2014 yil

                                                  АУДИТ   ХИСОБОТИ 

Сирдаре  ш.                                                                    2 август    2014 йил.

Мен,  Бозоров  Хомит  Кузиевич  ва  Салимов Файзулла Хайруллаевич   «Узвиносаноат- холдинг»  холдинг  компаниясига  карашли  «Сирдаре  вино»  очик  акциядорлик  жамияти   ички  аудит   хизмати  аудиторлари,  ички  аудит хизмати  иш  режасига  асосан, «Сирдаре  вино»  акциядорлик  жамиятининг  2014    йил 1 –ярим йили давомида    олиб  борилган   молия-хужалик  фаолияти  юзасидан ички   аудит  текшируви  утказдик.

Текширув  давомида  хужалик  фаолиятига  доир  барча  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди.

«Сирдаре  вино»  ОАЖида  барча   банк  ва молия  хужалик  хужжатларига  биринчи  имзо  куйиш  хукуки  бошкарув  раиси вазифасини вактинча   бажарувчи           Н. Юсупалиев, иккинчи  имзо  куйиш  хукуки  бош хисобчи  ердамчиси  Б. Хамидов   зиммасига  юклатилган.

                                  Бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши

   Жамият  акциядорларининг 20 июн  2014 йилда булиб  утган  умумий  йигилиш  карори  билан  тасдикланган бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши  куйидагича  булган:

–  Арок махсулоти  куйиш режа  буйича  110,0 минг дал, хакикатда  109,2 минг дал, еки  режа  курсаткичи  0,8 минг далга, 0,7%га бажрилмай колган.

– Бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун 0,75 сум    таннарх  харажатлари белгиланилган,  хакикатда  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,756 сумлик  таннарх  харажатлари  сарф  этилган. Натижада  2014 йилнинг  1-ярим  йиллигида  ишлаб  чикарилган  махсулотларнинг  таннархи  27 млн.625,4 минг((0,756-0,75)х4 604 232 м.с)  сумга  кимматлашган

– Молия-хужалик  фаолиятидан  202 млн.949 минг сумлик  соф фойда  олиш  мулжалланган, хакикатда  206 млн.378 минг сумлик  соф  фойда  олинган, еки 3 млн 429 минг сумга куп соф  фойда олинишига  эришилган.

 

                      Корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши

      Бошкарув  кенгашининг  2014 йилнинг 1- ярим  йил   давомида  6  марта  йигилиши  утказилган  булиб, асосан ижро  интизоми,  кунлик  борилган  топширикларнинг  бажарилиши ва  Холдинг  компанияси  томонидан  утказилган  йигилиш  материаллари урганилиб, маълумот  ва  ижро  учун  кабул килинган.

Бошкарув  кенгашини  хар  хафтада  утказиш  ва  унинг  йигилишларида жамият  бошкаруви  компитенциясига  кирувчи  барча  масалалар, жумладан   ишлаб  чикариш  масалалари, бошкарув  масалалари, товар-моддий  бойликларни  сакланиши, кирими, чикими,  дебиторлик  ва  кредиторлик  карзларни  хисобдан  чикариш  ва  бошка  масалалар  колегиал  равишда  тахлил  этилиб, бошкарув  кенгаши  карори  чикарилиши  максадга  мувофикдир.

Жамият  кузатув  кенгашининг  2014 йилнинг  1- ярим  йиллигида  5 марта  йигилиши  утказилиб,  жамият  бошкаруви  томонидан  киритилган  ишлаб  чикариш  масалалари, шунингдек  вактинчалик  директор  вазифасини  бажарувчи масъул  шахсларни  тайинлаш  ва  бошка  масалалар  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

«Сирдаре-вино»  ОАЖи  акциядорларининг  2013 йил  якунларига  багишланган  навбатдаги  умумий  йигилиши хисобот  хилининг  20 июн  куни  утказилган, йигилиш  кабул  килган  карорга  асосан2013 йил  якуни  билан  олинган  соф фойда  641млн. 869 минг сум  куйидагича  таксимланилган.

–  50% и -320 млн. 934,5 минг сум  диведент  туловига,  жумладан давлат улушига тегишли  акциялар  учун  163 млн. 676,6 минг сум,

      –    5,0% и  – 32 млн. 093,5 минг сум  жамиятнинг захира  жамгармасига,

–  45% и    – 288 млн. 841,0 минг сум жамият  ишлаб  чикаришини  ривожлантириш  жамгармасига.

«Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида» ги  конуннинг  56  моддасига  асосан йил  якуни  буйича  хисобланилган  диведентлар    карор  кабул  килинган  кундан  эътиборан  60 кунлик  муддатда  тулик  туланиши  кераклиги  курсатилган  булса-да    хисобланилган  диведент  туловларидан  жами  3 млн.676,5 минг сумлик  тулов  муддати  утган  карздорлиги  мавжуд.

  Туланилмаган  диведентларни йиллар  буйича  тахлил этиб,  3 йил  давомида  талаб  килиб  олинмаган  диведентлар  суммасини  «Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида»ги  конунга  киритилган  узгартиришларга (конуннинг  51 моддаси) асосан  корхона  хисобига  олиш  тугрисида  карор  чикариш  максадга  мувофикдир.

 

                             Бухгалтерия  хисоби  ва  молиявий  хисобот

 

Асосий  воситалар

1 январ  2013  йил  холатида  асосий  воситаларнинг  баланс  киймати   1 млрд. 688 млн. 253  минг  cум,  эскириши  эса  959  млн.  854  минг  cум  булиб,  белгиланган  коэффицентлар  асосида  1  январ  2014  йил  холатида   асосий  воситаларнинг баланс  киймат  93 млн. 343 минг сумга,   эскириши эса   55859 минг сумга    кайта  бахоланган.

2014 йилнинг 1- ярим  йили  давомида  666 млн. 690,4  минг сумлик (жумладан  ХХРсидан  келтирилган  куйиш  линияси  398 млн. 782,4 минг сумга  кирим  килинган, ГТД маълумотлари  билан  хисоблаб  чикканда  149020х2111,45= 314млн. 648,3минг сум  эканлиги  аникланди, кушимча  бухгалтерия  утказмаси  бериш  тавсия  этилди.) асосий  воситалар    кирим килинган, шу   давр  мобайнида  асосий  воситалар  хисобдан  чикарилмаган.

01.07. 2014   йил холатида  асосий  воситаларнинг баланс  киймати  2  млрд.  456 млн. 855,4 минг cумни,  эскириш  киймати   1 млрд 264 млн. 899 минг сумни    ташкил этган.     Асосий  воситаларга  тугри  чизикли   усулда   хар  ойда  эскириш  хисобланиб, бухгалтерия  утказмаси  бериб  борилган  1-ярим  йил  давомида    жами 84  млн . 896  минг  сум  эскириш  хисобланилган.  Ушбу  эскиришларнинг  68 млн. 340 минг суми   махсулот  таннархига, 465,2  минг суми  сотиш  харажатларига, 16 млн. 90,8 минг суми  маъмурий  харажатларга  олиб  борилганКишлок  хужалигига  тегишли  асосий  воситалар  эскириши  кишлок  хужалиги  харажатларига  олиб  борилиши  тугрисида  тушунтиришлар  берилди. Шунингдек, эскиришларни  хисоблашда  кулланиладиган   меъерлардан  четланиш  холатлари инобатга  олиниб  тегишли  равишда  тузатишлар  киритилган  булса-да, янада  аниклик  киритиш  тавсия  этилди. (Вагон дом,Контейнер  металический, Двери  металический)

                   (Узбекистон  Республикаси  Солик  кодексининг  144 моддаси).

  Жамиятнинг  мавжуд  асосий  воситаларига эскириш (амортизация) хисоблаш  буйича   кулланиши  керак  булган  меъерларга  аниклик  киритиш кераклиги   буйича   тавсиялар берилди.

Номоддий  активлар

 

     Бухгалтерия  хисобида  номоддий  активлар  хисоби  04.00 хисобваракда  юритилган   йил бошида  баланс  киймати  20 млн  569 минг  сумлик,  эскириши  15705  минг сумлик  номоддий  активлар  мавжуд  булиб, 1- ярим  йил  давомида 129 млн. 741,8 минг сумлик  номоддий  активлар(вино,арок, коняк ишлаб  чикариш  лицензиялари) кабул  килинган, шу  давр  мобайнида  номоддий  активлар  чиким  килинмаган, холбу-ки  амал  килиш  муддати  тугаган  ишлаб  чикариш  лицензиялари хисобдан  чикарилиши  керак  эди.

   2014 йил  1-ярим  йилликда  мавжуд  номоддий  активларга  белгиланган  меъерлар  асосида  жами  10 млн. 98,8 минг сумлик  эскириш  хисобланилган.

Узбекистон  Республикаси  бухгалтерия  хисобининг   7- сонли  миллий  стандартининг  45  бандида  “агар,   хизмат  килиш  муддатини  аниклашнинг  иложи  булмаганда,  меъерий  муддат  5 йил  этиб  белгиланиши”  курсатилган.  Номоддий  активлар  эскириш  хисобини  юритишда  мазкур  бухгалтерия   миллий  стандарти   талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади. 

01.07.2014 йил  холатида  номоддий  активларнинг  баланс  киймати  150 млн. 311 минг сумни,  эскириши  25 млн. 804 минг  сумни   ташкил  этган.

 

Узок муддатли  активлар  ва  узок  муддатли  дебиторлар

Акциядорлик  жамияти  бухгалтерия  хисобининг  06.00  хисобварагида 01.07.2014  йил холатида  2  млн  2 минг  сумлик (Пахтабанкнинг  1001,8 минг сумлик, “Узкишлокхужмашлизинг”  ОАЖининг  1,0млн сумлик кимматли  когози) узок  муддатли  молиявий  куйилмалари мавжуд. “Узкишлокхужмашлизинг” ОАЖи  акциялари  учун  хар  йили  диведент  олиб  келинаетган  булса-да,  “Пахтабанк”нинг  мавжуд  акциялари  учун  диведент  олинмаган. Тегишли  равишда  мурожат  этиб,  диведент  берилмаетганлигининг  сабабини  урганиш  таклиф  этилди.  

“Мева сабзавотчилик ва  узумчиликни  ривожлантириш  фонди” устав  фондини  шакллантириш  учун   10 млн сум микдорида, “Паркент  консалтинг техник сервис” масъулияти  чекланган  жамият  устав  фондини  шакллантириш  учун  20,0 млн. сум   улушлар  кучирилган.

Кайта  бахолашни  инобатга  олган  холда,  10 млн. 738,0 минг сумлик “Урнатиладиган  асбоб-ускуна”  булиб, ушбу  ускуналарни  урнатиш  еки  ишлаб  чикариш  жараени  учун  кераксиз  булса, мустакил  бахоловчилар  оркали  бахолаб, сотиш  чоралари  курилиши  максадга  мувофикдир.

Такдим  этилган  ярим йиллик   молиявий  хисобот  буйича  капитал  куйилмаларнинг  01.07.2014 йил  холатидаги  колдиги  17 млн. 700 минг сумни  ташкил  этган.  Мазкур  хисобваракда  17 млн. 700 минг сумлик  сотиб  олинган  кучат  нихолларининг  нархи  курсатилган,холос. Кишлок  хужалигига  сарф  этилаетган  харажатлар  хисобини  юритиш  учун  алохида  08.50 – “Кишлок хужалик  ерларини  узлаштириш” хисобварагини  очиш  ва  ушбу  хисобваракда  кишлок  хужаликга  тегишли  барча  харажатларни(ишчилар  иш  хаки  , курсатилган  транспорт  харажати, к/х тегишли  асосий  воситалар  эскириши  ва хоказо.)   туплаб  бориш  тавсия  этилади.

1.07.2014 йил  холатида  жамиятнинг  узок  муддатли  дебиторлик  карздорликлари  890млн. 820 минг сумни  ташкил этган. Жумладан, фермер  хужаликларига  сотиб  олиб  берилган  узум кучатлари  суммаси-62 млн.40 минг сум,   15 нафар  жамият  ходимига  намунавий  уй-жой сотиб  олиш  учун корхона  хисобидан  иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  туланилган  биринчи  бадал  туловлар колдиги – 828 млн. 780 минг сум  акс  эттирилган. Хисобот  берилаетган  давр  мобайнида  факатгина  5 ходим  иш  хакидан  7 млн.102,6 минг сум  ушлаб  колинган , холос.

