2015 yil

                               АУДИТ   ХИСОБОТИ 

 

Сирдаре  ш.                                           5 май   2015 йил.

 

Бизлар-ким,  Бозоров  Хомит  Кузиевич  ва  Салимов Файзулла Хайруллаевичлар   «Узвиносаноат- холдинг»  холдинг  компаниясига  карашли  «Сирдаре  вино»    акциядорлик  жамияти   ички  аудит   хизмати  аудиторлари,  ички  аудит хизмати  иш  режасига  асосан, «Сирдаре  вино»  акциядорлик  жамиятининг  2015 йил   давомида    олиб  борилган   молия-хужалик  фаолияти  юзасидан ички   аудит  текшируви  утказдик.

Текширув  давомида  хужалик  фаолиятига  доир  барча  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди.

«Сирдаре  вино»  ОАЖида  барча   банк  ва молия  хужалик  хужжатларига  биринчи  имзо  куйиш  хукуки  бошкарув  раиси вазифасини вактинча бажарувчи   Н. Юсупалиев, иккинчи  имзо  куйиш  хукуки  бош хисобчи  ердамчиси  Б. Хамидов   зиммасига  юклатилган.

      Бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши

   Жамият  акциядорларининг   умумий  йигилиш  карори  билан   бизнес-режа курсаткичлари  хали  тасдикланмаган  булса-да   арок махсулоти  куйиш   54,4 минг дал,   этиб    бажрилган.

2015 йилнинг  1-чорагида  эришилган  курсаткичлар  олдинги  йилга  нисбатан  солиштирилганда  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун утган  йилда  0,777  сум сарф  этилган  булса, хисобот  чораги  давомида  1 сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,734 сумлик  харажатлар  амалга  оширилган,  яъни  хар  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикаришда  0,043 сумлик  харажатларни  камайтиришга  эришилган.

Хисобот  берилаетган  чорак  давомида  1 сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,266 сумлик  давр  харажатлари  амалга  оширилиб,  олдинги  йилда  сарф  этилган  харажатларга  нисбатан  0,044 сумга, жами 84 млн. 284 минг сумга,   ортикча  сарф  харажат  килинишига  йул  куйилган.

2015 йилнинг  1-чораги  давомида  молия-хужалик  фаолиятидан  103 млн. 556 минг сумлик  соф фойда  олинишига  эришилган  булса,  утган  йилнинг  шу  даврига  нисбатан  соф  фойда  олиш  3 млн. 792 минг сумга  куп  олинишига  эришилган

Корпоратив  бошкарув  принципларига  амал килиниши

2015 йилнинг 1-чораги  давомида  бошкарув  кенгашининг  5  марта  йигилиши  утказилган  булиб, асосан ижро  интизоми,  кунлик  борилган топширикларнинг  бажарилиши, хомийлик  ердами  курсатиш, ишлаб  чикариш  учун банкдан   кредит  олиш, чорак  якунлари  буйича  масалалар хамда   Холдинг  компанияси  томонидан  утказилган  йигилиш материаллари урганилиб, маълумот  ва  ижро  учун  кабул килинган.    Бошкарув  кенгашини  хар  хафтада  утказиш  ва  унинг  йигилишларида жамият  бошкаруви  компитенциясига  кирувчи  барча  масалалар, жумладан   ишлаб  чикариш  масалалари, бошкарув  масалалари, товар-моддий  бойликларни  сакланиши, кирими, чикими,  дебиторлик  ва  кредиторлик  карзларни  хисобдан  чикариш  ва  бошка  масалалар  колегиал  равишда  тахлил  этилиб, бошкарув  кенгаши  карори  чикарилиши  максадга  мувофикдир.

Жамият  кузатув  кенгашининг  2015 йилнинг  1-чораги  давомида 3 марта  йигилиши  утказилиб,  жамият  бошкаруви  томонидан  киритилган  ишлаб  чикариш  масалалари, шунингдек   бошка  масалалар  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

«Сирдаре-вино»  ОАЖи  акциядорларининг  2013 йил  якунларига  багишланган  навбатдаги  умумий  йигилиши хисобот  хилининг  20 июн  куни  утказилган, йигилиш  кабул  килган  карорга  асосан 2013 йил  якуни  билан  олинган  соф фойда  641млн. 869 минг сум  куйидагича  таксимланилган.

–  50% и -320 млн. 934,5 минг сум  диведент  туловига,  жумладан давлат улушига тегишли  акциялар  учун  163 млн. 676,6 минг сум,

      –    5,0% и  – 32 млн. 093,5 минг сум  жамиятнинг захира  жамгармасига,

–  45% и    – 288 млн. 841,0 минг сум жамият  ишлаб  чикаришини  ривожлантириш  жамгармасига.

«Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида» ги  конуннинг  56  моддасига  асосан йил  якуни  буйича  хисобланилган  диведентлар    карор  кабул  килинган  кундан  эътиборан  60 кунлик  муддатда  тулик  туланиши  кераклиги  курсатилган  булса-да    хисобланилган  диведент  туловларидан  жами  4 млн. 817,2 минг сумлик  тулов  муддати  утган  карздорлик    мавжуд.

  Туланилмаган  диведентларни йиллар  буйича  тахлил этиб,  3 йил  давомида  талаб  килиб  олинмаган  диведентлар  суммасини  «Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида»ги  конунга  киритилган  узгартиришларга (конуннинг  51 моддаси) асосан  корхона  хисобига  олиш  тугрисида  карор  чикариш  максадга  мувофикдир.

 Бухгалтерия  хисоби  ва  молиявий  хисобот

Асосий  воситалар

1 январ  2015  йил  холатида  асосий  воситаларнинг  баланс  киймати   2 млрд. 474 млн. 219  минг  cум,  эскириши  эса  1 млрд. 343  млн. 630  минг  cум  булиб,  белгиланган  коэффицентлар  асосида  1  январ  2015  йил  холатида   асосий  воситаларнинг баланс  киймат  46 млн. 960 минг сумга,   эскириши эса   24 млн. 716 минг сумга    кайта  бахоланган.

2015 йилнинг  1-чораги   давомида  асосий воситалар    кирим  еки  чиким  килинмаган.

31.03.2015   йил холатида  асосий  воситаларнинг баланс  киймати  2  млрд. 521 млн. 179,0 минг cумни,  эскириш  киймати   1 млрд 411 млн. 062,0 минг сумни    ташкил этган.     Асосий  воситаларга  тугри  чизикли   усулда   хар  ойда  эскириш  хисобланиб, бухгалтерия  утказмаси  бериб  борилган, 1-чорак   давомида    жами  42 млн . 716  минг  сум  эскириш  хисобланилган.  Ушбу  эскиришларнинг  33 млн. 332  минг суми   махсулот  таннархига, 311,7  минг суми  сотиш  харажатларига,  9 млн. 071,6  минг суми  маъмурий  харажатларга  олиб  борилган.  Кишлок  хужалигига  тегишли  асосий  воситалар учун  хисобланилган  эскириш  суммалари  асосий фаолиятга  эмас, балки    кишлок  хужалиги  харажатларига  олиб  борилиши  тугрисида  тушунтиришлар  берилди.

   Жамиятнинг  мавжуд  асосий  воситаларига эскириш (амортизация) хисоблаш    Солик  кодексида курсатиб  утилган  меъерлардан  фойдаланган холда  эскириш(амортизация)  хисобланиши   кераклиги тугрисида    тавсиялар берилди.

Номоддий  активлар

        Бухгалтерия  хисобида  номоддий  активлар  хисоби  04.00 хисобваракда  юритилган   йил бошида  баланс  киймати  139 млн  94,8 минг  сумлик,  эскириши  28 млн. 195,2  минг сумлик  номоддий  активлар  мавжуд  булиб,  хисобот  чораги  давомида    кабул  килинмаган, шу  давр  мобайнида  тулик  хизмат  муддатини  утаган, колдик  киймати  булмаган  4 млн. 459,2 минг сумлик   номоддий  активлар  чиким  килинган. 

       2015 йилнинг 1-чораги давомида   мавжуд  номоддий  активларга  белгиланган  меъерлар  асосида  жами  2 млн. 458,4 минг сумлик  эскириш  хисобланилган.

Узбекистон  Республикаси  бухгалтерия  хисобининг   7- сонли  миллий  стандартининг  45  бандида  “агар,   хизмат  килиш  муддатини  аниклашнинг  иложи  булмаганда,  меъерий  муддат  5 йил  этиб  белгиланиши”  курсатилган.  Номоддий  активлар  эскириш  хисобини  юритишда  мазкур  бухгалтерия   миллий  стандарти   талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади. 

31.03.2015 йил  холатида  номоддий  активларнинг  баланс  киймати  134 млн. 636  минг сумни,  эскириши  26 млн. 194,5 минг  сумни, колдик  киймати  эса  108 млн. 441,1 минг сумни   ташкил  этган.  Тузилган  молиявий  хисоботларда  тугри  акс  эттирилган.

Узок муддатли  активлар  ва  узок  муддатли  дебиторлар

       Акциядорлик  жамияти  бухгалтерия  хисобининг  06.00  хисобварагида 31.03.2015  йил холатида  2 млн 2 минг  сумлик (Пахтабанкнинг  1001,8 минг сумлик, “Узкишлок-хужмашлизинг”  АЖининг  1,0млн сумлик кимматли  когози) узок  муддатли  молиявий  куйилмалари мавжуд. “Узкишлокхужмашлизинг” ОАЖи  акциялари  учун  хар  йили  диведент  олиб  келинаетган  булса-да,  “Пахтабанк”нинг  мавжуд  акциялари  учун  диведент  олинмаган. Тегишли  равишда  мурожат  этиб,  диведент  берилмаетганлигининг  сабабини  урганиш  таклиф  этилди.  

Кайта  бахолашни  инобатга  олган  холда,  10 млн. 738,0 минг сумлик “Урнатиладиган  асбоб-ускуна”  булиб, ушбу  ускуналарни  урнатиш  еки  ишлаб  чикариш  жараени  учун  кераксиз  булса, мустакил  бахоловчилар  оркали  бахолаб, сотиш  чоралари  курилиши  максадга  мувофикдир.

Такдим  этилган йиллик молиявий  хисобот  буйича  капитал  куйилмаларнинг  хисобот  чораги  бошидаги  колдиги  19 млн. 200 минг сумни  ташкил  этган.  Мазкур  хисобваракда  сотиб  олинган  кучат  нихолларининг  нархи  курсатилган, холос. Кишлок  хужалигига  сарф  этилаетган  харажатлар  хисобини  юритиш  учун  алохида  08.50 – “Кишлок хужалик  ерларини  узлаштириш” хисобварагини  очиш  ва  ушбу  хисобваракда  кишлок  хужаликга  тегишли  барча  харажатларни(ишчилар  иш  хаки  , курсатилган  транспорт  харажати, к/х тегишли  асосий  воситалар  эскириши  ва хоказо.)   жамгариб   бориш  тавсия  этилади.  

31.03.2015 йил  холатида  жамиятнинг  узок  муддатли  дебиторлик  карздорликлари  1 млрд. 61 млн. 635 минг сумни  ташкил этган. Жумладан, фермер  хужаликларига  сотиб  олиб  берилган  узум кучатлари  суммаси- 69 млн. 540 минг сум,   19 нафар  жамият  ходимига  намунавий  уй-жой сотиб  олиш  учун корхона  хисобидан  иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  туланилган  биринчи  бадал  туловлар колдиги – 992 млн. 095 минг сум  акс  эттирилган.     Хисобот  чораги  давомида  жамиятнинг  4  ходими  учун  уй-жой  сотиб  олиш  максадида  дастлабки  тулов  (хар  бири  учун  45 млн. сум)  180 млн. сум  утказиб  берилган.

«Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти  билан  ходимлар  уртасида  фоизсиз  кредит  бериш  тугрисида  тузилган  шартномаларда  ходим  олинган  карзни   белгиланган  муддатда  кайтарилишини таъминлаш  мажбуриятини  олган  булса-да,  хисобот  йил   давомида  мазкур  карз  олган  ходимлардан факатгина  4  нафари   16 млн.997 минг сумлик  маблагни  кайтарган,  холос.  Жамият  хисобидан  берилган  карзларни  мунтазам  равишда  хар  ойда  ишловчиларнинг  иш  хаклари  хисобидан  ушланиб  борилишини  таъминлаш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди. 

  Материаллар  хисоби

31.03.2015 йил  холатида  жамиятнинг  10  нафар  моддий  жавобгар  шахси  хисобида  жами  1 млрд. 797 млн.  063,7 минг сумлик    ишлаб  чикариш  захиралари, ердамчи  материаллар хамда  хужалик  инвентарлари (шу жумладан  136 млн. 881,2 минг сумлик арзон  ва  тез  эскирувчи буюмлар)  мавжуд.     

        Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  бухгалтерия  хисобининг  4-сонли  миллий  стандарти  65 -банди  коидалари  асосида,  яъни арзон бахоли  ва тез  эскирувчи  буюмлар  фойдаланишга   берилганда, ушбу  хужалик  инвентарларининг  ишлаб  чикариш  жараенига  еки  давр  харажатлари  хисобига  хисобдан  чикариб, бутлигини, яъни  сакланишини  таъминлаш  максадида  балансдан  ташкари  014 хисобваракда    хисобини  юритиш    курсатиб  утилди.

Бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  барча  товар-моддий  бойликлар  конунчилик  асосида  расмийлаштирилиб,  кирим  ордерлари  оркали  материаллар  омборга  кирим  килинган.

