хисоб  китоблар  учун  хужалик  юритувчи  субъектларнинг  масъулиятини  ошириш  чора-тадбирлари  тугрисида»ги  № ПФ -1504-сонли  фармонлари  талабларига  мувофик,   хисоб-китобларни  уз вактида  амалга  оширилиши,  солик  ва  мажбурий  туловлар  хисоб-китобларини  тугри  ва  уз  вактида  тегишли  давлат  солик  инспекцияларига  такдим  этилиши  хамда  туланиши  учун  хужалик  юритувчи  субъект  рахбари  жавобгар  эканлиги  белгиланган.

Уз.Рес.си Вазирлар  Махкамасининг  2014 йил  2 июлдаги  176-сонли «Акциядорлик  жамиятларида  корпоратив   бошкарув  тизимини  янада  такомиллаштириш чора-тадбирлари  тугрисида»  карори  талабларини  бажариш  максадида жамиятнинг  корпоратив  веб-сайти  очиш  ишлари  олиб  борилмокда.    Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборот  ишончли  булиши  ва  жамият  фаолиятини  холисона  еритиши  керак. Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  давлат  сирига  ва  хизматда  фойдаланиш  учун  тегишли  булган  ахборот, шунингдек  Узбекистон  Республикасининг  конун  хужжатларига  мувофик  эълон  килиш  ва  таркатиш  такикланган  бошка  ахборот булмаслиги  керак.  Жамият  ижроя  органининг  рахбари  жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборотнинг  туликлиги  ва  тугрилиги  учун  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  5 апрелдаги  ПК-1948-сонли  Карори  хамда  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил  11 июндаги  166-сонли  карори  ижросини  таъминлаш  максадида   Хукумат  комиссиясининг  2014 йил  7 апрелдаги  №02-02/1-214-сонли  баенномасига  асосан   республика  товар-хом аше  биржасида  утказиладиган электрон  савдоларда  давлат  улуши   устивор  булган корхоналар  томонидан  харид  килинадиган  товар(иш, хизмат)лар руйхати  тасдикланган булиб,  жамият  мазкур   карор  талабларини  бажаришга  харакат  килган.  Хукумат  комиссияси  баенномаси руйхатига  киритилмаган  товар(иш, хизмат)ларни  сотиб  олиш  максадида  жамиятда  доимий  харакатдаги  тендер  гурухини  ташкил  этиш  зарур, мазкур  гурух  зиммасига  жамият  фаолияти  учун  керакли  товар(иш,хизмат)ларни  сотиб  олишда  тендер  танловлари  утказиш, танлов  голибини  аниклаш, тендер  гурухи йигилиш  баенномаларини  тузиш, тендер  голиби  томонидан  бажарилган  ишлар ва  хизматларни  кабул  килиб  олиш  вазифалари юклаш  максадга  мувофикдир.

“Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг   хукукларини  химоя  килиш  тугрисида” ги  конуннинг  №84  моддасида  жамият  томонидан  тузиладиган  йирик  битимларга  таъриф  берилиб,  жамият  соф  активларининг  15%идан  ортик  суммада  тузиладиган  шартномалар  йирик  битим  эканлиги  курсатилиб, тегишли  равишда  кузатув  кенгаши  хамда  умумий  йигилиш  томонидан  тасдикланиши  курсатилган.  Шунингдек  жамиятнинг  афилланган  шахслари  билан  тузиладиган  шартномалар  мазкур  конуннинг  9-бобида,  85-91 моддаларида  еритилган  булиб,  ушбу  шартномалар  тузилишидан  олдин  жамият  бошкарув  кенгаши, хамда  ички  аудит  хизмати  томонидан  урганиб  чикилиши  курсатилган.   Юкорида  курсатиб  утилган  талабларга жамиятда  риоя  этилиши   урганилганда, 31.12.2016  йил  холатида  жамиятнинг  соф  активлари  4466 722 минг сум, йирик  битим  микдори   15%и  670 088,3 минг сум   булиб,    2016 йил   давомида 2 та  йирик  шартнома  имзоланилган.

 

  • 2016  йил  11 майда  “узок  муддатли  кредитлаш”шартнома   1200,0 млн сум,
  • 2016 йил  30ноябрда  “Карз  бериш  тугрисида”ги  шартнома  900,0 млн сум 

Мазкур  шартномаларни  тузиш  учун жамият  бошкарув  ва  кузатув  кенгашларининг  карорлари  чикарилган.  Конунчиликда  белгиланган  таомиллар  амалга  оширилган.  

Ушбу  тузилган  2 йирик  битимнинг  1 таси  афилланган  шахс  билан,  яъни  “Узвиносаноат-холдинг”холдинг  компанияси  билан  тузилган.   