                                                      Материаллар  хисоби

1.07.2014 йил  холатида  жамиятнинг  9  нафар  моддий  жавобгар  шахси  хисобида  жами  1 млрд. 32 млн.  2,2 минг сумлик    ишлаб  чикариш  захиралари, ердамчи  материаллар хамда  хужалик  инвентарлари (арзон  ва  тез  эскирувчи буюмлар)  мавжуд.      Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  бухгалтерия  хисобининг  4-сонли  миллий  стандарти  65 -банди  коидалари  асосида,  яъни арзон бахоли  ва тез  эскирувчи  буюмлар  фойдаланишга   берилганда, ушбу  хужалик  инвентарларининг  ишлаб  чикариш  жараенига  еки  давр  харажатлари  хисобига  хисобдан  чикариб, бутлигини, яъни  сакланишини  таъминлаш  максадида  балансдан  ташкари  014 хисобваракда    хисобини  юритиш    курсатиб  утилди.

Бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  барча  товар-моддий  бойликлар  конунчилик  асосида  расмийлаштирилиб,  кирим  ордерлари  оркали  материаллар  омборга  кирим  килинган.

Чиким  хужжатлари  хам  белгиланган  конунчилик  асосида  олиб  борилган. Жамиятда  активларнинг сакланиши ва  бутлигини таъминлаш  хамда  хар  ойда  ишлаб  чикаришда  сарфланилган  хом-аше, ердамчи  материаллардаги  табиий  йуколишларни  аниклаш  максадида  инвентаризация (санок)  утказиб  келинган, санок  натижалари  конунчиликда  белгиланган  тартибда  расмийлаштирилган.

Куйиш  цехи  бошлиги  А.Зокиров  хисобида  39 млн. 881,6 минг сумлик  ердамчи  материаллар колдиги  мавжуд  булиб, бундай  холат  куйиш  цехи  енида  кушимча  равишда  материаллар  омборини  ташкил  этилганлигини  курсатади,холбу-ки, моддий  жавобгар  шахслар  томонидан  ишлаб  чикариш меъерларига  амал килган  холда   талабнома (требование) асосида  ердамчи  материалларни  олиш, хисобот  ойи  охирида  куйиш  цехи  томонидан  олинган  ердамчи  материалларни  ички  накладной  оркали  расмийлаштириш кераклиги  буйича  тегишли  тавсиялар  берилди. Мазкур  тавсияларга  амал  килинган  такдирда  куйиш  цехи  олдида  кушимча  материллар  омбори  ташкил  булмайди.    

Мехнатга хак тулаш фонди

      1 январ  2013  йил  холатида  жамиятнинг  ишчи-ходимлардан  иш  хаки  буйича  карздорлиги    3 млн. 810,9 минг  сум булиб,  1- ярим  йиллик    давомида  белгиланган   тариф ва  окладлар (вактбай  асосда) асосида  хисобланилган  иш хакива  унга  тенглаштирилган  туловлар 572 млн. 672,1  минг сум, тегишли  равишда  даромад  солиги  -58 млн. 056,5 минг сум, пенсия  жамгармасига  6,5%ли  ажратма  37 млн.284,9 минг  сум ва  бошка  ушланмалар тегишлича  ушлаб  колинган. Пластик  карточкага 353 млн. 9,6 минг сум кучирилган ва  16 млн.  500 минг сум накд  олинган.  1.07. 2014  йил  холатида  жамиятнинг  иш  хакидан  карздорлиги 84 млн. 902,9 минг сумни  ташкил  этади

Жамиятда  молиявий  ахволни  яхшилаш учун  ишлаб  чикариш булим ва  цехларидаги  иш  жойларини  аттестациядан  утказиш,  бажарилаетган  иш  хажмига  мутаносиб  равишда  иш жойларини ва  ишловчилар  сонини  танлаш  максадга  мувофикдир.

Жамиятда  ижтимоий  сугурталаш  масалаларини  куриб  чикувчи  ишчи  гурухи  мавжуд, хисобот  йилида  ушбу  гурухнинг  йигилишлари  хар  ойда  утказилган  булиб, ушбу  йигилишларда  топширилган  вактинчалик  ишга  лаекатсизлик  касаллик  варакаларига  туловлар  тулаш  масалалари  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

Дебитор ва кредиторлар

1.07.2014  йил  холатида  жамиятнинг  дебиторлик  карзлари  1 млрд. 187 млн.440 минг сум булиб, йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан  37 млн. 951 минг сумга  камайган.  Дебитор  каздорликларнинг  камайганлигининг  асосий  сабаби  ходимлар  уй-жойлари  учун  кучириб  берилган  маблаглар  суммаси  узок  муддатли  дебиторлар  сафига  кучирилганлиги  билан  изохланади.  “Ходимлар  билан  хисоблашув” хисобвараги  хисобидан,   яъни  хисобот  даври  давомида  ходимларга   намунали  уй-жойларни  сотиб  олиш  учун  утказиб  берилган 320 млн сумлик, жами 828  млн. 780 минг сумлик  маблагларнинг жамият  айланма  маблаглари  хисобидан  четлаштирилганлиги      жамиятнинг  туловчанлик  кобиляти  йил  бошидаги  туловчанлик 1,51 дан 1.07.2014 йил  холатида 0,91га  тушиб  кетишига  сабаб  булган.

01.07.2014 йил  холатида  жамиятнинг  кредиторлик  карзлари  1 млрд. 823 млн. 522 минг сум  булиб,  йил  бошидаги  колдикка  нисбатан  1 млрд. 47 млн. 181 минг сумга  купайган.   Кредиторлик  карздорликлар  асосан”Мол  етказиб бурувчилар ва  пудратчиларга  карз” хисобварак   буйича олнган ердамчи  материаллар, курсатилган  хизматлар  хамда  2013 йил  якуни  буйича хисобланилган  диведент  туловлари  хисобидан   ошган

“Гулистоншахаршаробсавдо”  УКнинг  125 млн. 560,6 минг сумлик  тулов  муддати  утган  дебитор  карздорлиги  мавжуд  булиб, хужалик  судининг  ундирув  карорига асосан  23.12.2013 йилда  12-01312/11868-сонли    ижро варакаси  олинган. Ушбу  ижро  варакасини  ижросини  таъминлаш  урнига  2015 йилнинг  август  ойига  кадар  булган  муддатда  хар  ойда  7050 минг  сум  тулаш  шарти  билан  келишув  шартномаси  имзоланилган.

Шунингдек  Сирдаре вилоят  хужалик  судининг  1.02. 2013 йилдаги  12-1312/642-сонли  хал  килув  карори  билан  “Бухоронефт курилиш монтаж”  масулияти  чекланган  жамият  хисобидан  24 млн. 530 минг сумни  ундириш  хакида  карор  чикарилган  булса-да хар  хил  тушунарсиз  сабабларга  кура   текширув  кунига  кадар  1 сумлик  хам  карздорлик  ундирилмаган.   Барча  тулов  муддати  утган  дебиторлик  карздорликларни  хисобот  йили  охирига  кадар  булган  муддатда ундириш  чораларини  куриш  тавсия  этилди.

Жамиятнинг  собик  ходимлари  томонидан  содир  этилган,  бир-неча  йиллардан  буен  ундирилиши  даргумон  булиб  келаетган  мавхум  дебиторлик  карздорликларни  имконияти  борича  умумий  йигилиш  мухокамасига  олиб  чикиш  оркали  хисобдан  чикариш  чораларини  куриш  тавсия  этилади.  Асос  ВМнинг  1999йил 5 февралдаги  54 сонли  карори билан  тасдикланган “Махсулот(ишлар,хизматлар)ни ишлаб  чикариш  ва  сотиш  харажатларининг таркиби хамда молиявий  натижаларни  шакллантириш тартиби  тугрисидаги  низом”нинг2.3.15.7.банди, Фукаролик  кодексининг  150 моддаси, БХМСнинг -21- сони 6 булим,7 банди.

    Банк  кредитлари  ва карзлар

Айланма  маблагларни  купайтириш  максадида холдинг  компаниясининг  киска  муддатли   300 млн.сумлик  кредитдан  фойдаланган.  Хисобот  даври  охирида  мавжуд  карздорликнинг  220 млн  суми  колган.

Шунингдек  жамият  фаолиятини ривожлантириш  максадида  узок  муддатли  банк  кредитидан  фойдаланилган. 1.07.2014 йил  холатида  олинган  банк  кредитларининг  колдиги  454 млн. 900 минг сумни  ташкил  этади.

Жалб  этилган  банк  кредити хамда  олинган  карз(кредит) лар  учун  2014 йилнинг  1-ярим  йили  давомида   жами  22 млн. 681 минг  сумлик    фоизлар  хисобланилган.

                                                            Устав  фонди

«Сирдаре вино»  ОАЖи устави  акциядорларнинг  2009 йил 8 майдаги  умумий  йигилиши  карори  билан  тасдикланиб, Сирдаре туман  хокимлиги  тадбиркорлик  субъектларини  давлат  руйхатидан  утказиш  инспекциясида 16 июн  2009 йилда  167-сон билан  руйхатга  олинган . Низом  жамгармаси  600 000 270 сум  булиб,хар  бирининг  номинал  киймати  305  сум  булган,     1 967 214  дона  акцияларга  таксимланган.

«Алкогол  махсулотлари  куйувчи корхоналарни  лицензиялаш  тугрисидаги   йурикнома  талабларидан  келиб  чиккан  холда,  акциядорлик  жамиятининг  устав  капитали  микдори  Республикада  амалда  булган    10 минг минимал    иш  хакидан  кам  булмаслигини  инобатга  олган  холда, «Сирдаре-вино»  очик  акциядорлик  жамияти  акциядорларининг  умумий  йигилиш  карорига  асосан  жамиятнинг  устав  фонди  утган  йиллардаги  таксимланмаган  фойда  хисобидан  678 млн. 689 минг сумга оширилган.    1.07.2014 йил  холатида  жамиятнинг  устав  жамгармаси  1 млрд. 278 млн. 689 минг сумни  ташкил  этган.

                                        Соликлар   хисобланиши  ва   туланиши

   1 январ  2014  йил   холатида  жамиятнинг  соликлардан  545 млн. 089 минг  сумлик,  максадли  жамгармалардан  109 млн. 291 минг сум  бокимонда  карздорлиги булиб,

2014  йилнинг 1-чораги  давомида :

-Фойда  солиги                                                          -32  млн.915  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги          – 58 млн. 056 минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           – 17млн.  946  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги                       -1 млрд. 197 млн. 370  минг сум,

-Акциз  солиги                                              3 млрд. 223 млн  292 минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик

учун  солик                                                                              – 884  минг сум,

-Мол-мулк  солиги                                                      – 24 млн. 986  минг сум,

-Ер  солиги                                                                   –  4  млн.  682 минг сум

хисобланиб, хисоботлар  давлат  солик  инспекциясига  уз  муддатларида  топширилган.  Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                             -64  млн.459 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига      – 73 млн. 668 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                           – 23 млн. 021  минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов ва ажратма (25%+6,5%)- 179 млн.130 минг сум

ажратмалар  хисобланиб,  хисоботларда    акс  эттирилган.

01.07.2014  йил  холатида  жамиятнинг  бюджет  олдидаги  карздорлиги  300 млн.290  минг сум  булиб,   йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан 244 млн 799 минг сумга  камайган.   Максадли  давлат  жамгармаларига  туловлар  буйича  карздорлик  106 млн. 574 минг сум  булиб  йил  бошидаги карздорликка  нисбатан  2 млн. 717 минг сумга  камайган.  Ходимларнинг  иш  хакидан  ушлаб  колинган   даромад  солиги  танланма  асосда текширилганда,  мазкур    соликлар  тугри  ушлаб, уз  вактида  бюджетга  кучириб  берилаетганлиги  аникланди.

Жамият  маъмурияти  томонидан  корхона  ишловчилари жамоа  шартномасида  курсатилганидек,  ижтимоий  химоя  килиш  максадида, иссик  овкат  билан  таъминланган. Текинга  берилган  озик-овкат  махсулотларининг  харажати  28  млн. 448 минг сумни  ташкил  этади.   Солик  кодексининг  199 моддаси, 1 бандида  курсатилган  коидага  асосан  жамият  томонидан  амалга  оширилган  озик-овкат  харажатлари  тегишли  равишда  кушилган  киймат  солиги  хисоблаш  айланмасига  киритилган.  Шунингдек  Солик  кодексининг  174 моддаси  13- бандида  курсатиб утилганидек  овкатланиш  харажатларидан  ягона  ижтимоий  тулов  ва  ходимларни  сугурта бадал  тулови  6,5%ли ажратмалар ушлаб  колинган.