Чиким  хужжатлари  хам  белгиланган  конунчилик  асосида  олиб  борилган. Жамиятда  активларнинг сакланиши ва  бутлигини таъминлаш  хамда  хар  ойда  ишлаб  чикаришда  сарфланилган  хом-аше, ердамчи  материаллардаги  табиий  йуколишларни  аниклаш  максадида  инвентаризация (санок)  утказиб  келинган, санок  натижалари  конунчиликда  белгиланган  тартибда  расмийлаштирилган.

Мехнатга хак тулаш фонди

     1 январ  2015  йил  холатида  жамиятнинг  ишчи-ходимлардан  иш  хаки  буйича  карздорлиги    105 млн. 517,6  минг  сум булиб,  хисобот чораги    давомида  белгиланган   тариф ва  окладлар (вактбай  асосда) асосида  хисобланилган  иш хаки  ва  унга тенглаштирилган  туловлар 327 млн. 587,5  минг сум, тегишли  равишда  даромад  солиги  -33 млн. 861,2 минг сум, пенсия  жамгармасига  7,0%ли  ажратма  22 млн. 714,1 минг  сум ва  бошка  ушланмалар тегишлича  ушлаб  колинган. Пластик  карточкага 257 млн. 690,9  минг сум кучирилган.

31.03.2015  йил  холатида  жамиятнинг  иш  хакидан  карздорлиги 89 млн. 510,7  минг сумни  ташкил  этади

Жамиятда  молиявий  ахволни  яхшилаш учун  ишлаб  чикариш булим ва  цехларидаги  иш  жойларини  аттестациядан  утказиш,  бажарилаетган  иш  хажмига  мутаносиб  равишда  иш жойларини ва  ишловчилар  сонини  макбуллаштириш(танлаш)  максадга  мувофикдир.

Жамиятда  ижтимоий  сугурталаш  масалаларини  куриб  чикувчи  ишчи  гурухи  мавжуд, хисобот  йилида  ушбу  гурухнинг  йигилишлари  хар  ойда  утказилган  булиб, ушбу  йигилишларда  топширилган  вактинчалик  ишга  лаекатсизлик  касаллик  варакаларига  туловлар  тулаш  масалалари  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

Дебитор ва кредиторлар

        31.03.2015  йил  холатида  жамиятнинг  дебиторлик  карзлари  1 млрд. 592 млн.133 минг сум булиб, йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан  53 млн. 429 минг сумга  камайган.

Жамиятда  махсулотларнинг  туловсиз  чикариб  юборилишига  йул  куймаслик  максадида  тайинланган  Молия  Вазирлигининг   молия  инспектори  мавжуд  булса-да, жунатилаетган  махсулотлар  счет-фактураларида  молия  инспекторининг  рухсат берувчи  белгиси, штампи  мавжуд  эмас.

       31.03.2015 йил  холатида  жамиятнинг  кредиторлик  карзлари  3 млрд. 468 млн. 100 минг сум  булиб,  йил  бошидаги  колдикка  нисбатан  953 млн. 540  минг сумга  купайган.   Кредиторлик  карздорликлар  асосан ”Мол  етказиб бурувчилар ва  пудратчиларга  карз” хисобварак   буйича олинган ердамчи  материаллар, курсатилган  хизматлар  туловлари  хисобидан   ошган    

Жамиятнинг  собик  ходимлари  томонидан  содир  этилган,  бир-неча  йиллардан  буен  ундирилиши  даргумон  булиб  келаетган  мавхум  дебиторлик (96 млн. 822 минг сум) карздорликларни  имконияти  борича  умумий  йигилиш  мухокамасига  олиб  чикиш  оркали  хисобдан  чикариш  чораларини  куриш  тавсия  этилади. 

      Хисобдан  чикариш  учун асос  ВМнинг  1999йил 5 февралдаги  54 сонли  карори билан  тасдикланган “Махсулот (ишлар,хизматлар)ни ишлаб  чикариш  ва  сотиш  харажатларининг таркиби хамда молиявий  натижаларни  шакллантириш тартиби  тугрисидаги  низом”нинг2.3.15.7.банди, Фукаролик  кодексининг  150 моддаси, БХМСнинг -21- сони 6 булим,7 банди.

    Банк  кредити  ва карзлар

Айланма  маблагларни  купайтириш  максадида холдинг  компаниясининг  киска  муддатли   220 млн.сумлик  кредитдан  фойдаланган.

Шунингдек  жамият  фаолиятини ривожлантириш  максадида  узок  муддатли  банк  кредитидан  фойдаланилган. 2014 йилнинг 15 октябрида Болгария  давлати-нинг”Бенковски” кооперативи  билан  99,0 минг АКШдолларига  АД-2 коняк  спирти  ишлаб  чикарувчи  ускунани  сотиб  олишга  №29-сонли  котракт  тузилган.   Мазкур  шартнома  шартини  бажариш  максадида  банкдан  2 йиллик  муддатда  йилига  14% устама  эвазига  250,0 млн сумлик  узок  муддатли  кредит  олинган. Натижада  жамиятнинг  банкдан  олган  узок  муддатли  кредитлар  31.12.2014 йил  холатида  739 млн 500минг сумни  ташкил  этган. Хисобот  чораги  давомида  мазкур  кредитнинг  200 млн. х

Жалб  этилган  банк  кредити хамда  олинган  карз(кредит) лар  учун  2014 йил   давомида   жами 70 млн. 596 минг  сумлик    фоизлар  хисобланилган.

 

          Соликлар   хисобланиши  ва   туланиши

   1 январ  2015  йил   холатида  жамиятнинг соликлардан  400 млн. 169 минг  сумлик,  максадли  жамгармалардан  118 млн. 313 минг сум  бокимонда  карздорлиги булиб,

2015  йилнинг  1-чораги  давомида :

-Фойда  солиги         -14  млн.  650  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги

-33  млн. 861  минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги – 9 млн.  005  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги  -497 млн.  203  минг сум,

-Акциз  солиги      1 млрд. 857 млн  553 минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик  учун  солик                                                 –             550  минг сум,

-Мол-мулк  солиги               – 11 млн. 805 минг сум,

-Ер  солиги                    –  2  млн. 692 минг сум

хисобланиб, хисоботлар  давлат  солик  инспекциясига  уз  муддатларида  топширилган.  Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                             -31  млн. 583 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига      – 36  млн.  095 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига – 11  млн.  280 минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов ва ажратма (25%+6,5%)- 106 млн. 482 минг сум

ажратмалар  хисобланиб,  хисоботларда    акс эттирилган.

31.03.2015  йил  холатида  жамиятнинг  бюджет  олдидаги  карздорлиги  242 млн.590  минг сум  булиб,   йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан 157 млн 579 минг сумга  камайган.   Максадли  давлат жамгармаларига  туловлар  буйича  карздорлик хисобот  чораги  охирида 44 млн. 951 минг сум  булиб  йил  бошидаги карздорликка  нисбатан  73 млн. 362 минг сумга  камайган.

Ходимларнинг  иш  хакидан  ушлаб  колинган   даромад  солиги  танланма  асосда текширилганда,  мазкур    соликлар  тугри  ушлаб, уз  вактида  бюджетга  кучириб  берилаетганлиги  аникланди.

Жамият  маъмурияти  томонидан  корхона  ишловчилари жамоа  шартномасида  курсатилганидек,  ижтимоий  химоя  килиш  максадида, иссик  овкат  билан  таъминланган. Текинга  берилган  озик-овкат  махсулотларининг  харажати  12  млн. 889,4 минг сумни  ташкил  этади.   Солик  кодексининг  199 моддаси, 1 бандида  курсатилган  коидага  асосан  жамият  томонидан  амалга  оширилган  озик-овкат  харажатлари  тегишли  равишда  кушилган  киймат  солиги  хисоблаш  айланмасига  киритилган.  Шунингдек  Солик  кодексининг  174 моддаси  13- бандида  курсатиб утилганидек  овкатланиш  харажатларидан  ягона  ижтимоий  тулов  ва  ходимларни  сугурта бадал  тулови  6,5%ли ажратмалар ушлаб  колинган.

  Ички  аудит   хисоботи  тузиш  жараенида,  жамиятда  бухгалтерия  хисобини  юритишда  аналитик  хисоб  буйича  олиб  борилган  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди, бухгалтерия  хисобини  юритишнинг  асоси  хисобланилган  синтетик  хисоб  хужжатлари  (айланма  баланс,  бош  китоб)  юритиш  мажбурийлиги  тугрисида  тушунтириш  берилди.  Шунингдек,  бухгалтерия  утказмалари  бериб  боришнинг намуналари  тушунтирилиб,  Республикада  амалда  булган № 21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий  стандарти  асосида  счетлар  режаси  ишлаб  чикишда  амалий  ердам  курсатилди.   

Ички  аудит   хизмати  низомига  асосан, жамият  маъмурияти  томонидан  такдим  этилмаган  хужжатлар  буйича  келиб  чикиши  мумкин  булган барча  окибатлар  учун  корхона  маъмурияти  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  “Бухгалтерия  хисоби  тугрисида”ги  конуннинг  4 моддаси “Бухгалтерия ҳисобининг объектлари жамлама ҳисобварақларда акс эттирилади. Аналитик ҳисобни юритиш тартиби бухгалтерия ҳисоби субъекти томонидан мустақил равишда белгиланади» деб  курсатилганлиги  таъкидлаб  утилди.

    Хужалик  фаолиятни  юритишда  конунчиликка                                      риоя  килиниши

УзРес.си Вазирлар  Махкамасининг  2014 йил  2 июлдаги  176-сонли «Акциядорлик  жамиятларида  корпоратив   бошкарув  тизимини  янада такомиллаштириш чора-тадбирлари  тугрисида»  карори  талабларини  бажариш  максадида жамиятнинг  корпоратив  веб-сайти  очиш  ишлари  олиб  борилмокда.    Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборот  ишончли  булиши  ва  жамият  фаолиятини  холисона  еритиши  керак. Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  давлат  сирига  ва  хизматда  фойдаланиш  учун  тегишли  булган  ахборот, шунингдек  Узбекистон  Республикасининг  конун  хужжатларига  мувофик  эълон  килиш  ва  таркатиш  такикланган  бошка  ахборот булмаслиги  керак.  Жамият  ижроя  органининг  рахбари  жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборотнинг  туликлиги  ва  тугрилиги  учун  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  5 апрелдаги  ПК-1948-сонли  Карори  хамда  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил  11 июндаги  166-сонли  карори  ижросини  таъминлаш  максадида   Хукумат  комиссиясининг  2014 йил  7 апрелдаги  №02-02/1-214-сонли  баенномасига  асосан   республика  товар-хом аше  биржасида  утказиладиган электрон  савдоларда  давлат  улуши   устивор  булган корхоналар  томонидан  харид  килинадиган  товар(иш, хизмат)лар руйхати  тасдикланган булиб,  жамият  мазкур   карор  талабларини  бажаришга  харакат  килган.  Хукумат  комиссияси  баенномаси руйхатига  киритилмаган  товар(иш, хизмат)ларни  сотиб  олиш  максадида  жамиятда  доимий  харакатдаги  тендер  гурухини  ташкил  этиш  зарур, мазкур  гурух  зиммасига  жамият  фаолияти  учун  керакли  товар(иш,хизмат)ларни  сотиб  олишда  тендер  танловлари  утказиш, танлов  голибини  аниклаш, тендер  гурухи йигилиш  баенномаларини  тузиш, тендер  голиби  томонидан  бажарилган  ишлар ва  хизматларни  кабул  килиб  олиш  вазифалари юклаш  максадга  мувофикдир.

Хисобот  йили  давомида  жамият  бошкаруви  томонидан  тузилган  шартномалар  тахлил  этилганда айрим  тузилаетган  шартномаларда   корхона  хукукшуноси  томонидан  руйхатга олинмаган, хукукий  хулоса  берилмаганлиги  аникланди.

Молиявий  натижалар

2015 йилнинг  1-чораги  давомида   акциядорлик  жамияти  томонидан  4 млрд. 978 млн 666 минг сумлик,  узи  ишлаб  чикарган  алкогол  махсулотларини  узаро  тузилган  шартномалар  шартларига  асосан,”Шаробсавдо”  базаларига  шиша-идиши  билан  биргаликда  реализация  килган.  Махсулот  сотишдан  тушган  соф  тушум  2 млрд. 255 млн. 955  минг сум, сотилган алкогол  махсулотларнинг   (товарларнинг)   таннархи   1 млрд. 656 млн. 488  минг  сум,   хисобот  даврининг  давр  харажатлари  462 млн  762 минг

сум, асосий  фаолиятнинг  бошка  даромадлари  7 млн. 523  минг сум,  молиявий  фаолият нинг харажатлари  17 млн.017 минг сумни  ташкил  этиб, жамиятнинг  умумхужалик  фаолиятидан  олинган  баланс  фойдаси 127 млн.217 минг сум,  тегишли  равишда белгиланган  ставкалар  асосида фойда  солиги (14 млн. 650 минг сум)    ва  инфрастуктурани  ривожлантириш (9 млн. 005 минг сум) соликлари  чегирилганда, жамият    2015  йилнинг  1-чорагини  103 млн.556 минг сумлик  соф  фойда  олиш  билан  якунлаган.    

                            Хулоса

 1. Жамиятда корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши ташкил  этиш ва  доимий  равишда  назоратда  булишига  эришиш  зарур.

 2. Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий   стандарти    асосида  хисоб  сиесатини  ишлаб  чикиш, мазкур  хисоб  сиесати  асосида  бухгалтерия  хисобининг  синтетик  хисоби(учети)ни (айланма баланс, бош  китоб) ташкил  этиш  талаб  этилади.