   

                 Молиявий  натижалар тугрисида

     “Сирдаре-вино”  акциядорлик  жамияти  маъмурияти  томонидан  2016 йил  учун тузиб  топширилган  “Молиявий  натижалар  тугрисида”ги  №2 шакл  маълумотлари  буйича жамиятнинг   махсулот  сотишдан  олган ялпи  даромади  38 млрд. 323 млн. 717 минг сум, кушилган  киймат  солиги (6387286 минг сум) хамда акциз солик (14268385 минг сум)лари  чегирилганда, соф  тушум  17 млрд 668 млн.  046 минг сумни  ташкил  этган.      Хисобот  даври  давомида  сотилган  махсулотнинг  таннархи  13 млрд. 796 млн. 256 минг сум,  давр  харажатлари  сарфи  2 млрд. 324 млн. 124 минг сум, асосий фаолиятнинг  бошка  даромадлари  96 млн. 241 минг сум  (жумладан: асосий  воситаларни  сотишдан  21936,8 минг сум, шиша синигини  сотишдан  4442,0 минг сум, иккиламчи  кора  метал  топширишдан  24650 минг сум, олинган  штраф ва  пенялар  41702,4 минг сумбошкалардан  3510,1 минг сум  ),    молиявий  фаолиятдан  олинган даромадлар  529 минг сум, молиявий  фаолият  харажатлари  198 млн. 999 минг сум булиб,  баланс  фойда  1 млрд. 445 млн. 437 минг сум, белгиланган  ставкаларда  фойда  ва  инфраструктура  соликлари  чегирилганда, 2016 йилни    жамият  1 млрд. 251 млн. 435 минг сумлик  соф  фойда олиш  билан  якунлаган.

                                    Хулоса

Узбекистон  Республикаси“Бухгалтерия  хисоби тугрисида”ги  конуннинг 4-моддасида:    “Асосий ва жорий активлар, мажбуриятлар, хусусий капитал, захиралар, даромадлар ва харажатлар, фойда, зарарлар ҳамда уларнинг ҳаракати билан боғлиқ хўжалик операциялари бухгалтерия ҳисобининг объектларидир. Бухгалтерия ҳисобининг объектлари жамлама ҳисобварақларда акс эттирилади. Аналитик ҳисобни юритиш тартиби бухгалтерия ҳисоби субъекти томонидан мустақил равишда белгиланади”дейилган.

 

  Ички  аудит   хисоботи  тузиш  жараенида,  жамиятда  бухгалтерия  хисобини  юритишда  аналитик  хисоб  буйича  олиб  борилган  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди, бухгалтерия  хисобини  юритишнинг  асоси  хисобланилган  синтетик  хисоб  хужжатлари  (айланма  баланс,  бош  китоб)  юритиш  мажбурийлиги  тугрисида  тушунтириш  берилди.  Шунингдек,  бухгалтерия  утказмалари  бериб  боришнинг намуналари  тушунтирилиб,  Республикада  амалда  булган № 21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий  стандарти  асосида  счетлар  режаси  ишлаб  чикишда  амалий  ердам  курсатилди.   

Ички  аудит   хизмати  низомига  кура, жамият  маъмурияти  томонидан  такдим  этилмаган  хужжатлар  асосида  келиб  чикиши  мумкин  булган барча салбий  окибатлар  учун  корхона  маъмурияти  жавобгардир.

 

      – Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  «Бухгалтерия  хисобининг  21-сонли  миллий  стандарти»  талаблари  асосида  хисобварак(счет)лар  режасини  ташкил  этиш  хамда   тулик  амал  килиш;  

    –  Бухгалтерия  хисобини   юритишда   Вазирлар  Махкамасининг  1999 йил  5 февралдаги    «Махсулот(товар,хизмат) ларни  ишлаб  чикариш, сотиш жараенида  харажатлар  таркиби  ва  молиявий  натижаларни  шакллантириш  тугрисида»ги  54-сонли  низом  талаблари  тулик  риоя  этиш;

    – Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий   стандарти    асосида  хисоб  сиесатини  ишлаб  чикиш, мазкур  хисоб  сиесати  асосида  бухгалтерия  хисобининг  синтетик  хисоби(учети)ни (айланма баланс, бош  китоб) ташкил  этиш  талаб  этилади.

   – Жамиятда  ишлаб  чикарилаетган тайер  махсулотлари  хисобини  уларнинг  таннархи  асосида    юритишни  ташкил  этиш.    

    – Жамият  эхтиежи  учун  сотиб  олинаетган барча  товар(иш, хизматлар)ни Республика  товар хом-аше  биржасида  утказиладиган  электрон  савдолар  оркали  сотиб  олишни  амалга тадбик  этиш, шунингдек  жамиятда  доимий  харакатда  булган  тендер  комиссияси  ишини  такомиллаштириш  тавсия  этилади.

 

Ички аудит хизмати

аудиторлари :                                          Х.  Бозоров

                                                                 Ф.Салимов