  Ички  аудит   хисоботи  тузиш  жараенида,  жамиятда  бухгалтерия  хисобини  юритишда  аналитик  хисоб  буйича  олиб  борилган  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди, бухгалтерия  хисобини  юритишнинг  асоси  хисобланилган  синтетик  хисоб  хужжатлари  (айланма  баланс,  бош  китоб)  тулик  охирига  етказилмаганлиги   учун  такдим  этилмади.  Ички  аудит   хизмати  низомига  асосан,  маъмурият  томонидан  такдим  этилмаган  хужжатлар  буйича  келиб  чикиши  мумкин  булган барча  окибатлар  учун  корхона  маъмурияти  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  “Бухгалтерия  хисоби  тугрисида”ги  конуннинг  4 моддаси “Бухгалтерия ҳисобининг объектлари жамлама ҳисобварақларда акс эттирилади. Аналитик ҳисобни юритиш тартиби бухгалтерия ҳисоби субъекти томонидан мустақил равишда белгиланади»

Молиявий  натижалар  ва унинг  тахлили.

2014 йилнинг 1-ярим йиллигида  акциядорлик  жамияти  томонидан  9 млрд. 571 млн 360 минг сумлик,  узи  ишлаб  чикарган  алкогол  махсулотларини  узаро  тузилган  шартномалар  шартларига  асосан, шаробсавдо  базаларига  шиша-идиши  билан  биргаликда  реализация  килган.  Махсулот  сотишдан  тушган  соф  тушум  4 млрд. 604 млн. 232  минг сум, сотилган алкогол  махсулотларнинг   (товарларнинг)   таннархи   3 млрд. 484 млн. 102  минг  сум,   хисобот  даврининг  давр  харажатлари  853 млн  222 минг сум, асосий  фаолиятнинг  бошка  даромадлари  12 млн. 916 минг сум,  жумладан  оператив  ижарадан  олинган  даромад  250 минг сум, шиша  синиги  киримидан  2 млн. 191,5  минг сум, рангли ва  кора метал  сотишдан  10 млн. 172,4  минг сум, бошка  мол-мулк  сотилишидан 302,1  минг сум,молиявий  фаолиятдан  96 минг сум (диведент)    даромад  олинган. Жалб  этилган  кредит(карз)ларга  хисобланилган  фоизлар  22 млн. 681  минг сум олинган   булиб,  жамиятнинг    фойда  солиги  тулангунгача  булган  фойдаси  257 млн. 239  минг сумни  ташкил  этган.

Тегишли  равишда  белгиланган  ставкалар  асосида  фойда  солиги (32 млн. 915 минг сум) ва  инфрастуктурани  ривожлантириш (17 млн. 946 минг  сум) соликлари  чегирилганда, жамият   2014 йилнинг 1-ярим  йилини     206  млн. 378  минг сумлик  соф  фойда олиш билан  якунлаган 

                                                                        Хулоса

  1. Жамиятда корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши ташкил  этиш ва  доимий  равишда  назоратда  булишига  эришиш  зарур.

2. Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий   стандарти    асосида  хисоб  сиесатини  ишлаб  чикиш, мазкур  хисоб  сиесати  асосида  бухгалтерия  хисобининг  синтетик  хисоби(учети)ни (айланма баланс, бош  китоб) ташкил  этиш  талаб  этилади.

  1. Жамият активларининг бутлигини  таъминлаш  максадида  утказилаетган  санок  (инвентаризация) жараенларига  талабчанликни  ошириш, тузилаетган  хисоботларга  нисбатан  эътиборни  кучайтириш  талаб  этилади.  

 

                     Ички аудит хизмати

                              аудиторлари :                                          Х.  Бозоров

                                                                                                Ф.Салимов

 

 

                                                   АУДИТ   ХИСОБОТИ 

Сирдаре  ш.                                                                20 ноябр    2014 йил.

 

Мен,  Бозоров  Хомит  Кузиевич  ва  Салимов Файзулла Хайруллаевич   «Узвиносаноат- холдинг»  холдинг  компаниясига  карашли  «Сирдаре  вино»  очик  акциядорлик  жамияти   ички  аудит   хизмати  аудиторлари,  ички  аудит хизмати  иш  режасига  асосан, «Сирдаре  вино»  акциядорлик  жамиятининг  2014    йилнинг   9 ойи    давомида    олиб  борилган   молия-хужалик  фаолияти  юзасидан ички   аудит  текшируви  утказдик.

Текширув  давомида  хужалик  фаолиятига  доир  барча  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди.

«Сирдаре  вино»  ОАЖида  барча   банк  ва молия  хужалик  хужжатларига  биринчи  имзо  куйиш  хукуки  бошкарув  раиси вазифасини вактинча   бажарувчи            Н. Юсупалиев, иккинчи  имзо  куйиш  хукуки  бош хисобчи  ердамчиси  Б. Хамидов   зиммасига  юклатилган.

                                  Бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши

   Жамият  акциядорларининг 20 июн  2014 йилда булиб  утган  умумий  йигилиш  карори  билан  тасдикланган бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши  куйидагича  булган:

–  Арок махсулоти  куйиш режа  буйича  173,0(110,0) минг дал, хакикатда  163,1(109,2) минг дал, еки  режа  курсаткичи  9,9 минг далга, 5,7%га бажрилмай колган.

– Бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун 0,75 сум    таннарх  харажатлари белгиланилган,  хакикатда  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,756 сумлик  таннарх  харажатлари  сарф  этилган. Кабул  килинган  бизнес-режа  курсаткичлари  буйича  бир  сумлик  махсулот  таркибидаги  давр  харажатлари  0,166сум  этиб  белгиланилган, хакикатда  эса  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,1909 сумлик  харажатлар  амалга  оширилган.

– Молия-хужалик  фаолиятидан  471 млн.425 минг сумлик  соф фойда  олиш  мулжалланган, хакикатда  475 млн. 781 минг сумлик  соф  фойда  олинган, еки 4 млн 356 минг сумга куп соф  фойда олинишига  эришилган.

                       Корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши

        2014 йилнинг 9 ойи   давомида  бошкарув  кенгашининг  12  марта  йигилиши  утказилган  булиб, асосан ижро  интизоми,  кунлик  борилган  топширикларнинг  бажарилиши, хомийлик  ердами  курсатиш, ишлаб  чикариш  учун банкдан   кредит  олиш, чорак  якунлари  буйича  масалалар хамда   Холдинг  компанияси  томонидан  утказилган  йигилиш  материаллари урганилиб, маълумот  ва  ижро  учун  кабул килинган. Жумладан  6.01.2014 йилда  утказилган  кенгаш  йигилишида  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  11 ноябрдаги  «Кишлок  жойларда намунавий  лойихалар  буйича  якка  тартибдаги  уй-жойлар  курилишининг  2014 йил  дастури тугрисида»ги  ПК 2068-сонли  карори  урганилиб,  жамиятнинг  5 аъзоси  учун  хар  бирига  40 млн. сумдан  бошлангич  бадал  тулаш  учун  фоизсиз  кредит  ажратишга  карор  килинган. Хакикатда  2014  йилнинг  9 ойи  давомида  жамиятнинг  8 нафар  ходимига  бошлангич  бадални  тулаш  учун  64391 минг сумдан,  жами  514 млн.342 минг(жами  823млн. 682 минг сум) сумлик  жамиятнинг  айланма  маблаги  ишлаб  чикаришдан  четлаштирилган.        «Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти  билан  ходим  уртасида  фоизсиз  кредит  бериш  тугрисида  тузилган  шартномаларда  олинган  карзни    белгиланган  муддатда  кайтарилишини таъминлаш  мажбуриятини  олган  булса-да,  хисобот  йилининг  9 ойида  мазкур  карз  олган  ходимлардан  факатгина   4  нафари   жами   9 млн.950 минг сум маблагни  кайтарган,холос.    

Бошкарув  кенгашини  хар  хафтада  утказиш  ва  унинг  йигилишларида жамият  бошкаруви  компитенциясига  кирувчи  барча  масалалар, жумладан   ишлаб  чикариш  масалалари, бошкарув  масалалари, товар-моддий  бойликларни  сакланиши, кирими, чикими,  дебиторлик  ва  кредиторлик  карзларни  хисобдан  чикариш  ва  бошка  масалалар  колегиал  равишда  тахлил  этилиб, бошкарув  кенгаши  карори  чикарилиши  максадга  мувофикдир.

Жамият  кузатув  кенгашининг  2014 йилнинг  9 ойида  6 марта  йигилиши  утказилиб,  жамият  бошкаруви  томонидан  киритилган  ишлаб  чикариш  масалалари, шунингдек  вактинчалик  директор  вазифасини  бажарувчи масъул  шахсларни  тайинлаш, чорак  якунлари,  ва  бошка  масалалар  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

«Сирдаре-вино»  ОАЖи  акциядорларининг  2013 йил  якунларига  багишланган  навбатдаги  умумий  йигилиши хисобот  хилининг  20 июн  куни  утказилган, йигилиш  кабул  килган  карорга  асосан 2013 йил  якуни  билан  олинган  соф фойда  641млн. 869 минг сум  куйидагича  таксимланилган.

–  50% и -320 млн. 934,5 минг сум  диведент  туловига,  жумладан давлат улушига тегишли  акциялар  учун  163 млн. 676,6 минг сум,

      –    5,0% и  – 32 млн. 093,5 минг сум  жамиятнинг захира  жамгармасига,

–  45% и    – 288 млн. 841,0 минг сум жамият  ишлаб  чикаришини  ривожлантириш  жамгармасига.

«Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида» ги  конуннинг  56  моддасига  асосан йил  якуни  буйича  хисобланилган  диведентлар    карор  кабул  килинган  кундан  эътиборан  60 кунлик  муддатда  тулик  туланиши  кераклиги  курсатилган  булса-да    хисобланилган  диведент  туловларидан  жами  289 млн.981,2 минг сумлик  тулов  муддати  утган  карздорлик    мавжуд.

  Туланилмаган  диведентларни йиллар  буйича  тахлил этиб,  3 йил  давомида  талаб  килиб  олинмаган  диведентлар  суммасини  «Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида»ги  конунга  киритилган  узгартиришларга (конуннинг  51 моддаси) асосан  корхона  хисобига  олиш  тугрисида  карор  чикариш  максадга  мувофикдир.

                                Бухгалтерия  хисоби  ва  молиявий  хисобот

 

Асосий  воситалар

1 январ  2013  йил  холатида  асосий  воситаларнинг  баланс  киймати   1 млрд. 688 млн. 253  минг  cум,  эскириши  эса  959  млн.  854  минг  cум  булиб,  белгиланган  коэффицентлар  асосида  1  январ  2014  йил  холатида   асосий  воситаларнинг баланс  киймат  93 млн. 343 минг сумга,   эскириши эса   55859 минг сумга    кайта  бахоланган.

2014 йилнинг 9 ойи  давомида  670 млн. 390,5  минг сумлик (жумладан  ХХРсидан  келтирилган  куйиш  линияси  398 млн. 782,4 минг сумга  кирим  килинган, ГТД маълумотлари  билан  хисоблаб  чикканда  149020х2111,45= 314млн. 648,3минг сум  эканлиги  аникланди, кушимча  бухгалтерия  утказмаси  бериш  тавсия  этилди.) асосий  воситалар    кирим килинган, шу   давр  мобайнида1 млн.340,4 минг сумлик  асосий  воситалар  хисобдан  чикарилган.

01.10. 2014   йил холатида  асосий  воситаларнинг баланс  киймати  2  млрд. 459 млн. 215,0 минг cумни,  эскириш  киймати   1 млрд 303 млн. 112,5 минг сумни    ташкил этган.     Асосий  воситаларга  тугри  чизикли   усулда   хар  ойда  эскириш  хисобланиб, бухгалтерия  утказмаси  бериб  борилган  9 ой  давомида    жами  123  млн . 835,2  минг  сум  эскириш  хисобланилган.  Ушбу  эскиришларнинг 98 млн. 961 минг суми   махсулот  таннархига, 697,8  минг суми  сотиш  харажатларига, 24 млн. 176,1 минг суми  маъмурий  харажатларга  олиб  борилганКишлок  хужалигига  тегишли  асосий  воситалар  эскириши  кишлок  хужалиги  харажатларига  олиб  борилиши  тугрисида  тушунтиришлар  берилди.

  Жамиятнинг  мавжуд  асосий  воситаларига эскириш (амортизация) хисоблаш  буйича   кулланиши  керак  булган  меъерларга  аниклик  киритиш кераклиги   буйича   тавсиялар берилди.

Номоддий  активлар

 

     Бухгалтерия  хисобида  номоддий  активлар  хисоби  04.00 хисобваракда  юритилган   йил бошида  баланс  киймати  20 млн  569 минг  сумлик,  эскириши  15 млн. 705  минг сумлик  номоддий  активлар  мавжуд  булиб, 9 ой давомида  129 млн. 741,8 минг сумлик  номоддий  активлар(вино,арок, коняк ишлаб  чикариш  лицензиялари) кабул  килинган, шу  давр  мобайнидатулик  хизмат  муддатини  утаган, колдик  киймати  булмаган  11 млн.216 минг сумлик   номоддий  активлар  чиким  килинган.