 1. Жамият эхтиежи  учун  сотиб  олинаетган барча  товар(иш, хизматлар)ни Республика  товар хом-аше  биржасида  утказиладиган  электрон  савдолар  оркали  сотиб  олишни  амалга тадбик  этиш, шунингдек  жамиятда  доимий  харакатда  булган  тендер  комиссияси  ишини  такомиллаштириш  тавсия  этилади.

 

Ички аудит хизмати

   аудиторлари :                                          Х.  Бозоров

                                                                    Ф.Салимов

 

«Сирдаре-вино» акциядорлик  жамияти  ички  аудит    хизмати  аудиторининг 2015  йилнинг  1-ярим  йили                    хужалик  фаолияти юзасидан

                                   ХИСОБОТИ 

 Сирдаре  ш.                                        6 август   2015 йил.

Бизлар-ким,  Бозоров  Хомит  Кузиевич  ва  Салимов Файзулла Хайруллаевичлар   «Узвиносаноат- холдинг»  холдинг  компаниясига  карашли  «Сирдаре  вино»    акциядорлик  жамияти   ички  аудит   хизмати аудиторлари,  ички  аудит хизмати  иш  режасига  асосан, «Сирдаре  вино»  акциядорлик  жамиятининг  2015 йилнинг  1-ярим йили   давомида    олиб  борилган   молия-хужалик  фаолияти  юзасидан ички   аудит  текшируви  утказдик.

Текширув  давомида  хужалик  фаолиятига  доир  барча  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди.

«Сирдаре  вино»  ОАЖида  барча   банк  ва молия  хужалик  хужжатларига  биринчи  имзо  куйиш  хукуки  бошкарув  раиси вазифасини вактинча бажарувчи   Н. Юсупалиев, иккинчи  имзо  куйиш  хукуки  бош хисобчи  ердамчиси  Б. Хамидов   зиммасига  юклатилган.

      Бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши

    Жамият  акциядорларининг   умумий  йигилиш  карори  билан тасдикланган   бизнес-режа курсаткичларига  асосан  2015 йилнинг  1-ярим  йиллигида  жами  120,0минг дал  арок  махсулоти  куйилиши  белгиланган. Хакикатда,  хисобот  берилаетган  даврда  122,0минг дал  арок  махсулоти  куйилиб,  бизнес-режа  курсаткичи  101,7%га  бажарилган.

2015 йилнинг  1-ярим  йили  давомида  молия-хужалик  фаолиятидан  249 млн. 079 минг сумлик  соф фойда  олиниши  белгиланган, хакикатда  249 млн. 240 минг сумлик  соф  фойда  олинган. Бизнес-режа  курсаткичи  100,1%га  бажарилишига  эришилган.

Корпоратив  бошкарув  принципларига  амал килиниши

2015 йилнинг 1-ярим  йили  давомида  бошкарув  кенгашининг  12  марта  йигилиши  утказилган  булиб, асосан ижро  интизоми,  кунлик  борилган  топширикларнинг  бажарилиши, хомийлик  ердами  курсатиш, жамият  ходимларига  намунавий  уй-жойларни  сотиб  олиш учун  бошлангич  бадални  тулаш, ишлаб  чикаришни  кенгайтириш  максадида  банкдан   кредит  олиш, чорак  якунлари  буйича  масалалар хамда   Холдинг  компанияси  томонидан  утказилган  йигилиш  материаллари урганилиб, маълумот  ва  ижро  учун  кабул килинган.    Бошкарувнинг  жамият  касаба  кумитаси  билан  биргаликда  утказилган  йигилишида жамиятнинг  2015-2017йиллар  учун  ишлаб  чикилган  жамоа  шартномаси  кабул  килинган.  Мазкур  шартнома  шартларига  аниклик  етишмайди,  жумладан  ходимларни  рагбатлантириш, мехнат  таътили  бериш, моддий  ердам  курсатиш ва  бошка  ижтимоий  масалалар  буйича  аниклик  киритиш  зарур.

Бошкарув  кенгашини  хар  хафтада  утказиш  ва  унинг  йигилишларида жамият  бошкаруви  компитенциясига  кирувчи  барча  масалалар, жумладан   ишлаб  чикариш  масалалари, бошкарув  масалалари, товар-моддий  бойликларни  сакланиши, кирими, чикими,  дебиторлик  ва  кредиторлик  карзларни  хисобдан  чикариш  ва  бошка  масалалар  колегиал  равишда  тахлил  этилиб, бошкарув  кенгаши  карори  чикарилиши  максадга  мувофикдир

Жамият  кузатув  кенгашининг  2015 йилнинг  1-ярим  йили  давомида 6 марта  йигилиши  утказилиб,  жамият  бошкаруви  томонидан  киритилган  ишлаб  чикариш  масалалари,ташки  корхоналарга  таъсисчи  булиб кириш, шунингдек   бошка  масалалар  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

«Сирдаре-вино»  ОАЖи  акциядорларининг  2014 йил  якунларига  багишланган  навбатдаги  умумий  йигилиши хисобот  хилининг  13 май  куни  утказилган, йигилиш  кабул  килган  карорга  асосан 2014 йил  якуни  билан  олинган  соф фойда  660  млн. 956,9 минг сум  куйидагича  таксимланилган.

–  50% и -330 млн. 478,5 минг сум  диведент  туловига,  жумладан давлат улушига тегишли  акциялар  учун  168 млн.544,0 минг сум,

      –    5,0% и  – 33 млн. 047,8 минг сум  жамиятнинг захира  жамгармасига,

– 45% и    – 297 млн. 430,6 минг сум жамият  ишлаб  чикаришини  ривожлантириш  жамгармасига.

«Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида» ги  конуннинг  56  моддасига  асосан йил  якуни  буйича  хисобланилган  диведентлар    карор  кабул  килинган  кундан  эътиборан  60 кунлик  муддатда  тулик  туланиши  кераклиги  курсатилган  булса-да    хисобланилган  диведент  туловларидан  жами  302 млн. 239,6 минг сумлик  тулов  муддати  утган  карздорлик    мавжуд.

   Туланилмаган  диведентларни йиллар  буйича  тахлил этиб,  3 йил  давомида  талаб  килиб  олинмаган  диведентлар  суммасини  «Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида»ги  конунга  киритилган  узгартиришларга (конуннинг  51 моддаси) асосан  корхона  хисобига  олиш  тугрисида  карор  чикариш  максадга  мувофикдир.

Бухгалтерия  хисоби  ва  молиявий  хисобот

Асосий  воситалар

1 январ  2015  йил  холатида  асосий  воситаларнинг  баланс  киймати   2 млрд. 474 млн. 219  минг  cум,  эскириши  эса  1 млрд. 343  млн. 630  минг  cум  булиб,  белгиланган  коэффицентлар  асосида  1  январ  2015  йил  холатида   асосий  воситаларнинг баланс  киймат  46 млн. 960 минг сумга,   эскириши эса   24 млн. 716 минг сумга    кайта  бахоланган.

2015 йилнинг  1-ярми   давомида  асосий  воситалар    кирим  еки  чиким  килинмаган.

01.07.2015   йил холатида  асосий  воситаларнинг баланс  киймати  2  млрд. 521 млн. 179,0 минг cумни,  эскириш  киймати   1 млрд 453 млн. 778 минг сумни    ташкил этган.           Асосий  воситаларга  тугри  чизикли   усулда   хар  ойда  эскириш  хисобланиб, бухгалтерия  утказмаси  бериб  борилган, 1-ярим йил   давомида    жами  85 млн . 432  минг  сум  эскириш  хисобланилган.  Ушбу  эскиришларнинг  66 млн. 664,3  минг суми   махсулот  таннархига, 623,4  минг суми  сотиш  харажатларига,  18 млн. 143,6  минг суми  маъмурий  харажатларга  олиб  борилган.  Кишлок  хужалигига  тегишли  асосий  воситалар учун  хисобланилган  эскириш  суммалари  асосий фаолиятга  эмас, балки    кишлок  хужалиги  харажатларига  олиб  борилиши  тугрисида  тушунтиришлар  берилди.

   Жамиятнинг  мавжуд  асосий  воситаларига эскириш (амортизация) хисоблаш    Солик  кодексида курсатиб  утилган  меъерлардан  фойдаланган холда  эскириш(амортизация)  хисобланиши   кераклиги тугрисида    тавсиялар берилди.

Номоддий  активлар

        Бухгалтерия  хисобида  номоддий  активлар  хисоби  04.00 хисобваракда  юритилган   йил бошида  баланс  киймати  139 млн  94,8 минг  сумлик,  эскириши  28 млн. 195,2  минг сумлик  номоддий  активлар  мавжуд  булиб,  хисобот  даври  давомида  номоддий активлар  кабул  килинмаган, шу  давр  мобайнида  тулик  хизмат  муддатини  утаган, колдик  киймати  булмаган  4 млн. 459,2 минг сумлик   номоддий  активлар  чиким  килинган. 

       2015 йилнинг 1-ярим йили  давомида   мавжуд  номоддий  активларга  белгиланган  меъерлар  асосида  жами  4  млн. 865,5 минг сумлик  эскириш  хисобланилган.

Узбекистон  Республикаси  бухгалтерия  хисобининг   7-сонли  миллий  стандартининг  45  бандида  “агар,   хизмат  килиш  муддатини  аниклашнинг  иложи  булмаганда,  меъерий  муддат  5 йил  этиб  белгиланиши”  курсатилган.  Номоддий  активлар  эскириш  хисобини  юритишда  мазкур  бухгалтерия   миллий  стандарти   талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади. 

01.07.2015 йил  холатида  номоддий  активларнинг  баланс  киймати  134 млн. 636  минг сумни,  эскириши  28 млн. 601,5 минг  сумни, колдик  киймати  эса  106 млн. 034,1 минг сумни   ташкил  этган.  Тузилган  молиявий  хисоботларда  тугри  акс  эттирилган.

Узок муддатли  активлар  ва  узок  муддатли  дебиторлар

       Акциядорлик  жамияти  бухгалтерия  хисобининг  06.00  хисобварагида 01.07.2015  йил холатида  2 млн 2 минг  сумлик (Пахтабанкнинг  1001,8 минг сумлик, “Узкишлок-хужмашлизинг”  АЖининг  1,0млн сумлик кимматли  когози) узок  муддатли  молиявий  куйилмалари мавжуд. “Узкишлокхужмашлизинг” ОАЖи  акциялари  учун  хар  йили  диведент  олиб  келинаетган  булса-да,  “Пахтабанк”нинг  мавжуд  акциялари  учун  диведент  олинмаган. Тегишли  равишда  мурожат  этиб,  диведент  берилмаетганлигининг  сабабини  урганиш  таклиф  этилди.  

Кайта  бахолашни  инобатга  олган  холда,  10 млн. 738,0 минг сумлик “Урнатиладиган  асбоб-ускуна”  булиб, ушбу  ускуналарни  урнатиш  еки  ишлаб  чикариш  жараени  учун  кераксиз  булса, мустакил  бахоловчилар  оркали  бахолаб, сотиш  чоралари  курилиши  максадга  мувофикдир.

Такдим  этилган йиллик молиявий  хисобот  буйича  капитал  куйилмаларнинг  хисобот  чораги  бошидаги  колдиги  19 млн. 200 минг сумни  ташкил  этган.  Мазкур  хисобваракда  сотиб  олинган  кучат  нихолларининг  нархи  курсатилган, холос. Кишлок  хужалигига  сарф  этилаетган  харажатлар  хисобини  юритиш  учун  алохида  08.50 – “Кишлок хужалик  ерларини  узлаштириш” хисобварагини  очиш  ва  ушбу  хисобваракда  кишлок  хужаликга  тегишли  барча  харажатларни(ишчилар  иш  хаки  , курсатилган  транспорт  харажати, к/х тегишли  асосий  воситалар  эскириши  ва хоказо.)   жамгариб   бориш  тавсия  этилади.  

01.07.2015 йил  холатида  жамиятнинг  узок  муддатли  дебиторлик  карздорликлари  1 млрд. 60 млн. 279 минг сумни  ташкил этган. Жумладан, фермер  хужаликларига  сотиб  олиб  берилган  узум кучатлари  суммаси- 94 млн. 800 минг сум,   19 нафар  жамият  ходимига  намунавий  уй-жой сотиб  олиш  учун корхона  хисобидан  иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  туланилган  биринчи  бадал  туловлар колдиги – 965 млн.479  минг сум  акс  эттирилган.     Хисобот  берилаетган  давр  давомида  жамиятнинг  4  ходими  учун  уй-жой  сотиб  олиш  максадида  дастлабки  тулов  (хар  бири  учун  45 млн. сум)  180 млн. сум  утказиб  берилган.

«Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти  билан  ходимлар  уртасида  фоизсиз  кредит  бериш  тугрисида  тузилган  шартномаларда  ходим  олинган  карзни   белгиланган  муддатда  кайтарилишини таъминлаш  мажбуриятини  олган  булса-да,  хисобот  даври   давомида  мазкур  карз  олган  ходимлардан 11  нафари   31 млн.  156,2 минг сумлик  маблагни  кайтарган.  Жамият  хисобидан  берилган  карзларни  мунтазам  равишда  хар  ойда  ишловчиларнинг  иш  хаклари  хисобидан  ушланиб  борилишини  таъминлаш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди. 

                                                   Материаллар  хисоби

     01.07.2015 йил  холатида  жамиятнинг  9  нафар  моддий  жавобгар  шахси  хисобида  жами  1 млрд. 618 млн.  652,3 минг сумлик    ишлаб  чикариш  захиралари, ердамчи  материаллар хамда  хужалик  инвентарлари (шу жумладан  138 млн. 813,6 минг сумлик арзон  ва  тез  эскирувчи буюмлар)  мавжуд.     

        Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  бухгалтерия  хисобининг  4-сонли  миллий  стандарти  65 -банди  коидалари  асосида,  яъни арзон бахоли  ва тез  эскирувчи  буюмлар  фойдаланишга   берилганда, ушбу  хужалик  инвентарларининг  ишлаб  чикариш  жараенига  еки  давр  харажатлари  хисобига  хисобдан  чикариб, бутлигини, яъни  сакланишини  таъминлаш  максадида  балансдан  ташкари  014 хисобваракда    хисобини  юритиш    курсатиб  утилди.

Бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  барча  товар-моддий  бойликлар  конунчилик  асосида  расмийлаштирилиб,  кирим  ордерлари  оркали  материаллар  омборга  кирим  килинган.

Чиким  хужжатлари  хам  белгиланган  конунчилик  асосида  олиб  борилган. Жамиятда  активларнинг сакланиши ва  бутлигини таъминлаш  хамда  хар  ойда  ишлаб  чикаришда  сарфланилган  хом-аше, ердамчи  материаллардаги  табиий  йуколишларни  аниклаш  максадида  инвентаризация (санок)  утказиб  келинган, санок  натижалари  конунчиликда  белгиланган  тартибда  расмийлаштирилган.

   Жамиятда материаллар  хисобини  Узбекистон  Республикаси Бухгалтерия  хисобининг  №4-сонли  миллий  стандарти  талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади.

                                      Мехнатга хак тулаш фонди

      1 январ  2015  йил  холатида  жамиятнинг  ишчи-ходимлардан  иш  хаки  буйича  карздорлиги    105 млн. 517,6  минг  сум булиб,  хисобот даври    давомида  белгиланган   тариф ва  окладлар (вактбай  асосда) асосида  хисобланилган  иш хаки  ва  унга  тенглаштирилган  туловлар 648 млн. 355,6  минг сум, тегишли  равишда  даромад  солиги  -65 млн. 689,4 минг сум, пенсия  жамгармасига  7,0%ли  ажратма  45 млн. 053,5 минг  сум ва  бошка  ушланмалар тегишлича  ушлаб  колинган. Пластик  карточкага 451 млн. 872,7  минг сум кучирилган.

01.07.2015  йил  холатида  жамиятнинг  иш  хакидан  карздорлиги 128 млн. 387,3  минг сумни  ташкил  этади

Жамиятда  молиявий  ахволни  яхшилаш учун  ишлаб  чикариш булим ва  цехларидаги  иш  жойларини  аттестациядан  утказиш,  бажарилаетган  иш  хажмига  мутаносиб  равишда  иш жойларини ва  ишловчилар  сонини  макбуллаштириш(танлаш) олдинги  ички  аудит  хисоботларида  курсатиб  утилган эди.  Жамият  бошкарувининг  2 март  2015 йилдаги  №6-сонли  йигилиш  карорига  асосан  11 та   иш  урни  кискартирилган.   

Жамиятда  ижтимоий  сугурталаш  масалаларини  куриб  чикувчи  ишчи  гурухи  мавжуд, хисобот  йилида  ушбу  гурухнинг  йигилишлари  хар  ойда  утказилган  булиб, ушбу  йигилишларда  топширилган  вактинчалик  ишга  лаекатсизлик  касаллик  варакаларига  туловлар  тулаш  масалалари  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

1-ярим  йил  давомида  жамият  маъмурияти томонидан  28 млн. 086,5 минг сумлик  озик-овкат махсулотларидан  иссик  овкат  тайерланиб,  ишчи-ходимларга  бепул(текинга) таркатилган.

  Узбекистон  Республикаси  Давлат  Солик  кумитасининг  эксперт  коммисияси  томонидан  2014 йилнинг  10 июнида  утказилган  29-сонли  йигилиш  баени  карорига  асосан Солик  кодексининг  174 модда, 13 бандига асосан  жамият  томонидан   озик-овкат  еки  овкатланиш  учун сарф  этилган   компенцация харажатлари   жисмоний  шахснинг  мехнатга  хак  тулаш  даромади  хисобланиб, даромад  солиги, ягона  ижтимоий ва  сурурта  туловларининг  хисоблаш  базасига  киритилиши  курсатилган.  Ушбу  харажатлар  Солик  кодексининг  141 ва 143  моддаларига  асосан  жисмоний  шахснинг  мехнатга  хак  тулаш  фонди  хисобланиб,  фойда  солиги  хисоблашда  кайта  кушиладиган  харажат таркибига  киритилмайди, шунингдек ушбу  сарф-харажатлар   кушилган  киймат  солиги хисоблашда  реализация   айланмаси  хисобланмайди.      

  Юкорида  айтиб  утилган  фикрларни  инобатга  олган  холда,  тайерлаб  ишчи-ходимларга  текинга  берилган  овкатланиш  харажатлари  суммасига  ДТ 94.30- КТ 67.10  кушимча  хисобланган  мехнатга  хак  тулаш  харажати  сифатида  бухгалтерия  утказмаси  бериш  хамда  конунда  белгиланган  тарзда  даромад  солиги,  нафака  жамгармасига  7%ли  ажратма, шунингдек  ягона  ижтимоий туловларни  хисоблаш  тавсия  этилади.

Дебитор ва кредиторлар

01.07.2015  йил  холатида  жамиятнинг  дебиторлик  карзлари  2 млрд. 295 млн. 904 минг сум булиб, йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан  650 млн. 342 минг сумга  купайган.

Жамиятда  махсулотларнинг  туловсиз  чикариб  юборилишига  йул  куймаслик  максадида  тайинланган  Молия  Вазирлигининг   молия  инспектори  мавжуд  булса-да, жунатилаетган  махсулотлар  счет-фактураларида  молия  инспекторининг  рухсат берувчи  белгиси, штампи  мавжуд  эмас.

       01.07.2015 йил  холатида  жамиятнинг  кредиторлик  карзлари  3 млрд. 381 млн. 170 минг сум  булиб,  йил  бошидаги  колдикка  нисбатан  866 млн. 610  минг сумга  купайган.   Кредиторлик  карздорликлар  асосан ”Мол  етказиб бурувчилар ва  пудратчиларга  карз” хисобварак   буйича олинган ердамчи  материаллар, курсатилган  хизматлар  туловлари  хисобидан, хамда  2014 йил  якуни  буйича  олинган  соф  фойданинг бир  кисмини  акциядорларга  диведент (302 млн.240 минг сум) шаклида  хисобланиши  натижасида       ошган    

Жамиятнинг  собик  ходимлари  томонидан  содир  этилган,  бир-неча  йиллардан  буен  ундирилиши  даргумон  булиб  келаетган  мавхум  дебиторлик (96 млн. 822 минг сум) карздорликларни  имконияти  борича  умумий  йигилиш  мухокамасига  олиб  чикиш  оркали  хисобдан  чикариш  чораларини  куриш  тавсия  этилади. 

      Хисобдан  чикариш  учун асос  ВМнинг  1999йил 5 февралдаги  54 сонли  карори билан  тасдикланган “Махсулот (ишлар,хизматлар)ни ишлаб  чикариш  ва  сотиш  харажатларининг таркиби хамда молиявий  натижаларни  шакллантириш тартиби  тугрисидаги  низом”нинг2.3.15.7.банди, Фукаролик  кодексининг  150 моддаси, БХМСнинг -21- сони 6 булим,7 банди.

    Банк  кредити  ва карзлар

Айланма  маблагларни  купайтириш  максадида холдинг  компаниясининг  киска  муддатли   220 млн.сумлик   карзи(кредит)дан  фойдаланган.

Шунингдек  жамият  фаолиятини ривожлантириш  максадида  узок  муддатли  банк  кредитидан  фойдаланилган. 2014 йилнинг 15 октябрида Болгария  давлати-нинг”Бенковски” кооперативи  билан  99,0 минг АКШдолларига  АД-2 коняк  спирти  ишлаб  чикарувчи  ускунани  сотиб  олишга  №29-сонли  котракт  тузилган.   Мазкур  шартнома  шартини  бажариш  максадида  банкдан  2 йиллик  муддатда  йилига  14% устама  эвазига  250,0 млн сумлик  узок  муддатли  кредит  олинган. Хисобот  йили  бошида  жамиятнинг  банкдан  олган  узок  муддатли  кредитлари   739 млн 500 минг сумни  ташкил  этган булиб хисобот  даври  мобайнидада  325 млн. 212 минг суми  сундирилган.

Жалб  этилган  банк  кредити хамда  олинган  карз(кредит) лар  учун  2015 йилнинг 1-ярми  давомида   жами 78 млн. 381 минг   сумлик    фоизлар  хисобланилган.

                                   

         Соликлар   хисобланиши  ва   туланиши

   1 январ  2015  йил   холатида  жамиятнинг  соликлардан  400 млн. 169 минг  сумлик,  максадли  жамгармалардан  118 млн. 313 минг сум  бокимонда  карздорлиги булиб,

2015  йилнинг  1-ярим йили  давомида :

-Фойда  солиги         -19  млн.  584  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги

-60  млн.  688  минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           -21 млн.  673  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги  -1 млрд. 228 млн.  339  минг сум,

-Акциз  солиги       -4 млрд. 028 млн  847 минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик учун солик                -1 млн.  100  минг сум,

-Мол-мулк  солиги               -23 млн. 610 минг сум,

-Ер  солиги                             -5  млн. 384 минг сум

– бошка соликлар           – 33 млн. 47 минг сум

хисобланиб, хисоботлар  давлат  солик  инспекциясига  уз  муддатларида  топширилган.  Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                             -66  млн. 479 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига      -75  млн. 976 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                           – 23  млн.  743 минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов ва ажратма (25%+7,0%)- 212 млн. 830 минг сум

ажратмалар  хисобланиб,  хисоботларда    акс  эттирилган.

01.07.2015  йил  холатида  жамиятнинг  бюджет  олдидаги  карздорлиги  500 млн.178  минг сум  булиб,   йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан 100 млн 009 минг сумга  купайган.   Максадли  давлат  жамгармаларига  туловлар  буйича  карздорлик хисобот  даври  охирида 105 млн. 942 минг сум  булиб  йил  бошидаги карздорликка  нисбатан  12 млн. 371 минг сумга  камайган.

Ходимларнинг  иш  хакидан  ушлаб  колинган   даромад  солиги  танланма  асосда текширилганда,  мазкур    соликлар  тугри  ушлаб, уз  вактида  бюджетга  кучириб  берилаетганлиги  аникланди.

  Ички  аудит   хисоботи  тузиш  жараенида,  жамиятда  бухгалтерия  хисобини  юритишда  аналитик  хисоб  буйича  олиб  борилган  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди, бухгалтерия  хисобини  юритишнинг  асоси  хисобланилган  синтетик  хисоб  хужжатлари  (айланма  баланс,  бош  китоб)  юритиш  мажбурийлиги  тугрисида  тушунтириш  берилди.  Шунингдек,  бухгалтерия  утказмалари  бериб  боришнинг намуналари  тушунтирилиб,  Республикада  амалда  булган № 21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий  стандарти  асосида  счетлар  режаси  ишлаб  чикишда  амалий  ердам  курсатилди.   

Ички  аудит   хизмати  низомига  асосан, жамият  маъмурияти  томонидан  такдим  этилмаган  хужжатлар  асосида  келиб  чикиши  мумкин  булган барча салбий  окибатлар  учун  корхона  маъмурияти  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  “Бухгалтерия  хисоби  тугрисида”ги  конуннинг  4 моддаси “Бухгалтерия ҳисобининг объектлари жамлама ҳисобварақларда акс эттирилади. Аналитик ҳисобни юритиш тартиби бухгалтерия ҳисобини юритувчи  субъект  томонидан мустақил равишда белгиланади» деб  курсатилганлиги  таъкидлаб  утилди.

    Хужалик  фаолиятни  юритишда  конунчиликка                                             риоя  килиниши

     УзРес.си Вазирлар  Махкамасининг  2014 йил  2 июлдаги  176-сонли «Акциядорлик  жамиятларида  корпоратив   бошкарув  тизимини  янада  такомиллаштириш чора-тадбирлари  тугрисида»  карори  талабларини  бажариш  максадида жамиятнинг  корпоратив  веб-сайти  очиш  ишлари  олиб  борилмокда.    Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборот  ишончли  булиши  ва  жамият  фаолиятини  холисона  еритиши  керак. Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  давлат  сирига  ва  хизматда  фойдаланиш  учун  тегишли  булган  ахборот, шунингдек  Узбекистон  Республикасининг  конун  хужжатларига  мувофик  эълон  килиш  ва  таркатиш  такикланган  бошка  ахборот булмаслиги  керак.  Жамият  ижроя  органининг  рахбари  жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборотнинг  туликлиги  ва  тугрилиги  учун  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  5 апрелдаги  ПК-1948-сонли  Карори  хамда  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил  11 июндаги  166-сонли  карори  ижросини  таъминлаш  максадида   Хукумат  комиссиясининг  2014 йил  7 апрелдаги  №02-02/1-214-сонли  баенномасига  асосан   республика  товар-хом аше  биржасида  утказиладиган электрон  савдоларда  давлат  улуши   устивор  булган корхоналар  томонидан  харид  килинадиган  товар(иш, хизмат)лар руйхати  тасдикланган булиб,  жамият  мазкур   карор  талабларини  бажаришга  харакат  килган.  Хукумат  комиссияси  баенномаси руйхатига  киритилмаган  товар(иш, хизмат)ларни  сотиб  олиш  максадида  жамиятда  доимий  харакатдаги  тендер  гурухини  ташкил  этиш  зарур, мазкур  гурух  зиммасига  жамият  фаолияти  учун  керакли  товар(иш,хизмат)ларни  сотиб  олишда  тендер  танловлари  утказиш, танлов  голибини  аниклаш, тендер  гурухи йигилиш  баенномаларини  тузиш, тендер  голиби  томонидан  бажарилган  ишлар ва  хизматларни  кабул  килиб  олиш  вазифалари юклаш  максадга  мувофикдир.