   2014 йил  9 ойида  мавжуд  номоддий  активларга  белгиланган  меъерлар  асосида  жами  16 млн. 896,1 минг сумлик  эскириш  хисобланилган.

Узбекистон  Республикаси  бухгалтерия  хисобининг   7- сонли  миллий  стандартининг  45  бандида  “агар,   хизмат  килиш  муддатини  аниклашнинг  иложи  булмаганда,  меъерий  муддат  5 йил  этиб  белгиланиши”  курсатилган.  Номоддий  активлар  эскириш  хисобини  юритишда  мазкур  бухгалтерия   миллий  стандарти   талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади. 

01.10.2014 йил  холатида  номоддий  активларнинг  баланс  киймати  139 млн. 094,8 минг сумни,  эскириши  21 млн. 216 минг  сумни, колдик  киймати  эса  117 млн.709,3 минг сумни   ташкил  этган.  Тузилган  молиявий  хисоботларда  тугри  акс  эттирилган.

 

Узок муддатли  активлар  ва  узок  муддатли  дебиторлар

Акциядорлик  жамияти  бухгалтерия  хисобининг  06.00  хисобварагида 01.07.2014  йил холатида  2  млн  2 минг  сумлик (Пахтабанкнинг  1001,8 минг сумлик, “Узкишлокхужмашлизинг”  ОАЖининг  1,0млн сумлик кимматли  когози) узок  муддатли  молиявий  куйилмалари мавжуд. “Узкишлокхужмашлизинг” ОАЖи  акциялари  учун  хар  йили  диведент  олиб  келинаетган  булса-да,  “Пахтабанк”нинг  мавжуд  акциялари  учун  диведент  олинмаган. Тегишли  равишда  мурожат  этиб,  диведент  берилмаетганлигининг  сабабини  урганиш  таклиф  этилди.  

“Мева сабзавотчилик ва  узумчиликни  ривожлантириш  фонди” устав  фондини  шакллантириш  учун   10 млн сум микдорида, “Паркент  консалтинг техник сервис” масъулияти  чекланган  жамият  устав  фондини  шакллантириш  учун  20,0 млн. сум   улушлар  кучирилган.

Кайта  бахолашни  инобатга  олган  холда,  10 млн. 738,0 минг сумлик “Урнатиладиган  асбоб-ускуна”  булиб, ушбу  ускуналарни  урнатиш  еки  ишлаб  чикариш  жараени  учун  кераксиз  булса, мустакил  бахоловчилар  оркали  бахолаб, сотиш  чоралари  курилиши  максадга  мувофикдир.

Такдим  этилган 9 ойлик   молиявий  хисобот  буйича  капитал  куйилмаларнинг  01.10.2014 йил  холатидаги  колдиги  17 млн. 700 минг сумни  ташкил  этган.  Мазкур  хисобваракда  17 млн. 700 минг сумлик  сотиб  олинган  кучат  нихолларининг  нархи  курсатилган,холос. Кишлок  хужалигига  сарф  этилаетган  харажатлар  хисобини  юритиш  учун  алохида  08.50 – “Кишлок хужалик  ерларини  узлаштириш” хисобварагини  очиш  ва  ушбу  хисобваракда  кишлок  хужаликга  тегишли  барча  харажатларни(ишчилар  иш  хаки  , курсатилган  транспорт  харажати, к/х тегишли  асосий  воситалар  эскириши  ва хоказо.)   туплаб  бориш  тавсия  этилади.

1.10.2014 йил  холатида  жамиятнинг  узок  муддатли  дебиторлик  карздорликлари  885 млн. 722 минг сумни  ташкил этган. Жумладан, фермер  хужаликларига  сотиб  олиб  берилган  узум кучатлари  суммаси-62 млн.40 минг сум,   15 нафар  жамият  ходимига  намунавий  уй-жой сотиб  олиш  учун корхона  хисобидан  иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  туланилган  биринчи  бадал  туловлар колдиги – 823 млн. 682 минг сум  акс  эттирилган.   Жумладан  6.01.2014 йилда  утказилган бошкарув  кенгаши  йигилишида  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  11 ноябрдаги  «Кишлок  жойларда намунавий  лойихалар  буйича  якка  тартибдаги  уй-жойлар  курилишининг  2014 йил  дастури тугрисида»ги  ПК 2068-сонли  карори  урганилиб,  жамиятнинг  5 аъзоси  учун  хар  бирига  40 млн. сумдан  бошлангич  бадал  тулаш  учун  фоизсиз  кредит  ажратишга  карор  килинган Хакикатда  2014  йилнинг  9 ойи  давомида  жамиятнинг  8 нафар  ходимига  бошлангич  бадални  тулаш  учун  64391 минг сумдан  жами  514 млн.342 минг(жами  823млн. 682 минг сум) сумлик  жамиятнинг  айланма  маблаги  ишлаб  чикаришдан  четлаштирилган.  «Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти  билан  ходим  уртасида  фоизсиз  кредит  бериш  тугрисида  тузилган  шартномаларда  ходим  олинган  карзни   белгиланган  муддатда  кайтарилишини таъминлаш  мажбуриятини  олган  булса-да,  хисобот  йилининг  9 ойида  мазкур  карз  олган  ходимлардан факатгина  4  нафари   9 млн.950 минг сумлик  маблагни  кайтарган,  холос.

                                                      Материаллар  хисоби

1.10.2014 йил  холатида  жамиятнинг  9  нафар  моддий  жавобгар  шахси  хисобида  жами  1 млрд. 43 млн.  785,7 минг сумлик    ишлаб  чикариш  захиралари, ердамчи  материаллар хамда  хужалик  инвентарлари (арзон  ва  тез  эскирувчи буюмлар)  мавжуд.      Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  бухгалтерия  хисобининг  4-сонли  миллий  стандарти  65 -банди  коидалари  асосида,  яъни арзон бахоли  ва тез  эскирувчи  буюмлар  фойдаланишга   берилганда, ушбу  хужалик  инвентарларининг  ишлаб  чикариш  жараенига  еки  давр  харажатлари  хисобига  хисобдан  чикариб, бутлигини, яъни  сакланишини  таъминлаш  максадида  балансдан  ташкари  014 хисобваракда    хисобини  юритиш    курсатиб  утилди.

Бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  барча  товар-моддий  бойликлар  конунчилик  асосида  расмийлаштирилиб,  кирим  ордерлари  оркали  материаллар  омборга  кирим  килинган.

Чиким  хужжатлари  хам  белгиланган  конунчилик  асосида  олиб  борилган. Жамиятда  активларнинг сакланиши ва  бутлигини таъминлаш  хамда  хар  ойда  ишлаб  чикаришда  сарфланилган  хом-аше, ердамчи  материаллардаги  табиий  йуколишларни  аниклаш  максадида  инвентаризация (санок)  утказиб  келинган, санок  натижалари  конунчиликда  белгиланган  тартибда  расмийлаштирилган булса-да, масъул  шахслар  имзолари,рахбар  имзолари  мавжуд  эмас.

  Моддий  жавобгар  шахс  Жуманов  Тохир  жамиятнинг  бирламчи  ишлаб  чикариш  булими(вино пункти)да (ушбу  вино тайерлаш  пункти  «Булунгур шарбати»  МЧЖдан  ижарага  олинган)  жавобгар  шахс  хисобланиб,  хисобот  йилининг  9 ойи  давомида  умуман  хисобот  топширмаган. 2013  йилда  жамият  томонидан  жами  161 тн. узум  кайта  ишлашга  кабул  килиниб,  11200 дал виноматериал, 20 тн. Выжимка(узум  донаги) моддий  жавобгар  шахс  Т.Жуманов  хисоботига  кирим  килинган.  14.04.2014 йилда  «Муминобод»  МЧЖ билан  «Виноматериал  етказиб  бериш  тугрисида»  47-сонли  шартнома  тузилиб, 2014 йилнинг  23 майидан  30 июн  2014  йилгача  булган  даврда  факатгина  битта  ишонч  когози  оркали  жами  10960,5 дал виноматериал олдиндан  туловсиз  етказиб  берилган.  Мазкур  виноматериаллар  КАМАЗ русумли  автомашина  (давлат  раками  30 0264 ДА тиркама 30 АА 0667  ракамли) оркали  15 рейсда  (шундан  12 рейс 609дал, 3 рейс  1217,5 дал ???) етказиб  берилган.   Моддий  жавобгар  шахс  Т.Жуманов  хисобидаги  20,0 тн  узум  донаги   сотилиб  корхона  даромадига  олинмаган. 2014 йил  узум  кабул  килиш  мавсуми  олдидан  вино  тайерлаш  пунктида  санок(инвентаризация) утказилмаган,  текшириш  кунига  кадар  2014 йилда  кабул  килинган  узум  махсулотлари  буйича хисоботлар  топширилмаганлиги  натижасида, жамият  томонидан  берилган  бунак пуллар  дебитор   сифатида  акс  эттирилган.

    Ушбу  вино  тайерлаш  пунктида  йил  охирига  кадар  булган  муддатда  санок(инвентаризация) утказиш, 2014 йил  хосилидан  кабул  килинган  узум  хисоботларини  жамият  бухгалтериясига  такдим  этиш,  моддий  жавобгар  шахс Т.Жумановга  нисбатан  интизомий  чора  куриш тавсия  этилади.   

        

Мехнатга хак тулаш фонди

 

      1 январ  2014  йил  холатида  жамиятнинг  ишчи-ходимлардан  иш  хаки  буйича  карздорлиги    3 млн. 810,9 минг  сум булиб,  9 ой    давомида  белгиланган   тариф ва  окладлар (вактбай  асосда) асосида  хисобланилган  иш хакива  унга  тенглаштирилган  туловлар 572 млн. 672,1  минг сум, тегишли  равишда  даромад  солиги  -58 млн. 056,5 минг сум, пенсия  жамгармасига  6,5%ли  ажратма  37 млн.284,9 минг  сум ва  бошка  ушланмалар тегишлича  ушлаб  колинган. Пластик  карточкага 353 млн. 9,6 минг сум кучирилган ва  16 млн.  500 минг сум накд  олинган.  1.10. 2014  йил  холатида  жамиятнинг  иш  хакидан  карздорлиги 84 млн. 902,9 минг сумни  ташкил  этади

Жамиятда  молиявий  ахволни  яхшилаш учун  ишлаб  чикариш булим ва  цехларидаги  иш  жойларини  аттестациядан  утказиш,  бажарилаетган  иш  хажмига  мутаносиб  равишда  иш жойларини ва  ишловчилар  сонини  танлаш  максадга  мувофикдир.

Жамиятда  ижтимоий  сугурталаш  масалаларини  куриб  чикувчи  ишчи  гурухи  мавжуд, хисобот  йилида  ушбу  гурухнинг  йигилишлари  хар  ойда  утказилган  булиб, ушбу  йигилишларда  топширилган  вактинчалик  ишга  лаекатсизлик  касаллик  варакаларига  туловлар  тулаш  масалалари  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

Дебитор ва кредиторлар

1.10.2014  йил  холатида  жамиятнинг  дебиторлик  карзлари  1 млрд. 663 млн.387 минг сум булиб, йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан  437 млн. 996 минг сумга  купайган.  Дебитор  каздорликларнинг купайганлиги  “Харидор  ва  буюртмачиларнинг карзи” хисобвараги  хисобидан, яъни “Шаробсавдо”  корхоналарига  етказиб  берилган  махсулотлар  суммасининг  купйганлиги    билан  изохланади.

01.10.2014 йил  холатида  жамиятнинг  кредиторлик  карзлари  2 млрд. 639 млн. 708 минг сум  булиб,  йил  бошидаги  колдикка  нисбатан  1 млрд.863 млн. 367 минг сумга  купайган.   Кредиторлик  карздорликлар  асосан ”Мол  етказиб бурувчилар ва  пудратчиларга  карз” хисобварак   буйича олнган ердамчи  материаллар (1 млрд.504 млн. 16 минг сум), курсатилган  хизматлар  хамда  2013 йил  якуни  буйича хисобланилган  диведент (286 млн.254 минг сум)  туловлари  хисобидан   ошган

“Гулистоншахаршаробсавдо”  УКнинг  125 млн. 560,6 минг сумлик  тулов  муддати  утган  дебитор  карздорлиги  мавжуд  булиб, хужалик  судининг  ундирув  карорига асосан  23.12.2013 йилда  12-01312/11868-сонли    ижро варакаси  олинган. Ушбу  ижро  варакасини  ижросини  таъминлаш  урнига  2015 йилнинг  август  ойига  кадар  булган  муддатда  хар  ойда  7050 минг  сум  тулаш  шарти  билан  келишув  шартномаси  имзоланилган.