.

Жамиятда  активларнинг  сакланиши

Жамиятнинг  2015 йилнинг  1-ярми  учун  такдим  этилган  Ф-№1 баланснинг  160-сатрида  392 млн. 71 минг сумлик  тугалланмаган  ишлаб  чикариш   мавжудлиги  курсатилган. Ушбу  сатрда  жамият  бош  винодели  Жуманов  жавобгарлигида  булган,  2014  йил  мавсумида  олинган  узум  хосилидан  кайта  ишлаш  натижасида  олинган сульфо-сусло  ва  бошка  материаллар  киймати  акс  эттирилган.  Жамият  бошкарувининг  27 май  2015  йилдаги  йигилишида  жамият  лабораторияси  мудирининг  мазкур  виноматериаллар  холати  тугрисида  езган   билдиргиси  куриб  чикилган,  хамда  Жуманов  хисобидаги  виноматериаллар  холатини  урганиш,  сотилишида  амалий  ердам  курсатиш  максадида  ишчи  комиссияси  ташкил  этилган.   Моддий  жавобгар  шахс  Жуманов  томонидан  жамият  хисобхонасига 1.07.2015 йил  холати  буйича  такдим  этган  хисоботларидан  куринишича,  моддий  захиралар    колдигида  узгариш  булмаганлиги  сабабли,  ташкил  этилган  коммисия томонидан   хеч кандай  иш  бажарилмаганлигини  куриш  мумкин. Моддий  жавобгар  шахс  Жуманов  хисоботи  тахлил  этилганда,  2014  йил  узум   мавсумида кайта ишлаш  натижасида  кабул  килинган  87590 кг узум донаги(выжимка), 26972 кг  узум колдиги(гребне) мавжуд  булиб,  ушбу  захиралар  аллакачон  сотилиб, жамият  даромадига  олиниши  керак  эди.  Йил  бошидан  буен  моддий  жавобгар  шахс  томонидан  уз  тасарруфида  булган  виноматерил ва  бошка  моддий  захираларни  сотиб,  жамият  даромадига  олмаган  “бош  винодел”га  хисобот  йилининг  6  ойида  нима  учун  9 млн. 842,0 минг сумлик  иш  хаки  хисобланганлиги  тушунарли  эмас?.  Жамият  рахбариятига  тезкорлик  асосида  мавжуд  холат  буйича  чор-тадбирлар  куриш,  моддий  жавобгар  шахс Жуманов  хисобида  мавжуд  392 млн. 071 минг сумлик  моддий  захираларни  сотиш  оркали  жамият  даромад(маблаг)ларини купайтириш  тавсия  этилди,  акс  холда  жамиятнинг  шунча  микдорда  зарар  куриши  мумкин  эканлиги  курсатиб  утилди.

                            Молиявий  натижалар

   “Сирдаре-вино”  акциядорлик  жамияти  маъмурияти  томонидан  2015 йилнинг  1-ярим  йили  учун тузиб  топширилган  “Молиявий  натижалар  тугрисида”ги  №2 шакл  маълумотлари  буйича жамиятнинг   махсулот  сотишдан  олган ялпи  даромади  10 млрд.723 млн. 332 минг сум, кушилган  киймат  солиги (1787 222минг сум) хамда акциз солик (4млрд.187 млн.579 минг сум)лари  чегирилганда, соф  тушум  4 млрд 748 млн. 531 минг сумни  ташкил  этган. 1-ярим  йилда  сотилган  махсулотнинг  таннархи  3 млрд.504 млн. 250 минг сум,  давр  харажатлари  сарфи  890 млн. 143 минг сум, асосий фаолиятнинг  бошка  даромадлари  14 млн. 740 минг сум, молиявий  фаолиятдан  олинган  харажатлар  78 млн. 381 минг сум булиб,  баланс  фойда  290 млн. 497 минг сум, белгиланган  ставкаларда  фойда  ва  инфраструктура  соликлари  чегирилганда, 2015 йилнинг  1-ярим  йилини  жамият  249 млн.240 минг сумлик  соф  фойда  билан  якунлаган.   Аммо,  ички  аудит  текшируви  давомида аникланишича  мазкур  хисобот  жамият  фаолиятини  хакконий  холатини  акс  эттирмаганлиги  куйидаги  холатлар  билан  изохланади:

      Йил  бошида  тайер  махсулотлар  омборида  10810,7 дал  арок  махсулоти  сотиш  бахосида  1 млрд.  116 млн. 726,3 минг сум булиб,  1- ярим  йил  давомида  122053,8 дал микдорида  сотиш  бахосида  11 млрд.792 млн. 504,0 минг сумлик  арок  махсулотлари  кирим  килинган.   Шу  давр  мобайнида  тайер  махсулотлар  омборидаги  махсулотлар нархи  4334,2 минг сумга  купайишга, шунингдек   93727,3 минг сумга  камайишга  кайта  бахоланилган.

1-ярим  йил  давомида  “Шаробсавдо”  корхоналарига  узаро  тузилган  шартномаларга  асосан  жами  111 356,9 дал микдорида,  10 млрд.723 млн.332,3 минг сумлик арок   махсулотлари   сотилган.     1.07.2015 йил  холатида  жамиятнинг  тайер  махсулотлар омборида  21506,9 дал, 2 млрд.162 млн. 779,8 минг сумлик  тайер  махсулот  колдиги  мавжуд.   Махсулот  сотилиши,  хамда  “Молиявий  натижалар  тугрисида”ги  хисоботларнинг  тузилиши  тахлил  этилганда,  Узбекистон  Республикаси  “Бухгалтерия  хисобининг  21-сонли  стандарти” коидаларидан  четланиш  холатлари  аникланди:

 • 1-ярим йил давомида   жами  сотилган  махсулот  хажмининг  60,1%и  Республикада  белгиланган  энг кам нархларда  сотилган.

“Украин. Особая” 0,45л хажмли арок  313530дона х 4058сум=1271680,6 минг сумга,

“Весенная охота”  0,45л хажмли арок  317400дона х 4057 сум=1287635,4 минг сумга,

“Хлебная долина” 0,45л хажмли арок  202695 дона х 4056 сум= 822206,7 минг сумга,

“Березовая  песня” 0,45л хажмли арок 143460 дона х 3992 сум= 572662,1 минг сумга,

“Трешка”              0,45л хажмли  арок  84015 дона х 4063 сум   = 341340,8 минг сумга,

    Жами  1061100 дона            4295525,6 минг сум 

 

 • Махсулот  кирим  килинган  кийматдан  арзон  нархларда сотилиши  натижасида  жами  93 млн.727,3 минг сумлик  даромад такдим  этилган  хисоботларда  камайтириб  курсатилган.
 • Тайер махсулотлар  омборидаги  махсулот  колдигининг  таннархи  732244,2 минг сум  урнига  1 млрд.126 млн.437 минг сум, яъни  колдик  махсулот  таннархи (баланснинг  180 сатри) 394 млн. 192,8 минг сумга  купайтириб  курсатилган.

 

 • Тайер махсулотлар  буйича  хисобланадиган  “товар  баланси” хисоб –китоби  тугри(аник)  тузилмаган.  “Товар баланси”ни тузишда  Узбекистон  Республикаси  Бухгалтерия  хисобининг  №4-сонли  миллий  стандарти  параграф №5нинг  31 абзаци  коидалари  асосида, яъни  ишлаб чикариш  учун  сарф  этилган  барча  харажатларни  бухгалтерия  хисобининг  10- хисобварагида  йигиш, йигилган  харажатларни  ишлаб  чикарилган  махсулот  микдорига  булиш  оркали  бир  бирлик  махсулот  таннархини, шунингдек  сотилган  барча  махсулот  таннархини  аниклаш  тавсия  этилади. Ушбу  тавсия  асосида,  2015  йилнинг  1-ярмида жамиятда    ишлаб  чикарилган  ва  сотилган  махсулот  таннархи  куйидаги  хисоб-китобни   тузиш   оркали тавсия  этилади:

 

Курсаткичлар 1.01.2015 йил 1-ярим йилда 01.07.2015 йил
кирим чиким
Махсулот  микдори               дал 10810,7 122053,8 111356,9 21506,9
Махсулот суммаси    минг сумда 1116726,3 2162779,8
ККСолиги                 минг сумда 186121 360463,3
Акциз солиги            минг сумда 406510 808769,4
Товар  киймати         минг сумда 524095 993547,1
Колдик таннархи      минг сумда 500511,0 4026585,5 3794267 732244,2

 

Юкорида  келтирилган  сабабларга  кура  “Сирдаре-вино”  акциядорлик  жамияти  маъмурияти  томонидан  такдим  этилган  1-ярим  йиллик  хисобот  жамият  хужалик, молия фаолиятини хакконий( тулик)  акс  эттирмаган.

  Юкорида кайд  этилган  камчиликларни  хисобот  йилининг  9 ойлик  хисоботларини  тузишда  инобатга  олиниши  кераклиги  масъул  шахсларга  тушунтирилди. 

 

                                     Хулоса

 

 1. Жамият активларини  сакланишини  таъминлаш  максадида  белгиланган  муддатларда ва  миллий  стандарт (№19-сонли) талаблари  асосида  санок(инвентаризация) утказилишини  таъминлаш  зарур.   

     2.Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий   стандарти    асосида  хисоб  сиесатини  ишлаб  чикиш, мазкур  хисоб  сиесати  асосида  бухгалтерия  хисобининг  синтетик  хисоби(учети)ни (айланма баланс, бош  китоб) ташкил  этиш  талаб  этилади.

 1. Жамиятда ишлаб  чикарилаетган тайер  махсулотлари  хисобини  уларнинг  таннархи  асосида    юритишни  ташкил  этиш.     
 2. Жамият эхтиежи  учун  сотиб  олинаетган барча  товар(иш, хизматлар)ни Республика  товар хом-аше  биржасида  утказиладиган  электрон  савдолар  оркали  сотиб  олишни  амалга тадбик  этиш, шунингдек  жамиятда  доимий  харакатда  булган  тендер  комиссияси  ишини  такомиллаштириш  тавсия  этилади.

 

Ички аудит хизмати

аудиторлари :                                          Х.  Бозоров

                                                                  Ф.Салимов

 

 

«Сирдаре-вино» акциядорлик  жамияти  ички  аудит хизмати  аудиторининг 2015  йилнинг  9  ойи хужалик                           фаолияти юзасидан

                                      ХИСОБОТИ 

 Сирдаре  ш.                                      6 ноябр   2015 йил.

Бизлар-ким,  Бозоров  Хомит  Кузиевич  ва  Салимов Файзулла Хайруллаевичлар   «Узвиносаноат- холдинг»  холдинг  компаниясига  карашли  «Сирдаре  вино»    акциядорлик  жамияти   ички  аудит   хизмати  аудиторлари,  ички  аудит хизмати  иш  режасига  асосан, «Сирдаре  вино»  акциядорлик  жамиятининг  2015 йилнинг  9 ойи   давомида    олиб  борилган   молия-хужалик  фаолияти  юзасидан ички   аудит  текшируви  утказдик.

Текширув  давомида  хужалик  фаолиятига  доир  барча  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди.

«Сирдаре  вино»  ОАЖида  барча   банк  ва молия  хужалик  хужжатларига  биринчи  имзо  куйиш  хукуки  бошкарув  раиси вазифасини вактинча бажарувчи            Т. Джуманов, иккинчи  имзо  куйиш  хукуки  бош хисобчи    Б. Хамидов   зиммасига  юклатилган.

   Бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши

    Жамият  акциядорларининг   умумий  йигилиш  карори  билан тасдикланган   бизнес-режа курсаткичларига  асосан  2015 йилнинг  9 ойида  жами  186,0минг дал  арок  махсулоти  куйилиши  белгиланган. Хакикатда,  хисобот  берилаетган  даврда  189,0минг дал  арок  махсулоти  куйилиб,  бизнес-режа  курсаткичи  120,6%га  бажарилган.

Кабул  килинган  бизнес-режа  курсаткичларида  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,752 сумлик  харажат(таннарх)лар  сарф  этилиши  белгиланган,  хакикатда  хисобот  берилаетган  даврда  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,711сум  харажат  килинган  еки  махсулот  таннархи  жами  сотилган  махсулот  хажмига  хисоблаганда   322080 минг((0,752-0,711)х7855631)  сумга камайтиришга  эришилган.

2015 йилнинг  9 ойи  давомида  молия-хужалик  фаолиятидан  612 млн. 231 минг сумлик  соф фойда  олиниши  белгиланган, хакикатда  613 млн. 166 минг сумлик  соф  фойда  олинган. Бизнес-режа  курсаткичи  100,2%га  бажарилишига  эришилган.

Корпоратив  бошкарув  принципларига  амал килиниши

2015 йилнинг 9 ойи  давомида  бошкарув  кенгашининг  15  марта  йигилиши  утказилган  булиб, асосан ижро  интизоми,  кунлик  борилган  топширикларнинг  бажарилиши, хомийлик  ердами  курсатиш, жамият  ходимларига  намунавий  уй-жойларни  сотиб  олиш учун  бошлангич  бадални  тулаш, ишлаб  чикаришни  кенгайтириш  максадида  банкдан   кредит  олиш, чорак  якунлари  буйича  масалалар хамда   Холдинг  компанияси  томонидан  утказилган  йигилиш  материаллари урганилиб, маълумот  ва  ижро  учун  кабул килинган.    Бошкарувнинг  жамият  касаба  кумитаси  билан  биргаликда  утказилган  йигилишида жамиятнинг  2015-2017йиллар  учун  ишлаб  чикилган  жамоа  шартномаси  кабул  килинган.  Мазкур  шартнома  шартларига  аниклик  етишмайди,  жумладан  ходимларни  рагбатлантириш, мехнат  таътили  бериш, моддий  ердам  курсатиш ва  бошка  ижтимоий  масалалар  буйича  аниклик  киритиш  зарур.

Бошкарув  кенгашини  хар  хафтада  утказиш  ва  унинг  йигилишларида жамият  бошкаруви  компитенциясига  кирувчи  барча  масалалар, жумладан   ишлаб  чикариш  масалалари, бошкарув  масалалари, товар-моддий  бойликларни  сакланиши, кирими, чикими,  дебиторлик  ва  кредиторлик  карзларни  хисобдан  чикариш  ва  бошка  масалалар  колегиал  равишда  тахлил  этилиб, бошкарув  кенгаши  карори  чикарилиши  максадга  мувофикдир

Жамият  кузатув  кенгашининг  2015 йилнинг  9 ойи  давомида 8 марта  йигилиши  утказилиб,  жамият  бошкаруви  томонидан  киритилган  ишлаб  чикариш  масалалари,  вактинчалик  жамият директорини тайинлаш, бошка  корхоналарга  таъсисчи  булиб кириш, шунингдек   бошка  масалалар  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

«Сирдаре-вино»  ОАЖи  акциядорларининг  2014 йил  якунларига  багишланган  навбатдаги  умумий  йигилиши хисобот  хилининг  13 май  куни  утказилган, йигилиш  кабул  килган  карорга  асосан 2014 йил  якуни  билан  олинган  соф фойда  660  млн. 956,9 минг сум  куйидагича  таксимланилган.

–  50% и -330 млн. 478,5 минг сум  диведент  туловига,  жумладан давлат улушига тегишли  акциялар  учун  168 млн.544,0 минг сум,

      –    5,0% и  – 33 млн. 047,8 минг сум  жамиятнинг захира  жамгармасига,

–   45% и    – 297 млн. 430,6 минг сум жамият  ишлаб  чикаришини  ривожлантириш  жамгармасига.

«Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида» ги  конуннинг  56  моддасига  асосан йил  якуни  буйича  хисобланилган  диведентлар    карор  кабул  килинган  кундан  эътиборан  60 кунлик  муддатда  тулик  туланиши  кераклиги  курсатилган  булса-да    хисобланилган  диведент  туловларидан  жами  296 млн. 476,1 минг сумлик  тулов  муддати  утган  карздорлик    мавжуд, ушбу  карздорликдан  хисобот  йили  охирига  кадар  булган  муддатда  тулик  туланиши  зарур, акс  холдаушбу  холат  уринсиз  жарима(пеня)лар  хисобланишига  олиб  келиши  мумкин.

  Туланилмаган  диведентларни йиллар  буйича  тахлил этиб,  3 йил  давомида  талаб  килиб  олинмаган  диведентлар  суммасини  «Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида»ги  конунга  киритилган  узгартиришларга (конуннинг  51 моддаси) асосан  корхона  хисобига  олиш  тугрисида  карор  чикариш  максадга  мувофикдир.

 Бухгалтерия  хисоби  ва  молиявий  хисобот

Асосий  воситалар

1 январ  2015  йил  холатида  асосий  воситаларнинг  баланс  киймати   2 млрд. 474 млн. 219  минг  cум,  эскириши  эса  1 млрд. 343  млн. 630  минг  cум  булиб,  белгиланган  коэффицентлар  асосида  1  январ  2015  йил  холатида   асосий  воситаларнинг баланс  киймат  46 млн. 960 минг сумга,   эскириши эса   24 млн. 716 минг сумга    кайта  бахоланган.

2015 йилнинг  9 ойи   давомида 268 млн. 736,8 минг сумлик, жумладан коняк  спирти  ускунаси  261 млн.167,4 минг сумга, 3 квт,  8 квт. ли  2 дона  электродвигател  3480 минг сумга,  2 дона  компютер 4089,3 минг сумга  сотиб  олиниб,кирим  килинган.  Шу  давр  мобайнида  асосий  воситалар  чиким  килинмаган.

Ўзбекистон Республикаси   Адлия вазирлигида  2004 йилнинг 20 январида 1299-сон  билан рўйхатга олинган  Ўзбекистон Республикаси  Молия Вазирининг  2003 йил 9 октябрдаги  114-сон буйруғи билан  тасдикланган  №5-сонли  БХМС  талабларидан  келиб  чиккан  холда  хамда   жамиятнинг  хисоб  сиесати  талаблари  асосида  асосий  воситаларни  кирим  килиш  тугрисида  ички  аудит тавсиялари  мутахасисларга  тушунтирилди.

01.10.2015   йил холатида  асосий  воситаларнинг баланс  киймати  2  млрд. 789 млн. 916,0 минг cумни,  эскириш  киймати   1 млрд 496 млн. 635 минг сумни    ташкил этган.           Асосий  воситаларга  тугри  чизикли   усулда   хар  ойда  эскириш  хисобланиб, бухгалтерия  утказмаси  бериб  борилган, 9 ой   давомида    жами  128 млн. 289  минг  сум  эскириш  хисобланилган.  Ушбу  эскиришларнинг  100 млн. 002  минг суми   махсулот  таннархига, 935  минг суми  сотиш  харажатларига,  27 млн. 351  минг суми  маъмурий  харажатларга  олиб  борилган.  Кишлок  хужалигига  тегишли  асосий  воситалар учун  хисобланилган  эскириш  суммалари  асосий фаолиятга  эмас, балки    кишлок  хужалиги  харажатларига  олиб  борилиши  тугрисида  тушунтиришлар  берилди.

        2016  йилдан бошлаб  барча  акциядорлик  жамиятлари  томонидан  молиявий  хисоботларнинг  халкаро  стандартлари талаблари  асосида  кайта  тузилиши  шартлигини  инобатга  олган холда, жамиятда ишчи  гурухи  ташкил  этиш, хисобот  йилининг  охирига  кадар  булган  муддатда  жамият  хисобида  булган  барча  активлари(асосий  воситалар,номоддий  активлар,узок  муддатли  инвестициялар,товар  моддий  захиралар, дебитор ва  кредиторлар)  санок(инвентаризация)дан  утказиш  хамда  кайта  бахолаш  ишлари  амалга  оширилиши   зарур.

        Бунда   санок  утказувчи  комисия аъзолари томонидан  хар  бир  асосий  восита  синчиклаб  куздан  кечирган  холда, мазкур  асосий  воситанинг  тулик  номи,  русуми (маркаси)  хажми  тугрисидаги  маълумотлар  курсатилиши, ва  инвентар  ракамланишини  таъминлаш  зарур.   Моддий  ва  манавий  жихатдан  эскирган, уз  хизмат  муддатини  тулик  утаган,  бугунги  кунда  жамият  учун  фойда  келтирмаетган, асосий  воситалар  санок  комисиясининг  тузган  далолатномасига  асосан  конунда  белгиланган  тартибда  хисобдан  чикарилишини  таъминлаш  тавсия  этилди.    

 Номоддий  активлар

        Бухгалтерия  хисобида  номоддий  активлар  хисоби  04.00 хисобваракда  юритилган   йил бошида  баланс  киймати  139 млн  94,8 минг  сумлик,  эскириши  28 млн. 195,2  минг сумлик  номоддий  активлар  мавжуд  булиб,  хисобот  даври  давомида  номоддий активлар  кабул  килинмаган, шу  давр  мобайнида  тулик  хизмат  муддатини  утаган, колдик  киймати  булмаган  4 млн. 459,2 минг сумлик   номоддий  активлар  чиким  килинган. 

       2015 йилнинг 9 ой  давомида   мавжуд  номоддий  активларга  белгиланган  меъерлар  асосида  жами  7  млн. 272,6 минг сумлик  эскириш  хисобланилган.

01.10.2015 йил  холатида  номоддий  активларнинг  баланс  киймати  134 млн. 636  минг сумни,  эскириши  31 млн. 008,5 минг  сумни, колдик  киймати  эса  103 млн. 627,0 минг сумни   ташкил  этган.  Тузилган  молиявий  хисоботларда  тугри  акс  эттирилган.

Узок муддатли  инвестиция(актив)лар  ва  узок  муддатли  дебиторлар

Акциядорлик  жамияти  бухгалтерия  хисобининг  06.00  хисобварагида 01.10ё.2015  йил холатида  2 млн 2 минг  сумлик (Пахтабанкнинг  1001,8 минг сумлик, “Узкишлок-хужмашлизинг”  АЖининг  1,0млн сумлик кимматли  когози) узок  муддатли  молиявий  куйилмалари мавжуд. “Узкишлокхужмашлизинг” ОАЖи  акциялари  учун  хар  йили  диведент  олиб  келинаетган  булса-да,  “Пахтабанк”нинг  мавжуд  акциялари  учун  диведент  олинмаган. Тегишли  равишда  мурожат  этиб,  диведент  берилмаетганлигининг  сабабини  урганиш  таклиф  этилди.  

Кайта  бахолашни  инобатга  олган  холда,  10 млн. 738,0 минг сумлик “Урнатиладиган  асбоб-ускуна”  булиб, ушбу  ускуналарни  урнатиш  еки  ишлаб  чикариш  жараени  учун  кераксиз  булса, мустакил  бахоловчилар  оркали  бахолаб, сотиш  чоралари  курилиши  максадга  мувофикдир.

Такдим  этилган йиллик молиявий  хисобот  буйича  капитал  куйилмаларнинг 1.10.2015  йил  холатидаги  колдиги  21 млн. 400 минг сумни  ташкил  этган.  Мазкур  хисобваракда  сотиб  олинган  кучат  нихолларининг  нархи  курсатилган, холос. Кишлок  хужалигига  сарф  этилаетган  харажатлар  хисобини  юритиш  учун  алохида  08.50 – “Кишлок хужалик  ерларини  узлаштириш” хисобварагини  очиш  ва  ушбу  хисобваракда  кишлок  хужаликга  тегишли  барча  харажатларни(ишчилар  иш  хаки  , курсатилган  транспорт  харажати, к/х тегишли  асосий  воситалар  эскириши  ва хоказо.)   жамгариб   бориш  тавсия  этилади.  

31.12.2015 йил  холатида  жамиятнинг  узок  муддатли  дебиторлик  карздорликлари  1 млрд. 48 млн. 703 минг сумни  ташкил этган. Жумладан, фермер  хужаликларига  сотиб  олиб  берилган  узум кучатлари  суммаси- 94 млн. 800 минг сум,   18 нафар  жамият  ходимига  намунавий  уй-жой сотиб  олиш  учун корхона  хисобидан  иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  туланилган  биринчи  бадал  туловлар колдиги – 953 млн. 903  минг сум  акс  эттирилган.     Хисобот  берилаетган  давр  давомида  жамиятнинг  4  ходими  учун  уй-жой  сотиб  олиш  максадида  дастлабки  тулов  (хар  бири  учун  45 млн. сум)  180 млн. сум  утказиб  берилган.

«Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти  билан  ходимлар  уртасида  фоизсиз  кредит  бериш  тугрисида  тузилган  шартномаларда  ходим  олинган  карзни   белгиланган  муддатда  кайтарилишини таъминлаш  мажбуриятини  олган  булса-да,  хисобот  даври   давомида  мазкур  карз  олган  ходимлардан 11  нафари   39 млн. 159,1 минг сумлик  маблагни  кайтарган.  Жамият  хисобидан  берилган  карзларни  мунтазам  равишда  хар  ойда  ишловчиларнинг  иш  хаклари  хисобидан  ушланиб  борилишини  таъминлаш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди. 

Ходимлар  учун  кучирилган  маблагларни  иш  хаки  хисобидан ушлаб  колишда     даромад  солиги  буйича  имтиез  кулланилган, холбу-ки Солик  кодексининг  179-модда 30 бандида “..солик  солинадиган  иш  хаки  ва  бошка  даромад  суммалар   кишлок  жойларда  намунавий  лойихалар  буйича  якка  тартибда  уй-жой  куришни  ушбу  максадлар  учун  кредитлар  бериш конун  хужжатларига  мувофик  зиммасига  юклатилган  банкларнинг  кредитлари  хисобидан  амалга  ошираетган  курувчи  шахслар  томонидан  олинган  ипотека  кредитларини  хамда  улар  буйича  хисобланган  фоизларни  коплаш  учун  йуналтирилганда”  имтиез  берилиши  курсатилган.  Кулланилган  имтиезларни  бекор  килиш, яъни  жамят  хисобидан  туланилган  бирламчи  бадал  учун  имтиез  кулланилмаслиги, факатгина  банк  кредитини  сундиришга  йуналтирилган  маблагларга  имтиез  кулланиши   кераклиги  курсатиб  утилди.

 

                                                   Материаллар  хисоби

01.07.2015 йил  холатида  жамиятнинг  9  нафар  моддий  жавобгар  шахси  хисобида  жами  1 млрд. 387 млн.  647,5 минг сумлик    ишлаб  чикариш  захиралари, ердамчи  материаллар хамда  хужалик  инвентарлари (шу жумладан  125 млн. 479,0 минг сумлик арзон  ва  тез  эскирувчи буюмлар)  мавжуд.     

Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  бухгалтерия  хисобининг  4-сонли  миллий  стандарти  65 -банди  коидалари  асосида,  яъни арзон бахоли  ва тез  эскирувчи  буюмлар  фойдаланишга   берилганда, ушбу  хужалик  инвентарларининг  ишлаб  чикариш  жараенига  еки  давр  харажатлари  хисобига  хисобдан  чикариб, бутлигини, яъни  сакланишини  таъминлаш  максадида  балансдан  ташкари  014 хисобваракда    хисобини  юритиш    курсатиб  утилди.

Бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  барча  товар-моддий  бойликлар  конунчилик  асосида  расмийлаштирилиб,  кирим  ордерлари  оркали  материаллар  омборга  кирим  килинган.

Чиким  хужжатлари  хам  белгиланган  конунчилик  асосида  олиб  борилган. Жамиятда  активларнинг сакланиши ва  бутлигини таъминлаш  хамда  хар  ойда  ишлаб  чикаришда  сарфланилган  хом-аше, ердамчи  материаллардаги  табиий  йуколишларни  аниклаш  максадида  инвентаризация (санок)  утказиб  келинган, санок  натижалари  конунчиликда  белгиланган  тартибда  расмийлаштирилган.

   Жамиятда материаллар  хисобини  Узбекистон  Республикаси Бухгалтерия  хисобининг  №4-сонли  миллий  стандарти  талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади.

                                                Мехнатга хак тулаш фонди

       1 январ  2015  йил  холатида  жамиятнинг  ишчи-ходимлардан  иш  хаки  буйича  карздорлиги    105 млн. 517,6  минг  сум булиб,  хисобот даври    давомида  белгиланган   тариф ва  окладлар (вактбай  асосда) асосида  хисобланилган  иш хаки  ва  унга  тенглаштирилган  туловлар 1 млрд. 149 млн. 613,5  минг сум, тегишли  равишда  даромад  солиги  -129 млн. 030,7 минг сум, пенсия  жамгармасига  7,0%ли  ажратма  79 млн. 984,8 минг  сум ва  бошка  ушланмалар тегишлича  ушлаб  колинган. Пластик  карточкага 721 млн. 385,0  минг сум кучирилган.

01.10.2015  йил  холатида  жамиятнинг  иш  хакидан  карздорлиги 185 млн. 206,9  минг сумни  ташкил  этади

Жамиятда  молиявий  ахволни  яхшилаш учун  ишлаб  чикариш булим ва  цехларидаги  иш  жойларини  аттестациядан  утказиш,  бажарилаетган  иш  хажмига  мутаносиб  равишда  иш жойларини ва  ишловчилар  сонини  макбуллаштириш(танлаш) олдинги  ички  аудит  хисоботларида  курсатиб  утилган эди.  Жамият  бошкарувининг  2 март  2015 йилдаги  №6-сонли  йигилиш  карорига  асосан  11 та   иш  урни  кискартирилган.   

Жамиятда  ижтимоий  сугурталаш  масалаларини  куриб  чикувчи  ишчи  гурухи  мавжуд, хисобот  йилида  ушбу  гурухнинг  йигилишлари  хар  ойда  утказилган  булиб, ушбу  йигилишларда  топширилган  вактинчалик  ишга  лаекатсизлик  касаллик  варакаларига  туловлар  тулаш  масалалари  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

1-ярим  йил  давомида  жамият  маъмурияти томонидан  43 млн. 397,8 минг сумлик  озик-овкат махсулотларидан  иссик  овкат  тайерланиб,  ишчи-ходимларга  бепул(текинга) таркатилган.

  Узбекистон  Республикаси  Давлат  Солик  кумитасининг  эксперт  коммисияси  томонидан  2014 йилнинг  10 июнида  утказилган  29-сонли  йигилиш  баени  карорига  асосан Солик  кодексининг  174 модда, 13 бандига асосан  жамият  томонидан   озик-овкат  еки  овкатланиш  учун сарф  этилган   компенцация харажатлари   жисмоний  шахснинг  мехнатга  хак  тулаш  даромади  хисобланиб, даромад  солиги, ягона  ижтимоий ва  сурурта  туловларининг  хисоблаш  базасига  киритилиши  курсатилган.  Ушбу  харажатлар  Солик  кодексининг  141 ва 143  моддаларига  асосан  жисмоний  шахснинг  мехнатга  хак  тулаш  фонди  хисобланиб,  фойда  солиги  хисоблашда  кайта  кушиладиган  харажат таркибига  киритилмайди, шунингдек ушбу  сарф-харажатлар   кушилган  киймат  солиги хисоблашда  реализация   айланмаси  хисобланмайди.      

  Юкорида  айтиб  утилган  фикрларни  инобатга  олган  холда,  тайерлаб  ишчи-ходимларга  текинга  берилган  овкатланиш  харажатлари  суммасига  ДТ 94.30- КТ 67.10  кушимча  хисобланган  мехнатга  хак  тулаш  харажати  сифатида  бухгалтерия  утказмаси  бериш  хамда  конунда  белгиланган  тарзда  даромад  солиги,  нафака  жамгармасига  7%ли  ажратма, шунингдек  ягона  ижтимоий туловларни  хисоблаш  олдинги  ички  аудит  хисоботларида   тавсия  этилган  эди

     Курсатиб  утилган  тавсиялар  инобатга  олинган  булса-да,  овкатланиш  харажатларини  иш  хакидан  ушлаб  колиш  учун  тегишли  бухгалтерия  утказмаси(Дт 67.10  -Кт 48.90) берилмаган.

 

Дебитор ва кредиторлар

01.10.2015  йил  холатида  жамиятнинг  дебиторлик  карзлари  2 млрд. 531 млн. 167 минг сум булиб, йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан  885 млн. 605 минг сумга  купайган.

Жамиятда  махсулотларнинг  туловсиз  чикариб  юборилишига  йул  куймаслик  максадида  тайинланган  Молия  Вазирлигининг   молия  инспектори  мавжуд  булса-да, жунатилаетган  махсулотлар  счет-фактураларида  молия  инспекторининг  рухсат берувчи  белгиси, штампи  мавжуд  эмас.

       01.10.2015 йил  холатида  жамиятнинг  кредиторлик  карзлари  2 млрд. 921 млн. 182 минг сум  булиб,  йил  бошидаги  колдикка  нисбатан  406 млн. 622  минг сумга  купайган.   Кредиторлик  карздорликлар  асосан ”Мол  етказиб бурувчилар ва  пудратчиларга  карз” хисобварак   буйича олинган ердамчи  материаллар, курсатилган  хизматлар  туловлари  хисобидан, хамда  2014 йил  якуни  буйича  олинган  соф  фойданинг бир  кисмини  акциядорларга  диведент (296 млн. 476 минг сум) шаклида  хисобланиши  натижасида       ошган    

Жамиятнинг  собик  ходимлари  томонидан  содир  этилган,  бир-неча  йиллардан  буен  ундирилиши  даргумон  булиб  келаетган  мавхум  дебиторлик (96 млн. 822 минг сум) карздорликларни  имконияти  борича  умумий  йигилиш  мухокамасига  олиб  чикиш  оркали  хисобдан  чикариш  чораларини  куриш  тавсия  этилади. 

      Хисобдан  чикариш  учун асос  ВМнинг  1999йил 5 февралдаги  54 сонли  карори билан  тасдикланган “Махсулот (ишлар,хизматлар)ни ишлаб  чикариш  ва  сотиш  харажатларининг таркиби хамда молиявий  натижаларни  шакллантириш тартиби  тугрисидаги  низом”нинг2.3.15.7.банди, Фукаролик  кодексининг  150 моддаси, БХМСнинг -21- сони 6 булим,7 банди.

    Банк  кредити  ва карзлар

Айланма  маблагларни  купайтириш  максадида холдинг  компаниясининг  киска  муддатли   220 млн.сумлик   карзи(кредит)дан  фойдаланган.

Шунингдек  жамият  фаолиятини ривожлантириш  максадида  узок  муддатли  банк  кредитидан  фойдаланилган. 2014 йилнинг 15 октябрида Болгария  давлати-нинг”Бенковски” кооперативи  билан  99,0 минг АКШдолларига  АД-2 коняк  спирти  ишлаб  чикарувчи  ускунани  сотиб  олишга  №29-сонли  котракт  тузилган.   Мазкур  шартнома  шартини  бажариш  максадида  банкдан  2 йиллик  муддатда  йилига  14% устама  эвазига  250,0 млн сумлик  узок  муддатли  кредит  олинган. Хисобот  йили  бошида  жамиятнинг  банкдан  олган  узок  муддатли  кредитлари   739 млн 500 минг сумни  ташкил  этган булиб хисобот  даври  мобайнидада  325 млн. 212 минг суми  сундирилган.

Жалб  этилган  банк  кредити хамда  олинган  карз(кредит) лар  учун  2015 йилнинг 1-ярми  давомида   жами 78 млн. 381 минг   сумлик    фоизлар  хисобланилган.

                                   

        Соликлар   хисобланиши  ва   туланиши

   1 январ  2015  йил   холатида  жамиятнинг  соликлардан  400 млн. 169 минг  сумлик,  максадли  жамгармалардан  118 млн. 313 минг сум  бокимонда  карздорлиги булиб,

2015  йилнинг  1-ярим йили  давомида :

-Фойда  солиги               -19  млн.  584  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги

-60  млн.  688  минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           -21 млн.  673  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги

-1 млрд. 228 млн.  339  минг сум,

-Акциз  солиги     -4 млрд. 028 млн  847 минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик учун солик              -1 млн.  100  минг сум,

-Мол-мулк  солиги            -23 млн. 610 минг сум,

-Ер  солиги                   -5  млн. 384 минг сум

– бошка  соликлар                – 33 млн. 47 минг сум

хисобланиб, хисоботлар  давлат  солик  инспекциясига  уз  муддатларида  топширилган.  Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                             -66  млн. 479 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига      -75  млн. 976 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                           – 23  млн.  743 минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов ва ажратма (25%+7,0%)- 212 млн. 830 минг сум

ажратмалар  хисобланиб,  хисоботларда   акс эттирилган.

01.07.2015  йил  холатида  жамиятнинг  бюджет  олдидаги  карздорлиги  500 млн.178  минг сум  булиб,   йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан 100 млн 009 минг сумга  купайган.   Максадли  давлат  жамгармаларига  туловлар  буйича  карздорлик хисобот  даври  охирида 105 млн. 942 минг сум  булиб  йил  бошидаги карздорликка  нисбатан  12 млн. 371 минг сумга  камайган.

Ходимларнинг  иш  хакидан  ушлаб  колинган   даромад  солиги  танланма  асосда текширилганда,  мазкур    соликлар  тугри  ушлаб, уз  вактида  бюджетга  кучириб  берилаетганлиги  аникланди.

  Ички  аудит   хисоботи  тузиш  жараенида,  жамиятда  бухгалтерия  хисобини  юритишда  аналитик  хисоб  буйича  олиб  борилган  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди, бухгалтерия  хисобини  юритишнинг  асоси  хисобланилган  синтетик  хисоб  хужжатлари  (айланма  баланс,  бош  китоб)  юритиш  мажбурийлиги  тугрисида  тушунтириш  берилди.  Шунингдек,  бухгалтерия  утказмалари  бериб  боришнинг намуналари  тушунтирилиб,  Республикада  амалда  булган № 21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий  стандарти  асосида  счетлар  режаси  ишлаб  чикишда  амалий  ердам  курсатилди.   

Ички  аудит   хизмати  низомига  асосан, жамият  маъмурияти  томонидан  такдим  этилмаган  хужжатлар  асосида  келиб  чикиши  мумкин  булган барча салбий  окибатлар  учун  корхона  маъмурияти  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  “Бухгалтерия  хисоби  тугрисида”ги  конуннинг  4 моддаси “Бухгалтерия ҳисобининг объектлари жамлама ҳисобварақларда акс эттирилади. Аналитик ҳисобни юритиш тартиби бухгалтерия ҳисобини юритувчи  субъект  томонидан мустақил равишда белгиланади» деб  курсатилганлиги  таъкидлаб  утилди.

    Хужалик  фаолиятни  юритишда  конунчиликка                                       риоя  килиниши

     УзРес.си Вазирлар  Махкамасининг  2014 йил  2 июлдаги  176-сонли «Акциядорлик  жамиятларида  корпоратив   бошкарув  тизимини  янада  такомиллаштириш чора-тадбирлари  тугрисида»  карори  талабларини  бажариш  максадида жамиятнинг  корпоратив  веб-сайти  очиш  ишлари  олиб  борилмокда.    Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборот  ишончли  булиши  ва  жамият  фаолиятини  холисона  еритиши  керак. Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  давлат  сирига  ва  хизматда  фойдаланиш  учун  тегишли  булган  ахборот, шунингдек  Узбекистон  Республикасининг  конун  хужжатларига  мувофик  эълон  килиш  ва  таркатиш  такикланган  бошка  ахборот булмаслиги  керак.  Жамият  ижроя  органининг  рахбари  жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборотнинг  туликлиги  ва  тугрилиги  учун  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  5 апрелдаги  ПК-1948-сонли  Карори  хамда  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил  11 июндаги  166-сонли  карори  ижросини  таъминлаш  максадида   Хукумат  комиссиясининг  2014 йил  7 апрелдаги  №02-02/1-214-сонли  баенномасига  асосан   республика  товар-хом аше  биржасида  утказиладиган электрон  савдоларда  давлат  улуши   устивор  булган корхоналар  томонидан  харид  килинадиган  товар(иш, хизмат)лар руйхати  тасдикланган булиб,  жамият  мазкур   карор  талабларини  бажаришга  харакат  килган.  Хукумат  комиссияси  баенномаси руйхатига  киритилмаган  товар(иш, хизмат)ларни  сотиб  олиш  максадида  жамиятда  доимий  харакатдаги  тендер  гурухини  ташкил  этиш  зарур, мазкур  гурух  зиммасига  жамият  фаолияти  учун  керакли  товар(иш,хизмат)ларни  сотиб  олишда  тендер  танловлари  утказиш, танлов  голибини  аниклаш, тендер  гурухи йигилиш  баенномаларини  тузиш, тендер  голиби  томонидан  бажарилган  ишлар ва  хизматларни  кабул  килиб  олиш  вазифалари юклаш  максадга  мувофикдир.

“Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг   хукукларини  химоя  килиш  тугрисида” ги  конуннинг  №84  моддасида  жамият  томонидан  тузиладиган  йирик  битимларга  таъриф  берилиб,  жамият  соф  активларининг  15%идан  ортик  суммада  тузиладиган  шартномалар  йирик  битим  эканлиги  курсатилиб, тегишли  равишда  кузатув  кенгаши  хамда  умумий  йигилиш  томонидан  тасдикланиши  курсатилган.  Шунингдек  жамиятнинг  афилланган  шахслари  билан  тузиладиган  шартномалар  мазкур  конуннинг  9-бобида,  85-91 моддаларида  еритилган  булиб,  ушбу  шартномалар  тузилишидан  олдин  жамият  бошкарув  кенгаши, хамда  ички  аудит  хизмати  томонидан  урганиб  чикилиши  курсатилган.   Юкорида  курсатиб  утилган  талабларга жамиятда  риоя  этилиши   урганилганда,  2015 йилнинг  9ойи  давомида  “Сирдаре-вино” акциядорлик  жамиятида  жамиятнинг  афилланган  шахслари   билан  шунингдек  йирик  шартномалар  тузилмаган 

.

Жамиятда  активларнинг  сакланиши

Жамиятнинг  2015 йилнинг  1-ярми  учун  такдим  этилган  Ф-№1 баланснинг  160-сатрида  392 млн. 71 минг сумлик  тугалланмаган  ишлаб  чикариш   мавжудлиги  курсатилган. Ушбу  сатрда  жамият  бош  винодели  Жуманов  жавобгарлигида  булган,  2014  йил  мавсумида  олинган  узум  хосилидан  кайта  ишлаш  натижасида  олинган сульфо-сусло  ва  бошка  материаллар  киймати  акс  эттирилган.  Жамият  бошкарувининг  27 май  2015  йилдаги  йигилишида  жамият  лабораторияси  мудирининг  мазкур  виноматериаллар  холати  тугрисида  езган   билдиргиси  куриб  чикилган,  хамда  Жуманов  хисобидаги  виноматериаллар  холатини  урганиш,  сотилишида  амалий  ердам  курсатиш  максадида  ишчи  комиссияси  ташкил  этилган.   Моддий  жавобгар  шахс  Жуманов  томонидан  жамият  хисобхонасига 1.07.2015 йил  холати  буйича  такдим  этган  хисоботларидан  куринишича,  моддий  захиралар    колдигида  узгариш  булмаганлиги  сабабли,  ташкил  этилган  коммисия томонидан   хеч кандай  иш  бажарилмаганлигини  куриш  мумкин. Моддий  жавобгар  шахс  Жуманов  хисоботи  тахлил  этилганда,  2014  йил  узум   мавсумида кайта ишлаш  натижасида  кабул  килинган  87590 кг узум донаги(выжимка), 26972 кг  узум колдиги(гребне) мавжуд  булиб,  ушбу  захиралар  аллакачон  сотилиб, жамият  даромадига  олиниши  керак  эди.  Йил  бошидан  буен  моддий  жавобгар  шахс  томонидан  уз  тасарруфида  булган  виноматерил ва  бошка  моддий  захираларни  сотиб,  жамият  даромадига  олмаган  “бош  винодел”га  хисобот  йилининг  6  ойида  нима  учун  9 млн. 842,0 минг сумлик  иш  хаки  хисобланганлиги  тушунарли  эмас?.  Жамият  рахбариятига  тезкорлик  асосида  мавжуд  холат  буйича  чор-тадбирлар  куриш,  моддий  жавобгар  шахс Жуманов  хисобида  мавжуд  392 млн. 071 минг сумлик  моддий  захираларни  сотиш  оркали  жамият  даромад(маблаг)ларини купайтириш  тавсия  этилди,  акс  холда  жамиятнинг  шунча  микдорда  зарар  куриши  мумкин  эканлиги  курсатиб  утилди.

                           Молиявий  натижалар

   “Сирдаре-вино”  акциядорлик  жамияти  маъмурияти  томонидан  2015 йилнинг  1-ярим  йили  учун тузиб  топширилган  “Молиявий  натижалар  тугрисида”ги  №2 шакл  маълумотлари  буйича жамиятнинг   махсулот  сотишдан  олган ялпи  даромади  10 млрд.723 млн. 332 минг сум, кушилган  киймат  солиги (1787 222минг сум) хамда акциз солик (4млрд.187 млн.579 минг сум)лари  чегирилганда, соф  тушум  4 млрд 748 млн. 531 минг сумни  ташкил  этган. 1-ярим  йилда  сотилган  махсулотнинг  таннархи  3 млрд.504 млн. 250 минг сум,  давр  харажатлари  сарфи  890 млн. 143 минг сум, асосий фаолиятнинг  бошка  даромадлари  14 млн. 740 минг сум, молиявий  фаолиятдан  олинган  харажатлар  78 млн. 381 минг сум булиб,  баланс  фойда  290 млн. 497 минг сум, белгиланган  ставкаларда  фойда  ва  инфраструктура  соликлари  чегирилганда, 2015 йилнинг  1-ярим  йилини  жамият  249 млн.240 минг сумлик  соф  фойда  билан  якунлаган.   Аммо,  ички  аудит  текшируви  давомида аникланишича  мазкур  хисобот  жамият  фаолиятини  хакконий  холатини  акс  эттирмаганлиги  куйидаги  холатлар  билан  изохланади:

       Йил  бошида  тайер  махсулотлар  омборида  10810,7 дал  арок  махсулоти  сотиш  бахосида  1 млрд.  116 млн. 726,3 минг сум булиб,  1- ярим  йил  давомида  122053,8 дал микдорида  сотиш  бахосида  11 млрд.792 млн. 504,0 минг сумлик  арок  махсулотлари  кирим  килинган.   Шу  давр  мобайнида  тайер  махсулотлар  омборидаги  махсулотлар нархи  4334,2 минг сумга  купайишга, шунингдек   93727,3 минг сумга  камайишга  кайта  бахоланилган.

1-ярим  йил  давомида  “Шаробсавдо”  корхоналарига  узаро  тузилган  шартномаларга  асосан  жами  111 356,9 дал микдорида,  10 млрд.723 млн.332,3 минг сумлик арок   махсулотлари   сотилган.     1.07.2015 йил  холатида  жамиятнинг  тайер  махсулотлар омборида  21506,9 дал, 2 млрд.162 млн. 779,8 минг сумлик  тайер  махсулот  колдиги  мавжуд.   Махсулот  сотилиши,  хамда  “Молиявий  натижалар  тугрисида”ги  хисоботларнинг  тузилиши  тахлил  этилганда,  Узбекистон  Республикаси  “Бухгалтерия  хисобининг  21-сонли  стандарти” коидаларидан  четланиш  холатлари  аникланди:

 • 1-ярим йил давомида   жами  сотилган  махсулот  хажмининг  60,1%и  Республикада  белгиланган  энг кам нархларда  сотилган.

“Украин. Особая” 0,45л хажмли арок  313530дона х 4058сум=1271680,6 минг сумга,

“Весенная охота”  0,45л хажмли арок  317400дона х 4057 сум=1287635,4 минг сумга,

“Хлебная долина” 0,45л хажмли арок  202695 дона х 4056 сум= 822206,7 минг сумга,

“Березовая  песня” 0,45л хажмли арок 143460 дона х 3992 сум= 572662,1 минг сумга,

“Трешка”              0,45л хажмли  арок  84015 дона х 4063 сум   = 341340,8 минг сумга,

      Жами  1061100 дона            4295525,6 минг сум 

 

 • Махсулот  кирим  килинган  кийматдан  арзон  нархларда сотилиши  натижасида  жами  93 млн.727,3 минг сумлик  даромад такдим  этилган  хисоботларда  камайтириб  курсатилган.
 • Тайер махсулотлар  омборидаги  махсулот  колдигининг  таннархи  732244,2 минг сум  урнига  1 млрд.126 млн.437 минг сум, яъни  колдик  махсулот  таннархи (баланснинг  180 сатри) 394 млн. 192,8 минг сумга  купайтириб  курсатилган.

 

 • Тайер махсулотлар  буйича  хисобланадиган  “товар  баланси” хисоб –китоби  тугри(аник)  тузилмаган.  “Товар баланси”ни тузишда  Узбекистон  Республикаси  Бухгалтерия  хисобининг  №4-сонли  миллий  стандарти  параграф №5нинг  31 абзаци  коидалари  асосида, яъни  ишлаб чикариш  учун  сарф  этилган  барча  харажатларни  бухгалтерия  хисобининг  10- хисобварагида  йигиш, йигилган  харажатларни  ишлаб  чикарилган  махсулот  микдорига  булиш  оркали  бир  бирлик  махсулот  таннархини, шунингдек  сотилган  барча  махсулот  таннархини  аниклаш  тавсия  этилади. Ушбу  тавсия  асосида,  2015  йилнинг  1-ярмида жамиятда    ишлаб  чикарилган  ва  сотилган  махсулот  таннархи  куйидаги  хисоб-китобни   тузиш   оркали тавсия  этилади:

 

Курсаткичлар 1.01.2015 йил 1-ярим йилда 01.07.2015 йил
кирим чиким
Махсулот  микдори               дал 10810,7 122053,8 111356,9 21506,9
Махсулот суммаси    минг сумда 1116726,3 2162779,8
ККСолиги                 минг сумда 186121 360463,3
Акциз солиги            минг сумда 406510 808769,4
Товар  киймати         минг сумда 524095 993547,1
Колдик таннархи      минг сумда 500511,0 4026585,5 3794267 732244,2

 

Юкорида  келтирилган  сабабларга  кура  “Сирдаре-вино”  акциядорлик  жамияти  маъмурияти  томонидан  такдим  этилган  1-ярим  йиллик  хисобот  жамият  хужалик, молия фаолиятини хакконий( тулик)  акс  эттирмаган.

  Юкорида кайд  этилган  камчиликларни  хисобот  йилининг  9 ойлик  хисоботларини  тузишда  инобатга  олиниши  кераклиги  масъул  шахсларга  тушунтирилди. 

  

  Жамият  рентабелли  холатда  фаолият  юритаетган  булса-да,  айланма  маблагларни  ишлаб  чикариш жараенидан  четланиши  натижасида  жамиятнинг  туловчанлик  кобиляти утган  йилларга  нисбатан  пасайганлигини  куриш  мумкин.

 Жамиятнинг  туловчанлик  кобиляти  йил  бощида  1,19 ни  ташкил  этга  булса,  01.10.2015 йил  холатига келиб  туловчанлик  кобиляти  1,22 бирликгача  купайган  булса-да,  меъер  даражасида  эмас.   Меъер  буйича  ушбу  коэффицент  1,25 дан  кам  булмаслиги  зарур.

 Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2015 йил  24 апрелдаги  ПФ-4720-сонли  «Акциядорлик  жамиятларида  замонавий  корпоратив  бошкарув  услубларини  жорий  этиш  чора-тадбирлари тугрисида»ги  Фармонига  биноан  акциядорлик  жамиятлари   ва  давлат  улушига  эга  бошка  хужалик  субъектлари  фаолиятининг  самарадорлигини  бахолаш  мезонлари  хакида  низом  ишлаб  чикиш  назарда  тутилган. 

Бахолаш  механизмларини  самарали  жорий  этиш  нуктаи  назаридан  бахолаш   курсаткичлари  тупламини  корхонанинг  йиллик бизнес-режаси  таркибига  киритиш максадга  мувофик, шунда  кузатув  кенгаши хар  чоракда  мазкур  йуналиш  буйича  ишлар  натижаларини  куриб  чикиши мумкин  булади. Юкоридаги  фикрлардан  келиб  чиккан  холда  жамият  мутахасисларига  самарадорлик  мезонларини  белгиловчи  коэффицентларни хисоблаб  чикишга  амалий  ердам   курсатилди, 2015 йилнинг  1 декабрига  кадар  келгуси  йил  учун  тайерланажак  бизнес-режанинг  ажралмас  кисми  сифатида    мазкур  курсаткичларнинг   прогноз микдорлари (курсаткичлари)  ишлаб  чикилди.   

                                      Хулоса

 

 1. Жамият активларини  сакланишини  таъминлаш  максадида  белгиланган  муддатларда ва  миллий  стандарт (№19-сонли) талаблари  асосида  санок(инвентаризация) утказилишини  таъминлаш  зарур.   

     2.Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий   стандарти    асосида  хисоб  сиесатини  ишлаб  чикиш, мазкур  хисоб  сиесати  асосида  бухгалтерия  хисобининг  синтетик  хисоби(учети)ни (айланма баланс, бош  китоб) ташкил  этиш  талаб  этилади.

 1. Жамиятда ишлаб  чикарилаетган тайер  махсулотлари  хисобини  уларнинг  таннархи  асосида    юритишни  ташкил  этиш.    
 2. Жамият эхтиежи  учун  сотиб  олинаетган барча  товар(иш, хизматлар)ни Республика  товар хом-аше  биржасида  утказиладиган  электрон  савдолар  оркали  сотиб  олишни  амалга тадбик  этиш, шунингдек  жамиятда  доимий  харакатда  булган  тендер  комиссияси  ишини  такомиллаштириш  тавсия  этилади.

 

Ички аудит хизмати

    аудиторлари :                                       Х.  Бозоров

                                                                   Ф.Салимов