Шунингдек  Сирдаре вилоят  хужалик  судининг  1.02. 2013 йилдаги  12-1312/642-сонли  хал  килув  карори  билан  “Бухоронефт курилиш монтаж”  масулияти  чекланган  жамият  хисобидан  24 млн. 530 минг сумни  ундириш  хакида  карор  чикарилган  булса-да хар  хил  тушунарсиз  сабабларга  кура   текширув  кунига  кадар  1 сумлик  хам  карздорлик  ундирилмаган.   

Жамиятнинг  собик  ходимлари  томонидан  содир  этилган,  бир-неча  йиллардан  буен  ундирилиши  даргумон  булиб  келаетган  мавхум  дебиторлик (96 млн. 822 минг сум) карздорликларни  имконияти  борича  умумий  йигилиш  мухокамасига  олиб  чикиш  оркали  хисобдан  чикариш  чораларини  куриш  тавсия  этилади.  Хисобдан  чикариш  учун асос  ВМнинг  1999йил 5 февралдаги  54 сонли  карори билан  тасдикланган “Махсулот(ишлар,хизматлар)ни ишлаб  чикариш  ва  сотиш  харажатларининг таркиби хамда молиявий  натижаларни  шакллантириш тартиби  тугрисидаги  низом”нинг2.3.15.7.банди, Фукаролик  кодексининг  150 моддаси, БХМСнинг -21- сони 6 булим,7 банди.

 

    Банк  кредити  ва карзлар

 

Айланма  маблагларни  купайтириш  максадида холдинг  компаниясининг  киска  муддатли   300 млн.сумлик  кредитдан  фойдаланган.  Хисобот  даври  охирида  мавжуд  карздорликнинг  220 млн  суми  колган.

Шунингдек  жамият  фаолиятини ривожлантириш  максадида  узок  муддатли  банк  кредитидан  фойдаланилган. 1.10.2014 йил  холатида  олинган узок муддатли  банк  кредитларининг  колдиги  530  млн. 400 минг сумни  ташкил  этади.

Жалб  этилган  банк  кредити хамда  олинган  карз(кредит) лар  учун  2014 йилнинг  9 ойи    давомида   жами 39 млн. 876 минг  сумлик    фоизлар  хисобланилган.

                                                            Устав  фонди

«Сирдаре вино»  ОАЖи устави  акциядорларнинг  2009 йил 8 майдаги  умумий  йигилиши  карори  билан  тасдикланиб, Сирдаре туман  хокимлиги  тадбиркорлик  субъектларини  давлат  руйхатидан  утказиш  инспекциясида 16 июн  2009 йилда  167-сон билан  руйхатга  олинган . Низом  жамгармаси  600 000 270 сум  булиб,хар  бирининг  номинал  киймати  305  сум  булган,     1 967 214  дона  акцияларга  таксимланган.

«Алкогол  махсулотлари  куйувчи корхоналарни  лицензиялаш  тугрисидаги   йурикнома  талабларидан  келиб  чиккан  холда,  акциядорлик  жамиятининг  устав  капитали  микдори  Республикада  амалда  булган    10 минг минимал    иш  хакидан  кам  булмаслигини  инобатга  олган  холда, «Сирдаре-вино»  очик  акциядорлик  жамияти  акциядорларининг  умумий  йигилиш  карорига  асосан  жамиятнинг  устав  фонди  утган  йиллардаги  таксимланмаган  фойда  хисобидан  678 млн. 689 минг сумга оширилган.    1.10.2014 йил  холатида «Сирдаре-вино» акциядорлик   жамиятининг  устав  жамгармаси 1 млн. 967 минг214 дона,  номинал киймати  650 сумдан  иборат акциядан  ташкил  топган  булиб,   1 млрд.278 млн.689 минг 100 сумни  ташкил  этади.  

                                        Соликлар   хисобланиши  ва   туланиши

   1 январ  2014  йил   холатида  жамиятнинг  соликлардан  545 млн. 089 минг  сумлик,  максадли  жамгармалардан  109 млн. 291 минг сум  бокимонда  карздорлиги булиб,

2014  йилнинг  9 ойи  давомида :

-Фойда  солиги                                                          -67  млн.641  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги          – 100 млн. 919 минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           – 41 млн.  372  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги                       -1 млрд. 732 млн. 118  минг сум,

-Акциз  солиги                                              4 млрд. 792 млн  538 минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик

учун  солик                                                                 – 1 млн. 326  минг сум,

-Мол-мулк  солиги                                                      – 37 млн. 479  минг сум,

-Ер  солиги                                                                   –  7  млн.  023 минг сум

хисобланиб, хисоботлар  давлат  солик  инспекциясига  уз  муддатларида  топширилган.  Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                             -96  млн.886 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига      – 110 млн. 726 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                           – 34 млн. 602  минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов ва ажратма (25%+6,5%)- 298 млн.997 минг сум

ажратмалар  хисобланиб,  хисоботларда    акс  эттирилган.

01.10.2014  йил  холатида  жамиятнинг  бюджет  олдидаги  карздорлиги  391 млн.598  минг сум  булиб,   йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан 153 млн 491 минг сумга  камайган.   Максадли  давлат  жамгармаларига  туловлар  буйича  карздорлик  119 млн. 478 минг сум  булиб  йил  бошидаги карздорликка  нисбатан  10 млн. 187 минг сумга  купайган.  Ходимларнинг  иш  хакидан  ушлаб  колинган   даромад  солиги  танланма  асосда текширилганда,  мазкур    соликлар  тугри  ушлаб, уз  вактида  бюджетга  кучириб  берилаетганлиги  аникланди.

Жамият  маъмурияти  томонидан  корхона  ишловчилари жамоа  шартномасида  курсатилганидек,  ижтимоий  химоя  килиш  максадида, иссик  овкат  билан  таъминланган. Текинга  берилган  озик-овкат  махсулотларининг  харажати  43  млн. 426 минг сумни  ташкил  этади.   Солик  кодексининг  199 моддаси, 1 бандида  курсатилган  коидага  асосан  жамият  томонидан  амалга  оширилган  озик-овкат  харажатлари  тегишли  равишда  кушилган  киймат  солиги  хисоблаш  айланмасига  киритилган.  Шунингдек  Солик  кодексининг  174 моддаси  13- бандида  курсатиб утилганидек  овкатланиш  харажатларидан  ягона  ижтимоий  тулов  ва  ходимларни  сугурта бадал  тулови  6,5%ли ажратмалар ушлаб  колинган.

  Ички  аудит   хисоботи  тузиш  жараенида,  жамиятда  бухгалтерия  хисобини  юритишда  аналитик  хисоб  буйича  олиб  борилган  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди, бухгалтерия  хисобини  юритишнинг  асоси  хисобланилган  синтетик  хисоб  хужжатлари  (айланма  баланс,  бош  китоб)  тулик  охирига  етказилмаганлиги   учун  такдим  этилмади.  Ички  аудит   хизмати  низомига  асосан,  маъмурият  томонидан  такдим  этилмаган  хужжатлар  буйича  келиб  чикиши  мумкин  булган барча  окибатлар  учун  корхона  маъмурияти  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  “Бухгалтерия  хисоби  тугрисида”ги  конуннинг  4 моддаси “Бухгалтерия ҳисобининг объектлари жамлама ҳисобварақларда акс эттирилади. Аналитик ҳисобни юритиш тартиби бухгалтерия ҳисоби субъекти томонидан мустақил равишда белгиланади»

Молиявий  натижалар  ва унинг  тахлили.

2014 йилнинг 9 ойида  акциядорлик  жамияти  томонидан  14 млрд. 321 млн 526 минг сумлик,  узи  ишлаб  чикарган  алкогол  махсулотларини  узаро  тузилган  шартномалар  шартларига  асосан, шаробсавдо  базаларига  шиша-идиши  билан  биргаликда  реализация  килган.  Махсулот  сотишдан  тушган  соф  тушум  6 млрд. 920 млн. 393  минг сум, сотилган алкогол  махсулотларнинг   (товарларнинг)   таннархи   4 млрд. 995 млн. 739  минг  сум,   хисобот  даврининг  давр  харажатлари  1 млрд. 320 млн  815 минг сум, асосий  фаолиятнинг  бошка  даромадлари  20 млн. 735  минг сум,  жумладан  оператив  ижарадан  олинган  даромад  250,0 минг сум, шиша  синиги  киримидан  2 млн. 191,5  минг сум, рангли ва  кора метал  сотишдан  15 млн. 444,2  минг сум, бошка  мол-мулк  сотилишидан 2850,3  минг сум,молиявий  фаолиятдан  96 минг сум (диведент)    даромад  олинган. Жалб  этилган  кредит(карз)ларга  хисобланилган  фоизлар  39 млн. 876  минг сум  харажатлар   инобатга  олинганда,  жамиятнинг    фойда  солиги  тулангунгача  булган  фойдаси  584 млн. 794  минг сумни  ташкил  этган.

Тегишли  равишда  белгиланган  ставкалар  асосида  фойда  солиги (67 млн. 641 минг сум) ва  инфрастуктурани  ривожлантириш (41 млн. 372 минг  сум) соликлари  чегирилганда, жамият   2014 йилнинг 9 ойини     475  млн. 781  минг сумлик  соф  фойда олиш билан  якунлаган 

                                                                        Хулоса

  1. Жамиятда корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши ташкил  этиш ва  доимий  равишда  назоратда  булишига  эришиш  зарур.

2. Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий   стандарти    асосида  хисоб  сиесатини  ишлаб  чикиш, мазкур  хисоб  сиесати  асосида  бухгалтерия  хисобининг  синтетик  хисоби(учети)ни (айланма баланс, бош  китоб) ташкил  этиш  талаб  этилади.

  1. Жамият активларининг бутлигини  таъминлаш  максадида ижарага олинган  вино  тайерлаш  пунктида  санок(инвентаризация)   утказиш,  утказилаетган  санок  (инвентаризация) жараенларига  талабчанликни  ошириш, тузилаетган  хисоботларга  нисбатан  эътиборни  кучайтириш  талаб  этилади.  

 

                     Ички аудит хизмати

                              аудиторлари :                                          Х.  Бозоров

                                                                                               Ф.Салимов

 

                                         

                                                 АУДИТ   ХИСОБОТИ 

                 Сирдаре  ш.                                                                    25 феврал 2015 йил.

Бизлар-ким,  Бозоров  Хомит  Кузиевич  ва  Салимов Файзулла Хайруллаевичлар   «Узвиносаноат- холдинг»  холдинг  компаниясига  карашли  «Сирдаре  вино»    акциядорлик  жамияти   ички  аудит   хизмати  аудиторлари,  ички  аудит хизмати  иш  режасига  асосан, «Сирдаре  вино»  акциядорлик  жамиятининг  2014 йил   давомида    олиб  борилган   молия-хужалик  фаолияти  юзасидан ички   аудит  текшируви  утказдик.

Текширув  давомида  хужалик  фаолиятига  доир  барча  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди.

«Сирдаре  вино»  ОАЖида  барча   банк  ва молия  хужалик  хужжатларига  биринчи  имзо  куйиш  хукуки  бошкарув  раиси вазифасини вактинча   бажарувчи           Н. Юсупалиев, иккинчи  имзо  куйиш  хукуки  бош хисобчи  ердамчиси  Б. Хамидов   зиммасига  юклатилган.

                                  Бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши

   Жамият  акциядорларининг 20 июн  2014 йилда булиб  утган  умумий  йигилиш  карори  билан  тасдикланган бизнес-режа  курсаткичларининг  бажарилиши  куйидагича  булган:

–  Арок махсулоти  куйиш режа  буйича  262 минг дал, хакикатда  263,2 минг дал,   режа  курсаткичи  0,2 минг далга куп,  еки бизнес- режа курсаткичи  100,1%га бажрилган.

-Кабул  килинган  бизнес-режа курсаткичи буйича бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун 0,75  (9035572/12042175) сумлик    таннарх  харажатлари белгиланилган,  хакикатда  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,766 (9045709/11811727) сумлик  таннарх  харажатлари  сарфланиб,  бир сумлик  махсулот  таннархи  кабул  килинган  бизнес-режа  курсаткичига  нисбатан  0,016сумга  кимматлашига  йул  куйилган.    Кабул  килинган  бизнес-режа  курсаткичлари  буйича  бир  сумлик  махсулот  таркибидаги  давр  харажатлари  0,158 сум  этиб  белгиланилган, хакикатда  эса  бир  сумлик  махсулот  ишлаб  чикариш  учун  0,163 сумлик давр   харажатлари  амалга  оширилган.

– Молия-хужалик  фаолиятидан  850 млн. сумлик  соф фойда  олиш  мулжалланган, хакикатда  660 млн. 957 минг сумлик  соф  фойда  олинган, еки 189 млн 43 минг сумга кам соф  фойда олиниб,  бизнес-режа  курсаткичи  77,76% бажарилган, холос.

                  Корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши

        2014 йил  давомида  бошкарув  кенгашининг  16  марта  йигилиши  утказилган  булиб, асосан ижро  интизоми,  кунлик  борилган  топширикларнинг  бажарилиши, хомийлик  ердами  курсатиш, ишлаб  чикариш  учун банкдан   кредит  олиш, чорак  якунлари  буйича  масалалар хамда   Холдинг  компанияси  томонидан  утказилган  йигилиш  материаллари урганилиб, маълумот  ва  ижро  учун  кабул килинган. Жумладан  6.01.2014 йилда  утказилган  кенгаш  йигилишида  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  11 ноябрдаги  «Кишлок  жойларда намунавий  лойихалар  буйича  якка  тартибдаги  уй-жойлар  курилишининг  2014 йил  дастури тугрисида»ги  ПК 2068-сонли  карори  урганилиб,  жамиятнинг  5 аъзоси  учун  хар  бирига  40 млн. сумдан  бошлангич  бадал  тулаш  учун  фоизсиз  кредит  ажратишга  карор  килинган. Хакикатда  2014  йил  давомида  жамиятнинг  8 нафар  ходимига  бошлангич  бадални  тулаш  учун  64391 минг сумдан,  жами  514 млн.342 минг(жами  823млн. 682 минг сум) сумлик  жамиятнинг  айланма  маблаги  ишлаб  чикаришдан  четлаштирилган.        «Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти  билан  ходим  уртасида  фоизсиз  кредит  бериш  тугрисида  тузилган  шартномаларда  олинган  карзни    белгиланган  муддатда  кайтарилишини таъминлаш  мажбуриятини  олган  булса-да,  хисобот  йилининг  12 ойида  мазкур  карз  олган  ходимлардан  факатгина   4  нафари   жами   9 млн.950 минг сум маблагни  кайтарган, холос.    

Бошкарув  кенгашини  хар  хафтада  утказиш  ва  унинг  йигилишларида жамият  бошкаруви  компитенциясига  кирувчи  барча  масалалар, жумладан   ишлаб  чикариш  масалалари, бошкарув  масалалари, товар-моддий  бойликларни  сакланиши, кирими, чикими,  дебиторлик  ва  кредиторлик  карзларни  хисобдан  чикариш  ва  бошка  масалалар  колегиал  равишда  тахлил  этилиб, бошкарув  кенгаши  карори  чикарилиши  максадга  мувофикдир.

Жамият  кузатув  кенгашининг  2014 йил давомида 6 марта  йигилиши  утказилиб,  жамият  бошкаруви  томонидан  киритилган  ишлаб  чикариш  масалалари, шунингдек, чорак, ярим  йил,  9   якунлари,  ва  бошка  масалалар  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

«Сирдаре-вино»  ОАЖи  акциядорларининг  2013 йил  якунларига  багишланган  навбатдаги  умумий  йигилиши хисобот  хилининг  20 июн  куни  утказилган, йигилиш  кабул  килган  карорга  асосан 2013 йил  якуни  билан  олинган  соф фойда  641млн. 869 минг сум  куйидагича  таксимланилган.

–  50% и -320 млн. 934,5 минг сум  диведент  туловига,  жумладан давлат улушига тегишли  акциялар  учун  163 млн. 676,6 минг сум,

      –    5,0% и  – 32 млн. 093,5 минг сум  жамиятнинг захира  жамгармасига,

–  45% и    – 288 млн. 841,0 минг сум жамият  ишлаб  чикаришини  ривожлантириш  жамгармасига.

«Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида» ги  конуннинг  56  моддасига  асосан йил  якуни  буйича  хисобланилган  диведентлар    карор  кабул  килинган  кундан  эътиборан  60 кунлик  муддатда  тулик  туланиши  кераклиги  курсатилган  булса-да    хисобланилган  диведент  туловларидан  жами  40 млн. 817,2 минг сумлик  тулов  муддати  утган  карздорлик    мавжуд.

  Туланилмаган  диведентларни йиллар  буйича  тахлил этиб,  3 йил  давомида  талаб  килиб  олинмаган  диведентлар  суммасини  «Акциядорлик  жамиятлари  ва  акциядорларнинг  хукукларини  химоя  килиш  тугрисида»ги  конунга  киритилган  узгартиришларга (конуннинг  51 моддаси) асосан  корхона  хисобига  олиш  тугрисида  карор  чикариш  максадга  мувофикдир.

 

                                      Бухгалтерия  хисоби  ва  молиявий  хисобот

 Асосий  воситалар

1 январ  2014  йил  холатида  асосий  воситаларнинг  баланс  киймати   1 млрд. 790 млн. 165  минг  cум,  эскириши  эса  1 млрд. 180  млн.  3  минг  cум  булиб,  белгиланган  коэффицентлар  асосида  1  январ  2014  йил  холатида   асосий  воситаларнинг баланс  киймат  93 млн. 343 минг сумга,   эскириши эса   55859 минг сумга    кайта  бахоланган.

2014 йил  давомида  685 млн. 394,3  минг сумлик (жумладан  ХХРсидан  келтирилган  куйиш  линияси  398 млн. 782,4 минг сумга  кирим  килинган, ГТД маълумотлари  билан  хисоблаб  чикканда  149020х2111,45= 314млн. 648,3минг сум  эканлиги  аникланди, кушимча  бухгалтерия  утказмаси  бериш  тавсия  этилди.) асосий  воситалар    кирим килинган, шу   давр  мобайнида  1 млн.340,4 минг сумлик  асосий  воситалар  хисобдан  чикарилган.

31.12. 2014   йил холатида  асосий  воситаларнинг баланс  киймати  2  млрд. 474 млн. 219,0 минг cумни,  эскириш  киймати   1 млрд 343 млн. 630,0 минг сумни    ташкил этган.     Асосий  воситаларга  тугри  чизикли   усулда   хар  ойда  эскириш  хисобланиб, бухгалтерия  утказмаси  бериб  борилган  12 ой  давомида    жами  164  млн . 352,5  минг  сум  эскириш  хисобланилган.  Ушбу  эскиришларнинг 131  млн. 295 минг суми   махсулот  таннархига, 930,4  минг суми  сотиш  харажатларига, 32 млн. 126,8 минг суми  маъмурий  харажатларга  олиб  борилганКишлок  хужалигига  тегишли  асосий  воситалар  эскириши  кишлок  хужалиги  харажатларига  олиб  борилиши  тугрисида  тушунтиришлар  берилди.

   Кондиционер  ROISON  KFR  буйича  20%  урнига  15%  хисобланиши  натижасида  давр  харажатлари  520 минг 437 сумга  кам  акс  эттирилган. Шунингдек  Е 1-9 типдаги  Котел  паравой  жихозига  15% урнига  5% микдорида  эскириш  хисобланилган. Жамиятнинг  мавжуд  асосий  воситаларига эскириш (амортизация) хисоблаш    Солик  кодексида курсатиб  утилган  меъерлардан  фойдаланган холда  эскириш(амортизация)  хисобланиши   кераклиги тугрисида    тавсиялар берилди.

 Номоддий  активлар

      Бухгалтерия  хисобида  номоддий  активлар  хисоби  04.00 хисобваракда  юритилган   йил бошида  баланс  киймати  20 млн  569 минг  сумлик,  эскириши  15 млн. 705  минг сумлик  номоддий  активлар  мавжуд  булиб, хисобот  йили  давомида    129 млн. 741,8 минг сумлик  номоддий  активлар(вино,арок, коняк ишлаб  чикариш  лицензиялари) кабул  килинган, шу  давр  мобайнида  тулик  хизмат  муддатини  утаган, колдик  киймати  булмаган  11 млн.216 минг сумлик   номоддий  активлар  чиким  килинган. Хизмат  муддати  тугаган ва  кайта  лицензия  олинган   булишига  карамасдан  2804 минг сум вин хом-ашеси спирти  ишлаб чикариш, 1402 минг сумлик виноматериал  ишлаб  чикариш  лицензиялари  хисобдан  чикарилмаган.  

   2014 йил  давомида   мавжуд  номоддий  активларга  белгиланган  меъерлар  асосида  жами  25 млн. 051,8 минг сумлик  эскириш  хисобланилган.

Узбекистон  Республикаси  бухгалтерия  хисобининг   7- сонли  миллий  стандартининг  45  бандида  “агар,   хизмат  килиш  муддатини  аниклашнинг  иложи  булмаганда,  меъерий  муддат  5 йил  этиб  белгиланиши”  курсатилган.  Номоддий  активлар  эскириш  хисобини  юритишда  мазкур  бухгалтерия   миллий  стандарти   талаблари  асосида  юритиш  тавсия  этилади. 

31.12.2014 йил  холатида  номоддий  активларнинг  баланс  киймати  139 млн. 094,8 минг сумни,  эскириши  28 млн. 195,2 минг  сумни, колдик  киймати  эса  110 млн.889,5 минг сумни   ташкил  этган.  Тузилган  молиявий  хисоботларда  тугри  акс  эттирилган.

Узок муддатли  активлар  ва  узок  муддатли  дебиторлар

Акциядорлик  жамияти  бухгалтерия  хисобининг  06.00  хисобварагида 31.12.2014  йил холатида  2 млн 2 минг  сумлик (Пахтабанкнинг  1001,8 минг сумлик, “Узкишлок-хужмашлизинг”  АЖининг  1,0млн сумлик кимматли  когози) узок  муддатли  молиявий  куйилмалари мавжуд. “Узкишлокхужмашлизинг” ОАЖи  акциялари  учун  хар  йили  диведент  олиб  келинаетган  булса-да,  “Пахтабанк”нинг  мавжуд  акциялари  учун  диведент  олинмаган. Тегишли  равишда  мурожат  этиб,  диведент  берилмаетганлигининг  сабабини  урганиш  таклиф  этилди.  

Кайта  бахолашни  инобатга  олган  холда,  10 млн. 738,0 минг сумлик “Урнатиладиган  асбоб-ускуна”  булиб, ушбу  ускуналарни  урнатиш  еки  ишлаб  чикариш  жараени  учун  кераксиз  булса, мустакил  бахоловчилар  оркали  бахолаб, сотиш  чоралари  курилиши  максадга  мувофикдир.

Такдим  этилган йиллик молиявий  хисобот  буйича  капитал  куйилмаларнинг  31.12.2014 йил  холатидаги  колдиги  17 млн. 700 минг сумни  ташкил  этган.  Мазкур  хисобваракда  19 млн. 200 минг сумлик  сотиб  олинган  кучат  нихолларининг  нархи  курсатилган,холос. Кишлок  хужалигига  сарф  этилаетган  харажатлар  хисобини  юритиш  учун  алохида  08.50 – “Кишлок хужалик  ерларини  узлаштириш” хисобварагини  очиш  ва  ушбу  хисобваракда  кишлок  хужаликга  тегишли  барча  харажатларни(ишчилар  иш  хаки  , курсатилган  транспорт  харажати, к/х тегишли  асосий  воситалар  эскириши  ва хоказо.)   жамгариб   бориш  тавсия  этилади.  

31.12.2014 йил  холатида  жамиятнинг  узок  муддатли  дебиторлик  карздорликлари  886 млн. 175 минг сумни  ташкил этган. Жумладан, фермер  хужаликларига  сотиб  олиб  берилган  узум кучатлари  суммаси- 69 млн. 540 минг сум,   15 нафар  жамият  ходимига  намунавий  уй-жой сотиб  олиш  учун корхона  хисобидан  иш  хакидан  ушлаб  колиш  шарти  билан  туланилган  биринчи  бадал  туловлар колдиги – 816 млн. 635 минг сум  акс  эттирилган.   Жумладан  6.01.2014 йилда  утказилган бошкарув  кенгаши  йигилишида  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  11 ноябрдаги  «Кишлок  жойларда намунавий  лойихалар  буйича  якка  тартибдаги  уй-жойлар  курилишининг  2014 йил  дастури тугрисида»ги  ПК 2068-сонли  карори  урганилиб,  жамиятнинг  5 аъзоси  учун  хар  бирига  40 млн. сумдан  бошлангич  бадал  тулаш  учун  фоизсиз  кредит  ажратишга  карор  килинган Хакикатда  2014  йил  давомида  жамиятнинг  8 нафар  ходимига  бошлангич  бадални  тулаш  учун  64391 минг сумдан  жами  514 млн.342 минг(жами  823млн. 682 минг сум) сумлик  жамиятнинг  айланма  маблаги  ишлаб  чикаришдан  четлаштирилган.  «Сирдаре-вино»  акциядорлик  жамияти  билан  ходим  уртасида  фоизсиз  кредит  бериш  тугрисида  тузилган  шартномаларда  ходим  олинган  карзни   белгиланган  муддатда  кайтарилишини таъминлаш  мажбуриятини  олган  булса-да,  хисобот  йил   давомида  мазкур  карз  олган  ходимлардан факатгина  4  нафари   16 млн.997 минг сумлик  маблагни  кайтарган,  холос.  Жамият  хисобидан  берилган  карзларни  мунтазам  равишда  хар  ойда  ишловчиларнинг  иш  хаклари  хисобидан  ушланиб  борилишини  таъминлаш  максадга  мувофиклиги  курсатиб  утилди. 

                                                      Материаллар  хисоби

31.12.2014 йил  холатида  жамиятнинг  9  нафар  моддий  жавобгар  шахси  хисобида  жами  1 млрд. 14 млн.  321,1 минг сумлик    ишлаб  чикариш  захиралари, ердамчи  материаллар хамда  хужалик  инвентарлари (арзон  ва  тез  эскирувчи буюмлар)  мавжуд.      Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  бухгалтерия  хисобининг  4-сонли  миллий  стандарти  65 -банди  коидалари  асосида,  яъни арзон бахоли  ва тез  эскирувчи  буюмлар  фойдаланишга   берилганда, ушбу  хужалик  инвентарларининг  ишлаб  чикариш  жараенига  еки  давр  харажатлари  хисобига  хисобдан  чикариб, бутлигини, яъни  сакланишини  таъминлаш  максадида  балансдан  ташкари  014 хисобваракда    хисобини  юритиш    курсатиб  утилди.

Бирламчи  бухгалтерия  хужжатлари  тахлил  этилганда,  барча  товар-моддий  бойликлар  конунчилик  асосида  расмийлаштирилиб,  кирим  ордерлари  оркали  материаллар  омборга  кирим  килинган.

Чиким  хужжатлари  хам  белгиланган  конунчилик  асосида  олиб  борилган. Жамиятда  активларнинг сакланиши ва  бутлигини таъминлаш  хамда  хар  ойда  ишлаб  чикаришда  сарфланилган  хом-аше, ердамчи  материаллардаги  табиий  йуколишларни  аниклаш  максадида  инвентаризация (санок)  утказиб  келинган, санок  натижалари  конунчиликда  белгиланган  тартибда  расмийлаштирилган.

 Мехнатга хак тулаш фонди

       1 январ  2014  йил  холатида  жамиятнинг  ишчи-ходимлардан  иш  хаки  буйича  карздорлиги    3 млн. 810,9 минг  сум булиб,  хисобот  йили    давомида  белгиланган   тариф ва  окладлар (вактбай  асосда) асосида  хисобланилган  иш хаки  ва  унга  тенглаштирилган  туловлар 1 млрд. 311 млн. 998,2  минг сум, тегишли  равишда  даромад  солиги  -145 млн. 934,5 минг сум, пенсия  жамгармасига  6,5%ли  ажратма  85 млн. 343,9 минг  сум ва  бошка  ушланмалар тегишлича  ушлаб  колинган. Пластик  карточкага 892 млн. 537,9  минг сум кучирилган ва  28 млн.  350 минг сум накд  олинган.

31.12.2014  йил  холатида  жамиятнинг  иш  хакидан  карздорлиги 105 млн. 517,6 минг сумни  ташкил  этади

Жамиятда  молиявий  ахволни  яхшилаш учун  ишлаб  чикариш булим ва  цехларидаги  иш  жойларини  аттестациядан  утказиш,  бажарилаетган  иш  хажмига  мутаносиб  равишда  иш жойларини ва  ишловчилар  сонини  макбуллаштириш(танлаш)  максадга  мувофикдир.

Жамиятда  ижтимоий  сугурталаш  масалаларини  куриб  чикувчи  ишчи  гурухи  мавжуд, хисобот  йилида  ушбу  гурухнинг  йигилишлари  хар  ойда  утказилган  булиб, ушбу  йигилишларда  топширилган  вактинчалик  ишга  лаекатсизлик  касаллик  варакаларига  туловлар  тулаш  масалалари  куриб  чикилиб, тегишли  карорлар  кабул  килинган.

Дебитор ва кредиторлар

31.12.2014  йил  холатида  жамиятнинг  дебиторлик  карзлари  1 млрд. 645 млн.562 минг сум булиб, йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан  420 млн. 171 минг сумга  купайган.  Дебитор  каздорликларнинг купайганлиги  “Харидор  ва  буюртмачиларнинг карзи” хисобвараги  хисобидан, яъни “Шаробсавдо”  корхоналарига олдиндан  туловсиз етказиб  берилган  махсулотлар  суммасининг  купайганлиги    билан  изохланади.

       – 25.12.2014 йил  холатида  “Маликшаробсавдо”  УКнинг  303965,3 минг сумлик  дебитор  карздорлиги  булган  холда, олдиндан  туловсиз, 26.12.2014 йилда  №417,№418,№419-сонли  счет-фактуралар  оркали  117 млн. 850,6 минг сумлик  махсулот  бериб  юборилган.   Мазкур  “Шаробсавдо”  корхонасининг  31.12.2014 йил  холатидаги  дебитор  карздорлиги  251 млн.815,9 минг сумни  ташкил  этган.

      – “Водилшаробсавдо”  корхонасининг  28.12.2014 йил  холатида  24761,1 минг сумлик  карзи  булган  холда, №422-сонли  счет-фактура  билан  кушимча  равишда  46013 минг сумлик  махсулот  бериб  юборилган, 31.12.2014 йил холатида  ушбу  корхонанинг  “Сирдаре-вино”  акциядорлик  жамиятидан  26 млн.774,7 минг сумлик  дебитор  карздорлиги  мавжуд.    

Жамиятда  махсулотларнинг  туловсиз  чикариб  юборилишига  йул  куймаслик  максадида  тайинланган  Молия  Вазирлигининг   молия  инспектори  мавжуд  булса-да, жунатилаетган  махсулотлар  счет-фактураларида  молия  инспекторининг  рухсат берувчи  белгиси, штампи  мавжуд  эмас.

“Гулистоншахаршаробсавдо”  УКнинг  125 млн. 560,6 минг сумлик  тулов  муддати  утган  дебитор  карздорлиги  мавжуд  булиб, хужалик  судининг  ундирув  карорига асосан  23.12.2013 йилда  12-01312/11868-сонли    ижро варакаси  олинган. Ушбу  ижро  варакасини  ижросини  таъминлаш  урнига  2015 йилнинг  август  ойига  кадар  булган  муддатда  хар  ойда  7050 минг  сум  тулаш  шарти  билан  келишув  шартномаси  имзоланилган. 31.12.2014 йил  холатида  “Гулистоншаробсавдо”  УКнинг  256 млн.186 минг сумлик  дебитор  карздорлигининг  мавжудлиги  юкоридаги  келишувга  амал  килинмаетгалини  курсатади.

       31.12.2014 йил  холатида  жамиятнинг  кредиторлик  карзлари  2 млрд. 514 млн. 560 минг сум  булиб,  йил  бошидаги  колдикка  нисбатан  1 млрд.  738 млн. 219  минг сумга  купайган.   Кредиторлик  карздорликлар  асосан ”Мол  етказиб бурувчилар ва  пудратчиларга  карз” хисобварак   буйича олинган ердамчи  материаллар, курсатилган  хизматлар  туловлари  хисобидан   ошган    

Жамиятнинг  собик  ходимлари  томонидан  содир  этилган,  бир-неча  йиллардан  буен  ундирилиши  даргумон  булиб  келаетган  мавхум  дебиторлик (96 млн. 822 минг сум) карздорликларни  имконияти  борича  умумий  йигилиш  мухокамасига  олиб  чикиш  оркали  хисобдан  чикариш  чораларини  куриш  тавсия  этилади. 

      Хисобдан  чикариш  учун асос  ВМнинг  1999йил 5 февралдаги  54 сонли  карори билан  тасдикланган “Махсулот(ишлар,хизматлар)ни ишлаб  чикариш  ва  сотиш  харажатларининг таркиби хамда молиявий  натижаларни  шакллантириш тартиби  тугрисидаги  низом”нинг2.3.15.7.банди, Фукаролик  кодексининг  150 моддаси, БХМСнинг -21- сони 6 булим,7 банди.

    Банк  кредити  ва карзлар

Айланма  маблагларни  купайтириш  максадида холдинг  компаниясининг  киска  муддатли   300 млн.сумлик  кредитдан  фойдаланган.  Хисобот  йили  охирида  мавжуд  карздорликнинг  220 млн  суми  колган.

Шунингдек  жамият  фаолиятини ривожлантириш  максадида  узок  муддатли  банк  кредитидан  фойдаланилган. 2014 йилнинг  15 октябрида  Болгария  давлати-нинг”Бенковски” кооперативи  билан  99,0 минг АКШдолларига  АД-2 коняк  спирти  ишлаб  чикарувчи  ускунани  сотиб  олишга  №29-сонли  котракт  тузилган.   Мазкур  шартнома  шартини  бажариш  максадида  банкдан  2 йиллик  муддатда  йилига  14% устама  эвазига  250,0млн сумлик  узок  муддатли  кредит  олинган. Натижада  жамиятнинг  банкдан  олган  узок  муддатли  кредитлар  31.12.2014 йил  холатида  739 млн 500минг сумни  ташкил  этган.

Жалб  этилган  банк  кредити хамда  олинган  карз(кредит) лар  учун  2014 йил   давомида   жами 70 млн. 596 минг  сумлик    фоизлар  хисобланилган.

                                                            Устав  фонди

31.12.2014 йил  холатида «Сирдаре-вино» акциядорлик   жамиятининг  устав  жамгармаси 1 млн. 967 минг214 дона,  номинал киймати  650 сумдан  иборат акциядан  ташкил  топган  булиб,   1 млрд.278 млн.689 минг 100 сумни  ташкил  этади.  

                                        Соликлар   хисобланиши  ва   туланиши

   1 январ  2014  йил   холатида  жамиятнинг  соликлардан  545 млн. 089 минг  сумлик,  максадли  жамгармалардан  109 млн. 291 минг сум  бокимонда  карздорлиги булиб,

2014  йил  давомида :

-Фойда  солиги                                                          -74  млн.  706  минг сум

-Жисмоний  шахсларнинг  даромад  солиги          -155 млн. 029 минг  сум,

-Инфратузилмани  ривож. солиги                           – 57 млн.  474  минг сум,

-Кушилган  киймат  солиги                       -2 млрд. 917 млн. 064  минг сум,

-Акциз  солиги                                              8 млрд. 066 млн  176 минг сум,

-Сув ресурсларидан  фойдаланганлик

учун  солик                                                                 –  1 млн. 768  минг сум,

-Мол-мулк  солиги                                                      – 49 млн. 972  минг сум,

-Ер  солиги                                                                   –  9  млн.  364 минг сум

хисобланиб, хисоботлар  давлат  солик  инспекциясига  уз  муддатларида  топширилган.  Шунингдек  давлатнинг  максадли  жамгармалари  ва  бюджетдан  ташкари  туловларга, яъни:

– Республика  йул  жамгармасига                             -165  млн.364 минг сум,

-Бюджетдан  ташкари  пенсия  жамгармасига      – 188 млн. 988 минг сум,

-Мактаб  таълими  жамгармасига                           – 86 млн. 839  минг сум,

-Ягона  ижтимоий  тулов ва ажратма (25%+6,5%)- 420 млн.835 минг сум

ажратмалар  хисобланиб,  хисоботларда    акс  эттирилган.

31.12.2014  йил  холатида  жамиятнинг  бюджет  олдидаги  карздорлиги  400 млн.169  минг сум  булиб,   йил  бошидаги  карздорликка  нисбатан 144 млн 920 минг сумга  камайган.   Максадли  давлат  жамгармаларига  туловлар  буйича  карздорлик хисобот  йили  охирида 118 млн. 313 минг сум  булиб  йил  бошидаги карздорликка  нисбатан  9 млн. 022 минг сумга  купайган.  Ходимларнинг  иш  хакидан  ушлаб  колинган   даромад  солиги  танланма  асосда текширилганда,  мазкур    соликлар  тугри  ушлаб, уз  вактида  бюджетга  кучириб  берилаетганлиги  аникланди.

Жамият  маъмурияти  томонидан  корхона  ишловчилари жамоа  шартномасида  курсатилганидек,  ижтимоий  химоя  килиш  максадида, иссик  овкат  билан  таъминланган. Текинга  берилган  озик-овкат  махсулотларининг  харажати  66  млн. 955,8 минг сумни  ташкил  этади.   Солик  кодексининг  199 моддаси, 1 бандида  курсатилган  коидага  асосан  жамият  томонидан  амалга  оширилган  озик-овкат  харажатлари  тегишли  равишда  кушилган  киймат  солиги  хисоблаш  айланмасига  киритилган.  Шунингдек  Солик  кодексининг  174 моддаси  13- бандида  курсатиб утилганидек  овкатланиш  харажатларидан  ягона  ижтимоий  тулов  ва  ходимларни  сугурта бадал  тулови  6,5%ли ажратмалар ушлаб  колинган.

  Ички  аудит   хисоботи  тузиш  жараенида,  жамиятда  бухгалтерия  хисобини  юритишда  аналитик  хисоб  буйича  олиб  борилган  бирламчи  хужжатлар  такдим  этилди, бухгалтерия  хисобини  юритишнинг  асоси  хисобланилган  синтетик  хисоб  хужжатлари  (айланма  баланс,  бош  китоб)  юритиш  мажбурийлиги  тугрисида  тушунтириш  берилди.  Шунингдек,  бухгалтерия  утказмалари  бериб  боришнинг намуналари  тушунтирилиб,  Республикада  амалда  булган № 21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий  стандарти  асосида  счетлар  режаси  ишлаб  чикишда  амалий  ердам  курсатилди.   

Ички  аудит   хизмати  низомига  асосан, жамият  маъмурияти  томонидан  такдим  этилмаган  хужжатлар  буйича  келиб  чикиши  мумкин  булган барча  окибатлар  учун  корхона  маъмурияти  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  “Бухгалтерия  хисоби  тугрисида”ги  конуннинг  4 моддаси “Бухгалтерия ҳисобининг объектлари жамлама ҳисобварақларда акс эттирилади. Аналитик ҳисобни юритиш тартиби бухгалтерия ҳисоби субъекти томонидан мустақил равишда белгиланади» деб  курсатилганлиги  таъкидлаб  утилди.

                    Хужалик  фаолиятни  юритишда  конунчиликка  риоя  килиниши

УзРес.си Вазирлар  Махкамасининг  2014 йил  2 июлдаги  176-сонли «Акциядорлик  жамиятларида  корпоратив   бошкарув  тизимини  янада  такомиллаштириш чора-тадбирлари  тугрисида»  карори  талабларини  бажариш  максадида жамиятнинг  корпоратив  веб-сайти  очиш  ишлари  олиб  борилмокда.    Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборот  ишончли  булиши  ва  жамият  фаолиятини  холисона  еритиши  керак. Жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  давлат  сирига  ва  хизматда  фойдаланиш  учун  тегишли  булган  ахборот, шунингдек  Узбекистон  Республикасининг  конун  хужжатларига  мувофик  эълон  килиш  ва  таркатиш  такикланган  бошка  ахборот булмаслиги  керак.  Жамият  ижроя  органининг  рахбари  жамиятнинг  корпоратив  веб-сайтида  жойлаштирилган  ахборотнинг  туликлиги  ва  тугрилиги  учун  жавобгардир.

Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2013 йил  5 апрелдаги  ПК-1948-сонли  Карори  хамда  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил  11 июндаги  166-сонли  карори  ижросини  таъминлаш  максадида   Хукумат  комиссиясининг  2014 йил  7 апрелдаги  №02-02/1-214-сонли  баенномасига  асосан   республика  товар-хом аше  биржасида  утказиладиган электрон  савдоларда  давлат  улуши   устивор  булган корхоналар  томонидан  харид  килинадиган  товар(иш, хизмат)лар руйхати  тасдикланган булиб,  жамият  мазкур   карор  талабларини  бажаришга  харакат  килган.  Хукумат  комиссияси  баенномаси руйхатига  киритилмаган  товар(иш, хизмат)ларни  сотиб  олиш  максадида  жамиятда  доимий  харакатдаги  тендер  гурухини  ташкил  этиш  зарур, мазкур  гурух  зиммасига  жамият  фаолияти  учун  керакли  товар(иш,хизмат)ларни  сотиб  олишда  тендер  танловлари  утказиш, танлов  голибини  аниклаш, тендер  гурухи йигилиш  баенномаларини  тузиш, тендер  голиби  томонидан  бажарилган  ишлар ва  хизматларни  кабул  килиб  олиш  вазифалари юклаш  максадга  мувофикдир.

Хисобот  йили  давомида  жамият  бошкаруви  томонидан  тузилган  шартномалар  тахлил  этилганда айрим  тузилаетган  шартномаларда   корхона  хукукшуноси  томонидан  руйхатга олинмаган, хукукий  хулоса  берилмаганлиги  аникланди.

Молиявий  натижалар  ва унинг  тахлили.

2014 йил  давомида   акциядорлик  жамияти  томонидан  24 млрд. 302 млн 404 минг сумлик,  узи  ишлаб  чикарган  алкогол  махсулотларини  узаро  тузилган  шартномалар  шартларига  асосан,”Шаробсавдо”  базаларига  шиша-идиши  билан  биргаликда  реализация  килган.  Махсулот  сотишдан  тушган  соф  тушум  11 млрд. 811 млн. 727  минг сум, сотилган алкогол  махсулотларнинг   (товарларнинг)   таннархи   9 млрд. 045 млн. 709  минг  сум,   хисобот  даврининг  давр  харажатлари  1 млрд. 928 млн  103минг сум, асосий  фаолиятнинг  бошка  даромадлари  25 млн. 702  минг сум,  жумладан  оператив  ижарадан  олинган  даромад  250,0 минг сум, шиша  синиги  киримидан  2 млн. 806,5  минг сум, рангли ва  кора метал  сотишдан  19 млн. 559,9  минг сум, бошка  мол-мулк  сотилишидан 3086,5  минг сум,  молиявий  фаолиятдан  96 минг сум (диведент),20 минг сум  курс  фаркидан даромад  олинган. Жалб  этилган  кредит(карз)ларга  хисобланилган  фоизлар  70 млн. 596  минг сум  харажатлар   инобатга  олинганда,  жамиятнинг    фойда  солиги  тулангунгача  булган  фойдаси  793 млн. 137  минг сумни  ташкил  этган.

Тегишли  равишда  белгиланган  ставкалар  асосида  фойда  солиги (74 млн. 706 минг сум) ва  инфрастуктурани  ривожлантириш (57 млн. 474 минг  сум) соликлари  чегирилганда, жамият   2014 йилни     660  млн.957  минг сумлик  соф  фойда олиш билан  якунлаган 

   Узбекистон  Республиками  Адлия  Вазирлиги  томонидан  2012 йилнинг 23 январида  1469-1 сон  билан  руйхатга  олинган  «Корхоналарнинг молиявий –  иктисодицй  ахволини  мониторинги   ва  тахлилини  утказиш  мезонларини  аниклаш  тартиби  тугрисида»ги    Низоми  коидаларига  асосан  «Сирдаре-вино»  очик  акциядорлик  жамиятининг  молиявий -иктисодий  ахволи  урганилди.

Ушбу  низомда  белгиланган  мезонларга  нисбатан  тахлил  этилганда урганилаетган     корхоналарни   3 та  гурухга  булиш  мумкин.

Таъминланган ;

Иктисодий  хавфли ;

Иктисодий  ночор

 

Корхоналарнинг  иктисодий  ночорлик  белгиларини  аникловчи  асосий  (мезонли)   курсаткичлар  куйидагилардан  иборат:

– Туловга кобиллик (коэффицент платежаспособности или покрития)  еки  коплаш  коэффиценти                                                                                                      -Кпл

– уз  айланма  маблаглари  билан  таъминганлик   коэффиценти        -Кос

– Активлар  ва  харажатларнинг  рентабеллик  коэффиценти              -Крр, Кра

                               1.Туловга  кобиллик  коэффиценти  Кпл

Жамиятнинг  2014 йил  якуни  буйича  тузилган  йиллик  молиявий  хисобот  аълумотлари  буйича  жамиятнинг  туловга  кобилятлилик  коэффицентини  хисоблаганда

                                                                    стр 390           2615459  

 2013 йил  учун,   Кпл=  —————=  —————- =2,15                      

                                                                    Стр770          1216341

                                                                      стр 390           4223740  

  2014 йил  учун,   Кпл=  —————=  —————- =1,21                      

                                                                    Стр770           3474060

Жамиятнинг  туловчанлик кобиляти(коэффиценти)  олдинги  йилга  нисбатан  0,94 микдорга  камайган    (Меъерий  киймати  1,25 дан  кам булмаслиги  керак.)

2.Уз  айланма (оборот)  маблаглари  билан  таъминланганлик  коэффиценти Кос.

Уз  оборот  маблаглари  билан  таъминланганлик  коэффиценти  молиявий  мустахкамлик,  корхона  эгалари  ва  кредиторлар  манфаатларининг  нисбати  учун  зарур  булган  корхонанинг  уз  оборот  маблагларининг  мавжудлигидан  далолат  беради.  Ушбу  коэффицент  уз  маблаглари  ва  асосий  маблагларнинг  хакикатдаги  киймати  ва  бошка  оборотдан  ташкари  активлар  хажмининг  корхонада мавжуд  ишлаб  чикариш  захиралари,тугатилмаган  ишлаб  чикариш,  тайер  махсулот,  пул  маблаглари, дебиторлик  карзлари  ва  бошка  оборот  активлар  куринишидаги  айланма  маблаглардаги  хакикатдаги  киймат  уртасидаги  фаркланиш   нисбати  сифатида  белгиланади.

                             2013 йил    ва  2014 йил  учун:

 

            (Стр480 +стр490) –стр130      (2619262+220000) – 1220144        1619118

 Кос = ———————————–  =     ———————————    = ————–    =  0,62 

                      Стр  390                                        2615459                              2615459

 

            (Стр480 +стр490) –стр130      (2959284+739500) – 2209604        1489180

 Кос = ———————————–  = ———————————–  =   —————-  =   0,35

                      Стр  390                                        4223740                               4223740 

Юкоридаги  касрларнинг  сурати  корхонанинг  канча  уз  маблаглари  оборотга  йуналтирилганлигини, махражи  эса  барча  оборот  маблаглар  суммасини  курсатади.

Ушбу  курсаткичнинг  меърий  киймати  0,2   ташкил  этиши  керак.

  1. Активлар ва  харажатларнинг  рентабеллик  коэффиценти   

Рентабеллик  коэффиценти  корхона  молия-хужалик  фаолиятининг  фойдалилик  даражасини  курсатади.

Корхонанинг  харажатларга  нисбатан  рентабеллик  коэффиценти 2013 ва  2014 йилларда   куйидагича:

 

                      Стр 240 Ф-2                                     824867                          824867

  Крр = ——————————–  =  ———————————— =  ————   = 0,09

             Стр( 020+ 040+170+230)     7529644+1843360+62650+0          9435654

 

                         Стр 240 Ф-2                              793137                            793137

  Крр = ——————————–  =  ———————————— =  ————  = 0,07    

               Стр (020+ 040+170+230)     9045709+1928103+70596+0     11044408

Корхонанинг  активларга  нисбатан  рентабеллик  коэффиценти 2013 ва  2014 йилларда  куйидагича:

 

                                                    Стр 240 Ф-2                   824867                   

                               Кра =      ———————–  =  ——————  =     0,32

                                                 Стр  390 актива             2615459     

 

                                                   Стр 240 Ф-2                   793137                   

                                Кра =     ———————–  =  ——————  =    0,19

                                                Стр  390 актива            4223740

Мазкур  низомда  белгиланган  мезонларга хамда  хисоблаб чикилган  коэффицентларга  нисбатан  тахлил  этилганда,   «Сирдаре-вино»  АЖини  «иктисодий  хавфли»    корхоналар  туркумига  киритиш  мумкин.    Корхонанинг  молиявий  ахволини    яхшилаш  учун

– Жорий  айланма  маблагларни  купайтириш  еки  мажбуриятларни  камайтириш,

– Уз  оборот  маблаглари  билан  меъер  доирасида  таъминланиш  учун  айланма  маблагларни  купайтириш  талаб  этилади .

                                                                        Хулоса

  1. Жамиятда корпоратив  бошкарув  принципларига  амал  килиниши ташкил  этиш ва  доимий  равишда  назоратда  булишига  эришиш  зарур.

2. Узбекистон  Республикасида  амалда  булган  21-сонли  бухгалтерия  хисобининг  миллий   стандарти    асосида  хисоб  сиесатини  ишлаб  чикиш, мазкур  хисоб  сиесати  асосида  бухгалтерия  хисобининг  синтетик  хисоби(учети)ни (айланма баланс, бош  китоб) ташкил  этиш  талаб  этилади. 

  1. Жамият эхтиежи  учун  сотиб  олинаетган барча  товар(иш, хизматлар)ни Республика  товар хом-аше  биржасида  утказиладиган  электрон  савдолар  оркали  сотиб  олишни  амалга тадбик  этиш, шунингдек  жамиятда  доимий  харакатда  булган  тендер  комиссияси  ишини  такомиллаштириш  тавсия  этилади.

  

                     Ички аудит хизмати

                              аудиторлари :                                          Х.  Бозоров

                                                                                                Ф.Салимов